Meststoffenbeschikking 1977

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 03-03-2007 t/m 31-12-2007

Meststoffenbeschikking 1977

De Minister van Landbouw en Visserij.

Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van het Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 459),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Met de in deze beschikking vermelde gehalten en getallen worden bedoeld de gehalten en getallen, zoals deze worden gevonden door toepassing van de methoden van onderzoek welke worden vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 2 Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

  a. fosforzuuranhydride:

  het gehalte aan fosfor uitgedrukt als fosforpentoxyde;

  b. fosforzuuranhydride, uitsluitend oplosbaar in mineraalzuur:

  het gehalte dat verkregen wordt door het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraalzuur, te verminderen met het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in het voor de betrokken meststof toegelaten ander oplosmiddel;

  c. kaliumoxyde:

  het gehalte aan kalium uitgedrukt als kaliumoxyde;

  d. magnesiumoxyde:

  het gehalte aan magnesium, uitgedrukt als magnesiumoxyde;

  e. zwavelzuuranhydride:

  het gehalte aan zwavel, uitgedrukt als zwavelzuuranhydride, afkomstig van het sulfaatanion;

  f. natriumoxyde:

  het gehalte aan natrium, uitgedrukt als natriumoxyde;

  g. neutraliserende waarde:

  het getal dat aangeeft het aantal milliliters zoutzuur 0.357 n, dat geneutraliseerd wordt door 1 gram van de stof;

  h. organische stof:

  het gehalte aan organische stof dat verkregen wordt door toepassing van de methode met trichloorazijnzuur;

  i. basenequivalent:

  het getal, berekend in kilogram calciumoxyde per 100 kg meststof, dat de waarde van de uiteindelijke reactie van de meststof na toevoeging aan de bodem aangeeft, rekening houdend met alle bestanddelen van die meststof. Is de waarde van dit getal lager dan –5, dan is de meststof ‘zuurwerkend’, is het hoger dan +5, dan is zij ‘basischwerkend’; in de overige gevallen is zij ‘neutraalwerkend’.

 • 3 De eisen in kolom c van hoofdstuk II van bijlage 1 bij deze regeling, gesteld aan de fijnheid, zijn uitgedrukt op de droge stof.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Als lijst van meststoffen bedoeld in artikel 2 van het Meststoffenbesluit 1977 wordt vastgesteld de lijst welke als bijlage I bij deze beschikking is gevoegd, hierna te noemen de lijst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De eisen waaraan een meststof bij het vervoeren en verkopen moet voldoen zijn:

 • a. de meststof moet verkeren in een voor de praktijk bruikbare toestand en moet gelijkmatig van samenstelling zijn;

 • b. de meststof mag geen schadelijke bestanddelen bevatten in zodanige hoeveelheden, dat zij bij een juist gebruik een nadelige invloed op de gewassen of de gezondheid van mens of dier kan uitoefenen;

 • c. de meststof moet overeenkomen met de daarvoor in kolom b gegeven omschrijving;

 • d. de meststof moet voldoen aan de in kolom c van de lijst bij die meststof vermelde eisen;

 • e. de meststof moet van zodanige samenstelling zijn dat aan de gegeven garanties is voldaan, behoudens de overeenkomstig artikel 9 toegestane speling;

 • f. de meststoffen bedoeld in hoofdstuk I, onder J, van de lijst, moeten zijn verpakt.

 • g. de meststoffen bedoeld in hoofdstuk I, van de lijst, moeten doeltreffende waardegevende bestanddelen bevatten, die zijn afgestemd op de behoeften van een bepaalde teelt of op de groeivoorwaarden van bepaalde teelten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Als aanduidingen en vermeldingen, bedoeld in artikel 4, onder a, van het Meststoffenbesluit 1977, worden hierbij voorgeschreven:

 • 1. de typeaanduidingen dan wel ten miste één der typeaanduidingen, welke is of zijn aangegeven in kolom a van de lijst;

 • 2. Indien het NPK-, NP-, NK- of PK-meststoffen, oplossingen van NPK-, NP-, NK- of PK-meststoffen, suspensies van NPK-, NP-, NK- of PK-meststoffen, os samengestelde meststoffen betreft, na de type-aanduiding drie of twee onderling van elkaar gescheiden cijfers, die de gehalten aan de waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride of kaliumoxyde aanduiden voor zover deze bestanddelen in de type-aanduiding zijn vermeld en in de volgorde als door de type-aanduiding wordt aangegeven;

 • 3. de naam ‘meststof’, de naam ‘kalkmeststof’ of de naam ‘organisch bodemverbeterend middel’ al naar gelang de meststof is genoemd in hoofdstuk I, hoofdstuk II of hoofdstuk III van de lijst en voor zover deze namen niet reeds in de betreffende typeaanduidingen of in de vermelding bedoeld in artikel 10 voorkomen;

