Toeslagen uitgekeerd door de stichting verletbestrijding bouwnijverheid en de stichting risicofonds schildersbedrijf

[Regeling vervallen per 09-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 29-08-2006.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 28-10-1977 t/m 28-08-2006

Toeslagen uitgekeerd door de stichting verletbestrijding bouwnijverheid en de stichting risicofonds schildersbedrijf

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Naar aanleiding van ter zake gestelde vragen deel ik u het volgende mede.

In gevallen waarin de Stichting Verletbestrijding bouwnijverheid op grond van de ‘Verletbestrijdingsregeling 1969’ aan aannemers van de bouw van onroerende goederen c.q. aan ondernemers, die voor eigen rekening bouwen, een zg. doorwerktoeslag verstrekt ter bestrijding van de extrakosten, verbonden aan het voortzetten van de bouw onder minder gunstige weersomstandigheden, kan heffing van omzetbelasting over die toeslag derhalve achterwege blijven.

Eenzelfde standpunt kan worden ingenomen ten aanzien van die gedeelten van de doorwerktoeslag, welke de desbetreffende ondernemer in daartoe leidende gevallen moet doorgeven aan andere ondernemers, die (mede) zijn betrokken bij de uitvoering van het project, waarvoor die toeslag is toegekend.

Ook de door de Stichting Risicofonds Schildersbedrijf aan werkgevers in de bouwnijverheid uitgekeerde bijdragen ter bestrijding van meerbedoelde kosten verbonden aan het treffen van maatregelen om ook onder minder gunstige weersomstandigheden voortgang in de werkzaamheden mogelijk te maken, kunnen buiten de heffing van omzetbelasting worden gelaten.

Het vorenstaande is niet van toepassing ten aanzien van in zodanige gevallen door aannemers aan hun opdrachtgevers in rekening gebrachte extrabedragen. Die bedragen moeten geacht worden deel uit te maken van de vergoeding van door de aannemers aan hun opdrachtgevers verrichte leveringen van goederen c.q. diensten.

Naar boven