Regeling registers College ter beoordeling van geneesmiddelen

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2007

Regeling registers College ter beoordeling van geneesmiddelen

De Staatscretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gehoord het College ter beoordeling van geneesmiddelen;

Gelet op artikel 20 van het Besluit registratie geneesmiddelen (Stb. 1977, 537),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De inschrijving van een farmaceutisch produkt in het register geschiedt door op een registerblad, overeenkomstig een door het College vastgesteld model de volgende gegevens te vermelden:

  • a. de benaming van het farmaceutisch produkt;

  • b. de farmaceutische vorm van het farmaceutisch produkt;

  • c. de hoeveelheid van elk werkzaam bestanddeel per doseringseenheid of de concentratie van elk werkzaam bestanddeel van het farmaceutisch produkt;

  • d. de naam en woonplaats van de registratiehouder;

  • e. de naam en woonplaats van de fabrikant(en);

  • f. de naam en woonplaats van de registratiehouder;

  • g. nummer van inschrijving van het farmaceutisch produkt;

  • h. de vermelding dat het farmaceutisch produkt krachtens artikel 4, derde lid, van de wet al dan niet is aangewezen als geneesmiddel dat uitsluitend op recept mag worden afgeleverd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De schorsing van een inschrijving van een farmaceutisch produkt in het register wordt op het registerblad vermeld met de datum van de ter zake door het college genomen beslissing.

 • 2 Bij opheffing van een schorsing van een inschrijving worden de in het eerste lid bedoelde vermeldingen tenietgedaan.

 • 3 De doorhaling van een inschrijving van een farmaceutisch produkt in het register wordt op het registerblad vermeld met de datum van de ter zake door het college genomen beslissing.

 • 4 Het vervallen van een inschrijving van een farmaceutisch produkt in het register wordt op het registerblad vermeld met de datum van het vervallen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Het register wordt bewaard ten burele van de secretaris van het college.

 • 2 Vanaf de datum waarop een inschrijving van een farmaceutisch produkt in het register is doorgehaald of vervallen worden de op dat produkt betrekking hebbende registerbladen nog ten minste tien jaren bewaard.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

De registerbladen liggen elke dinsdag tussen 10 en 12 uur des voormiddags ter inzage van een ieder.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

De secretaris van het college verstrekt aan een ieder op diens verzoek afschrift van registerbladen. Voor elk afschrift van een registerblad is een vergoeding verschuldigd van € 4,54.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling registers College ter beoordeling van geneesmiddelen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1978.

Leidschendam, 2 december 1977

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. M. P. Hendriks

Model registerblad

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Registerblad nr.

 

Benaming van het farmaceutische produkt.

 

Farmaceutische vorm

 

Hoeveelheid werkzaam(zame) bestanddeel(delen) per doseringseenheid of de concentratie

 

Naam en woonplaats registratiehouder

 

Fabrikant

 

Importeur

 

Datum van inschrijving

 

Registratienummer

 

Aantekeningen

 
Naar boven