Landbouwkwaliteitsbeschikking vrijstellingen, ontheffingen en nadere voorschriften groenten en fruit

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 30-01-1994 t/m 27-09-2007

Landbouwkwaliteitsbeschikking vrijstellingen, ontheffingen en nadere voorschriften groenten en fruit

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 6, tweede en derde lid, en 14, tweede lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit (Stb. 1977, 490),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit:

Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit (Stb. 1977, 490);

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het produktschap is bevoegd vrijstelling en, op aanvrage, ontheffing te verlenen van het bepaalde bij artikel 3, met uitzondering van de bepaling dat groenten en fruit gezond moeten zijn, alsmede van het bepaalde krachtens de artikelen 6, eerste lid, en 8, eerste en tweede lid van het besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

  • 1 Besluiten, tot het verlenen van vrijstelling, als bedoeld in artikel 2, alsmede nadere voorschriften vastgesteld krachtens verordening, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, behoeven de goedkeuring van de directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

  • 2 Van andere dan de in het eerste lid bedoelde besluiten, die door het produktschap zijn genomen krachtens het besluit, wordt mededeling gedaan aan de genoemde directeur-generaal.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen, ontheffingen en nadere voorschriften groenten en fruit.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag waarop het besluit in werking treedt.

's-Gravenhage, 9 september 1977

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

.
Naar boven