 • 4. de in kolom d van de lijst voor de meststof aangegeven garanties, uitgedrukt op de aldaar aangegeven wijze, met uitzondering van die welke aldaar zijn vermeld onder het opschrift ‘facultatief’;

 • 5. voor alle meststoffen met uitzondering van organische bodemverbeterende middelen hetzij het bruto- en tarragewicht hetzij het netto-gewicht;

 • 6. de naam, de handelsnaam of het merk, alsmede het adres van de binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigde producent, importeur of wederverkoper;

 • 7. voor de in hoofdstuk I, onder G, van de lijst bedoelde vloeibare meststoffen, een gebruiksaanwijzing welke in elk geval betrekking heeft op de temperatuur waarbij deze meststoffen moeten worden opgeslagen, en het voorkomen van ongevallen tijdens opslag;

 • 8. indien bij de in hoofdstuk 1, met uitzondering van de onder H van de lijst bedoelde meststoffen, een garantie wordt gegeven voor magnesiumoxyde, natriumoxyde en/of zwavelzuuranhydride, een aanvulling van de type-aanduiding met de vermelding ‘bevat’ gevolgd door de naam van elk van de aanwezige elementen of het scheikundig symbool daarvoor;

 • 9. voor de in hoofdstuk I, met uitzondering van de onder J, van de lijst bedoelde meststoffen, het gehalte aan één of meer van de spoorelementen boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen of zink, indien deze spoorelementen zijn toegevoegd en aanwezig zijn in hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan de in de bij deze beschikking behorende bijlage III genoemde minimumwaarden voor de daarbij aangegeven bestemming;

 • 10. indien bij de in hoofdstuk I, met uitzondering van de onder J van de lijst bedoelde meststoffen een garantie wordt gegeven voor een of meer spoorelementen, een aanvulling van de type-aanduiding met een van de volgende vermeldingen:

  • -

   ‘met spoorelement(en)’, of

  • -

   ‘met …’ gevolgd door de naam van elk van de aanwezige spoorelementen of het chemisch symbool daarvoor, in alfabetische volgorde B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;

 • 11. indien een meststof een spoorelement bevat, dat chemisch gebonden is aan een organisch molecuul, een garantie voor dat gehalte, gevolgd door het woord ‘chelaatvormer’ met de naam of afkorting van een van de volgende zuren en hun natrium, kalium en ammoniumzouten:

  • Ethyleendiaminetetra-azijnzuur EDTA

  • Diëthyleentriaminepenta-azijnzuur DTPA

  • Ethyleendiaminedi (2-hydroxyfenyl) azijnzuur EDDHA

  • 2-Hydroxyethyleendiaminetriazijnzuur HEDTA

  • Ethyleendiaminedi (2-hydroxy-4-methylfenyl)-azijnzuur EDDHMA

  • Ethyleendiaminedi (5-carboxy-2-hydroxyfenyl)-azijnzuur EDDCHA

  de garantie dient te worden gegeven onmiddellijk na het in water oplosbare gehalte;

 • 12. voor de in hoofdstuk I, onder J, van de lijst bedoelde spoorelementmeststoffen, onder de verplichte of facultatieve aanduiding de vermelding:

  Alleen te gebruiken in geval van gebleken behoefte. De benodigde doses mogen niet worden overschreden;

 • 13. bij het vervoeren en verkopen van meststoffen met spoorelementen of op basis van spoorelementen, een dosisaanduiding en een gebruiksaanwijzing, die passen bij de bodemgesteldheid en de teelt waarvoor de meststof wordt gebruikt en die duidelijk gescheiden zijn van de overige verplichte vermeldingen.

 • 14. bij de in hoofdstuk I, onder J, van de lijst bedoelde spoorelementstoffen in chelaatvorm, een aanduiding op welk pH-traject de stabiliteit van de fractie is gewaarborgd; deze voorwaarde geldt niet voor mengsels van spoorelementen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Indien aan een organisch bodemverbeterend middel, genoemd in hoofdstuk III van de lijst een of meer van de in hoofdstuk I onder A, B, C, D of E van de lijst genoemde meststoffen, met uitzondering van natuurfosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en aluminiumcalciumfosfaat, is toegevoegd dient aan de in artikel 4, onder 1°, bedoelde typeaanduiding het woord ‘verrijkt’ te worden toegevoegd.

