Besluit bepalingsmethode verdunningsgetal van vloeistofstromen

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 20-12-1977 t/m 24-02-2005

Besluit bepalingsmethode verdunningsgetal vloeistofstromen

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 4 van het Besluit van 2 december 1977, houdende een programma van maatregelen ter sanering van het Rijnmondgebied (Stcrt. 1977, nr. 248),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

De bepaling van het verdunningsgetal als bedoeld in artikel 1 van bovengenoemd besluit geschiedt volgens het voorschrift vervat in het door mij gewaarmerkte rapport nr. R5072, gedateerd juli 1976, van het CIVO-TNO.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het verdunningsgetal is gelijk aan het in bovengenoemd rapport bedoelde gecorrigeerde geurgetal.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het in artikel 1 genoemde rapport bevindt zich bij het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven, dat als referentie-instituut zorg draagt dat het onderzoek van de door of vanwege de inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, genomen monsters wordt verricht en in een verslag neergelegd overeenkomstig het in het rapport vervatte voorschrift Afschriften van het rapport zijn aldaar verkrijgbaar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit bepalingsmethode verdunningsgetal van vloeistofstromen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt terstond in werking.

Leidschendam, 2 december 1977

De

Minister

voornoemd,

J. Vorrink

Naar boven