Besluit ex artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 19-03-1978 t/m 03-03-2004

Besluit ex artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal1Stb. 1965, 495, laatstelijk gewijzigd Stb. 1977, 606.,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

De verplichting, nader omschreven in artikel 2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal, geldt, voor zover betreft de overeenkomsten betreffende vervoer per spoor, slechts ten aanzien van de overeenkomsten waarbij een vrachtprijs is vastgesteld die ligt meer dan 23% beneden het Landelijk Wagenlading Tarief dan wel, voor zover het betreft vervoer naar of van een ander land behorende tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, beneden het tarief volgens de Overeenkomst met betrekking tot de invoering van directe internationale spoorwegtarieven, gesloten op 21 maart 1955 (Pb. EG 19 april 1955, blz. 701).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

De verplichting, nader omschreven in artikel 2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer kolen en staal, geldt, voor zover betreft de overeenkomsten betreffende vervoer over de weg, slechts ten aanzien van de overeenkomsten waarbij een vrachtprijs is vastgesteld die ligt meer dan 23% beneden het tarief, opgenomen in Bijlage I van het Tarief Binnenlandse Vrachtautovervoer (Tarief Ongeregeld Vervoer), dan wel, voor zover het betreft vervoer naar of van een ander land behorende tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, beneden de bovengrens van een tarief als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr. 1174/68, van de Raad van 30 juli 1968 (Pb. EG, 6 augustus 1968, Nr. L. 194/1), en 20, tweede lid, van de Verordening (EEG) Nr. 2831/77, van de Raad van 12 december 1977 (Pb. EG, 24 december 1977, Nr. L 384/22).

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en werkt terug tot de datum, waarop het besluit van 21 oktober 1977, Stb. 606, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer kolen en staal, in werking is getreden.

's-Gravenhage, 14 februari 1978

De

Staatssecretaris

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven