Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Machtigingswet instelling visserijzone

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 25-12-1977 t/m 31-12-2022

Besluit van 23 november 1977, tot uitvoering van de artikelen 1, 2 en 3 van de Machtigingswet instelling visserijzone

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 14 november 1977, Directie Integratie Europa, DIE-293584, gedaan mede namens Onze Ministers van Landbouw en Visserij, Justitie en Defensie;

Gelet op de Machtigingswet tot instelling visserijzone;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Er is voor de Nederlandse kust in de Noordzee een visserijzone vanaf de basislijn van de territoriale zee.

De buitengrens zal dezelfde zijn als die welke geldt voor de afbakening van het Nederlandse deel van het continentale plat onder de Noordzee.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In de artikel 1 bedoelde zone oefent het Koninkrijk, met inachtneming van de grenzen die het volkenrecht stelt, de uitsluitende rechtsbevoegdheid ten aanzien van visserij-aangelegenheden uit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en het Publikatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst.

Soestdijk, 23 november 1977

Juliana

De Minister van Buitenlandse Zaken

M. van der Stoel

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1977

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven