Besluit vergoeding aan ambtenaren kosten gebruik privé-telefoonaansluiting voor dienstdoeleinden

[Regeling vervallen per 01-07-2002.]
Geldend van 23-10-1998 t/m 30-06-2002

Besluit van 22 september 1977, houdende regeling van de vergoeding aan ambtenaren van kosten verbonden aan het gebruik van de privé-telefoonaansluiting voor dienstdoeleinden

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie, respectievelijk van 6 juli 1977 nr. 261968, van 29 juni 1977, nr. AB77/U921, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Financiële Arbeidsvoorwaarden, en van 7 juli 1977, Centrale Afdeling Militair Personeel, nr. 381.758/7 Q;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) en artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519);

De Raad van State gehoord (advies van 10 augustus 1977, nr. 6);

Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie, respectievelijk van 20 september 1977, nr. 263810, van 13 september 1977, nr. AB77/1327, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Financiële Arbeidsvoorwaarden, en van 16 september 1977, nr. 381.758/8A;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2002]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. betrokkene:

  • 1e. degene, die krachtens een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in burgerlijke rijksdienst is;

  • 2e. de beroepsmilitair alsmede de militair behorende tot het reservepersoneel, die een verbintenis heeft aangegaan om gedurende ten minste een jaar onafgebroken in werkelijke dienst te verblijven;

  een en ander indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag voor dienstdoeleinden te zijnen huize over een telefonische aansluiting dient te beschikken;

 • b. bezoldigingsbesluit: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

 • c. salaris: salaris in de zin van het bezoldigingsbesluit of, voor de betrokkene op wie dit besluit niet van toepassing is, hetgeen in de op hem van toepassing zijnde bezoldigingsregeling daarmede overeenkomt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2002]

Aan de betrokkene wordt:

 • a. behoudens het bepaalde onder b, een vergoeding toegekend van de door hem voor de privé-telefoonaansluiting verschuldigde aansluitings- en abonnementskosten van:

  100% van die kosten indien zijn salaris gelijk aan of lager is dan het maximumbedrag van schaal 5 van de bijlage B van het bezoldigingsbesluit;

  50% van die kosten indien zijn salaris hoger is dan het maximumbedrag van schaal 5, maar niet hoger dan het maximumbedrag van schaal 7 van voornoemde bijlage;

 • b. een volledige vergoeding toegekend van de door hem voor de privé-telefoonaansluiting verschuldigde aanleg- en abonnementskosten van door het bevoegd gezag voor de dienst noodzakelijk geachte extra apparatuur;

 • c. indien van de privé-telefoonaansluiting meer dan in incidentele gevallen gebruik wordt gemaakt voor het voeren van uitgaande dienstgesprekken, een vergoeding toegekend van de kosten van de met gebruikmaking van deze aansluiting gevoerde lokale en interlokale gesprekken ter grootte van 10%, 25% of 50% daarvan en in bijzondere gevallen tot een groter gedeelte, een en ander door het bevoegd gezag te bepalen aan de hand van de frequentie van de uitgaande dienstgesprekken;

 • d. een volledige vergoeding toegekend van de kosten van de met gebruikmaking van de privé-telefoonaansluiting gevoerde internationale dienstgesprekken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2002]

In de plaats van een vergoeding ingevolge het bepaalde in artikel 2, onder c, kan aan een betrokkene een volledige vergoeding worden toegekend van de kosten van de met gebruikmaking van de privé-telefoonaansluiting gevoerde lokale en interlokale dienstgesprekken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2002]

Aan de ministers en de staatssecretarissen worden de kosten van de met gebruikmaking van de privé-telefoonaansluiting gevoerde lokale en interlokale gesprekken voor de helft en de internationale dienstgesprekken volledig vergoed.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2002]

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan omtrent het bepaalde in dit besluit nadere regels stellen. Van de bevoegdheid tot het stellen van deze regels met een sterk technisch karakter kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mandaat verlenen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2002]

Ons besluit van 17 oktober 1950, nr. 9, wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1977, met dien verstande dat telefoonnota’s waarin bedragen zijn opgenomen welke betrekking hebben op een periode liggende vóór 1 oktober 1977, worden verrekend op de voet van de bepalingen van Ons besluit van 17 oktober 1950, nr. 9.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 22 september 1977

Juliana

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Den Uyl

De Minister van Binnenlandse Zaken,

De Gaay Fortman

De Minister van Defensie,

A. Stemerdink

Uitgegeven de negenentwintigste september 1977

De Minister van Justitie,

De Gaay Fortman

Terug naar begin van de pagina