Uitzonderingen m.b.t. toepassing van artikel 5, IJkwet 1937

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 02-03-2000 t/m 31-01-2007

Uitzonderingen m.b.t. toepassing van artikel 5, IJkwet 1937

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Artikel 5, eerste lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10) geldt niet:

  • a. voor zover in een geschrift enig ander geschrift letterlijk wordt aangehaald;

  • b. met betrekking tot geschriften, vervaardigd door gegevensverwerkende systemen, die slechts een beperkt aantal typografische tekens kunnen voortbrengen, voor zover het gebruik van andere dan erkende meeteenheden uit die beperking voortvloeit en geschiedt in overeenstemming met de norm ISO 2955 (tweede druk, 15 mei 1983), uitgegeven door de International Organization for Standardization;

  • c. met betrekking tot geschriften die voor 1 januari 1978 zijn vervaardigd;

  • d. voor zover de grootheid tijd wordt uitgedrukt in een eenheid, die daarvoor volgens algemeen geldend gebruik pleegt te worden gebezigd;

  • e. in het internationale goederen- of dienstenverkeer, voor zover het gebruik van de betrokken meeteenheid of benaming is toegelaten in het land, waarmee dat verkeer plaatsvindt;

  • f. met betrekking tot goederen, die vóór 1 januari 1978 in het verkeer zijn gebracht of die dienen ter aanvulling of vervanging van onderdelen of delen van zodanige goederen;

  • g. in de zeevaart, de luchtvaart of het spoorwegverkeer, voor zover een het Koninkrijk der Nederlanden bindende volkenrechtelijke overeenkomst noopt tot het gebruik van de betrokken meeteenheid of benaming;

  • h. met betrekking tot goederen, die in serie zijn vervaardigd naar een model, dat sinds 1 januari 1978 ongewijzigd is gebleven;

  • i. voor zover het betreft andere dan erkende meeteenheden, indien:

   • 1. die andere meeteenheden naast erkende meeteenheden met betrekking tot dezelfde grootheden worden gebruikt,

   • 2. de aanduidingen in die andere meeteenheden bestaan uit tekens, die ten hoogste even groot zijn als die waaruit de aanduidingen in erkende meeteenheden bestaan, en

   • 3. de aanduidingen in die andere meeteenheden ten gevolge van hun plaats, uitvoering of wijze van weergave worden overheerst door de aanduidingen in erkende meeteenheden.

 • 2 [Red: Abusievelijk is lid 1 niet genummerd en de tekst van lid 2 niet opgenomen]

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onder c, f en h, geldt, voor zover het betreft het uitdrukken van het alcoholgehalte van een mengsel van water en alcohol of het bezigen van een benaming ter aanduiding van het gehalte aan alcohol van een mengsel van water en alcohol, in plaats van de in die onderdelen genoemde datum de datum van 1 november 1980.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, onder c, f en h geldt, voor zover het betreft de eenheden millimeter kwik, decimale graad, curie, poise en stokes, in plaats van de in die onderdelen genoemde datum de datum van 1 januari 1986.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop de wet van 26 juni 1976 (Stb. 324) tot wijziging van de IJkwet 1937 in werking treedt.

's-Gravenhage, 9 november 1977

De

Minister

van Economische Zaken,

R. F. M. Lubbers

Naar boven