Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en [...] het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1978 t/m heden

Besluit van 23 augustus 1977, houdende overbrenging van de monsteringswerkzaamheden alsmede van de Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar het Departement van Verkeer en Waterstaat

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 augustus 1977, nr. J/S 23236, Directoraat-Generaal van Scheepvaart, mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 86 der Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Justitie wordt ontheven van de zorg voor de werkzaamheden betreffende het monsteren van schepelingen als bedoeld in de Hoofdstukken II en III van het Schepelingenbesluit (Stb. 1937, 242).

Artikel 2

Aan de taak van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wordt toegevoegd de zorg voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Artikel 3

In verband met het bepaalde in de artikelen 1 en 2 van dit besluit maken de Waterschouten te Amsterdam en Rotterdam, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Schepelingenbesluit (Stb. 1937, 242), en de onder hen ressorterende diensten niet langer deel uit van het Departement van Justitie maar worden opgenomen in de organisatie van het Departement van Verkeer en Waterstaat.

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kamers van de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 23 augustus 1977

Juliana

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Westerterp

De Minister van Justitie,

Van Agt

Uitgegeven de vijftiende september 1977

De Minister van Justitie,

De Gaay Fortman

Naar boven