Aanwijzing diploma voor ‘toelating’ respectievelijk vrijstelling van examen

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 31-01-1978 t/m heden

Examenbesluit accountants-administratieconsulenten: Aanwijzing diploma voor ‘toelating’ respectievelijk vrijstelling van examen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

In overeenstemming met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3, zevende lid, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304).

Besluit:

Artikel 1

Tot het afleggen van het examen wordt toegelaten, degene, die in het bezit is van het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de economische wetenschappen, te zamen met aanvullende bewijsstukken van met goed gevolg afgelegde tentamens of examens, waarmede toegang wordt verkregen tot de universitaire accountantsstudie.

Artikel 2

De kandidaat, die in het bezit is van het getuigschrift met aanvullende bewijsstukken, als aangewezen in artikel 1 is vrijgesteld van het afleggen van het examen voor wat betreft het in artikel 3, derde lid, onder d. van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304) bedoelde onderdeel, alsmede van het examen voor wat betreft het in voornoemd lid, onder b. bedoelde onderdeel mits hij in dat onderdeel reeds met goed gevolg tentamen of examen heeft afgelegd.

Artikel 3

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 26 januari 1978

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven