Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2007

Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 7 en 8 van het Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 459);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze beschikking verstaat onder:

‘directeur-generaal’:

De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

‘directeur’:

de directeur van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten te Wageningen,

‘besluit’:

het Meststoffenbesluit 1977.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De aanvraag moet zijn vergezeld van:

  • a. een monster, op zodanige wijze genomen dat het een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling geeft omtrent aard en samenstelling van het produkt waarvoor ontheffing wordt gevraagd;

  • b. nauwkeurige gegevens aangaande de herkomst, aard, bereidingswijze en samenstelling van het produkt, alsmede van een opgave van de te garanderen gehalten aan waardegevende bestanddelen, met vermelding van de vormen, waarin deze gebonden zijn en indien het mengsels betreft de aard en de mengverhouding der grondstoffen;

  • c. gegevens betreffende het doel waarvoor het produkt bestemd is te worden gebruikt, alsmede wanneer een specifiek doel is aangegeven de gebruiksaanwijzing;

  • d. verslagen van proefnemingen waaruit de landbouwkundige werkzaamheid van het produkt blijkt;

  • e. een geëigende analysemethodiek in die gevallen dat de officiële analysemethoden onvoldoende inzicht geven omtrent het produkt waarvoor ontheffing wordt gevraagd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Bij de indiening van een aanvraag moet bij vooruitbetaling het bedrag, verschuldigd wegens de aan het onderzoek verbonden kosten aan het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten te Wageningen volgens het daarvoor geldend tarief worden voldaan.

 • 2 Wanneer de directeur blijkt dat door het in het eerste lid geraamde bedrag de kosten van het onderzoek niet worden gedekt, geeft hij hiervan kennis aan de aanvrager onder opgave van het alsnog verschuldigde bedrag.

 • 3 Een aanvraag wordt voor zover de directeur niet anders bepaalt, niet in behandeling genomen zolang het verschuldigde bedrag niet is voldaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De directeur zendt de aanvraag, vergezeld van zijn rapport, alsmede van zijn advies, zo spoedig mogelijk door aan de directeur-generaal.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

De directeur-generaal beslist niet dan na overleg met een commissie van ambtelijke deskundigen, aangewezen door de Minister van Landbouw en Visserij.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

De beschikking van 2 april 1951, Stcrt. 65, wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 18 december 1977.

's-Gravenhage, 17 november 1977

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

.
Terug naar begin van de pagina