 • 2 In het geval bedoeld in het vorige lid, dienen behalve de garanties bedoeld in artikel 4, onder 4°, te worden vermeld de garantie of garanties, genoemd in artikel 7, onder d, al naar gelang van het bestanddeel of de bestanddelen, waarop de toevoeging betrekking heeft.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Toegestaan is:

 • a. de cijfers, bedoeld in artikel 4, onder 2, aan te vullen met de cijfers voor magnesiumoxyde, natriumoxyde en/of zwavelzuuranhydride, mits de laatstbedoelde cijfers tussen haakjes worden vermeld;

 • b. ten aanzien van patentkali en kaliumsulfaat de vermelding ‘chloorarm’, mits het chloorgehalte niet meer dan 3% bedraagt;

 • c. ten aanzien van NPK-, NK- of PK-meststoffen en samengestelde meststoffen de vermelding ‘chloorarm’ mits het chloorgehalte niet meer bedraagt dan 2%;

 • d. ten aanzien van ammoniumnitraatureumoplossing, oplossingen van stikstofmeststoffen, oplossingen van NPK-, NP-, NK- en PK-meststoffen en suspensies van NPK-, NP-, NK- en PK-meststoffen, die ureum bevatten de aanduiding ‘biureetarm’, mits het biureetgehalte niet meer bedraagt dan 0,2%;

 • e. voor de in Hoofdstuk I, onder G, van de lijst bedoelde vloeibare meststoffen die bestemd zijn voor verstuiving op bladeren, de vermelding van het gehalte aan oplosbaar calciumoxyde (CaO), mits dit gehalte ten minste 8% bedraagt.

 • f. bij vloeibare meststoffen, vermelding van de volume-aanduiding en/of het gehalte aan waardegevende bestanddelen uitgedrukt in het bij benadering gelijkwaardige gewicht per volume-eenheid (kilogrammen per 100 liter of grammen per liter).

 • g. ten aanzien van organische bodemverbeterende middelen het gewicht en/of de volumeaanduiding; indien het gewicht wordt aangegeven dient te worden vermeld hetzij het bruto- en tarragewicht, hetzij het netto-gewicht;

 • h. vermelding van het merk, gebruikelijke handelsbenaming en specifieke gegevens betreffende de wijze van gebruik, opslag en behandeling van de meststof mits deze niet in tegenspraak zijn met de in de artikelen 4 en 7 bedoelde vermeldingen

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Toegestaan is vermelding van de volgende garanties uitgedrukt op de hierna of in kolom d van de lijst aangegeven wijze:

 • a. ten aanzien van alle in de lijst genoemde meststoffen:

  • -

   de in kolom d van de lijst onder het opschrift ‘Facultatief’ voor de meststof aangegeven garanties;

 • b. ten aanzien van alle in de lijst genoemde meststoffen:

  • -

   een garantie voor het gehalte aan vocht;

 • c. ten aanzien van de in hoofdstuk I van de lijst genoemde meststoffen:

  • 1. een garantie voor het gehalte aan calcium (Ca), oplosbaar in mineraalzuur, mits dit gehalte ten minste 4% bedraagt en daarbij wordt vermeld het woord ‘basenequivalent’ met het daarvoor gegarandeerd getal gevolgd door de aanduiding ‘zuurwerkend’, ‘basischwerkend’ of ‘neutraalwerkend’ al naar gelang een van deze aanduidingen volgens artikel 1, tweede lid, onder i, van toepassing is;

  • 2. een garantie voor het gehalte aan calcium, magnesium of calcium en magnesium, in zuurbindende vorm, uitgedrukt als calciumcarbonaat, mits deze bestanddelen aanwezig zijn in één of meer van de vormen calciumoxyde, calciumhydroxyde, calciumcarbonaat en/of analoge magnesiumverbindingen, dit gehalte ten minste 10% bedraagt en daarbij wordt vermeld het woord ‘basenequivalent’ met het daarvoor gegarandeerde getal gevolgd door de aanduiding ‘zuurwerkend’, ‘basischwerkend’ of ‘neutraalwerkend’, al naar gelang een van deze aanduidingen volgens artikel 1, tweede lid, onder i, van toepassing is;

  • 3. een garantie voor het gehalte aan magnesiumoxyde (MgO) en/of naltriumoxyde (Na2/O) en/of zwavelzuuranhydride (SO3) mits de gehalte voor magnesiumoxyde tenminste 2%, voor natriumoxyde ten minste 3% en voor zavelzuuranhydride ten minste 5% bedragen. Deze gehalten dienen elk op een van de volgende wijzen te worden aangegeven:

   • -

    totaal gehalte;

   • -

    indien volledig oplosbaar in water, alleen het in water oplosbare gehalte;

   • -

    totaal gehalte en het gehalte oplosbaar in water, wanneer ten minste een kwart van het totaal gehalte oplosbaar is in water.

  • 4. uitgezonderd ten aanzien van thomasmeel en andere meststoffen op basis van thomasmeel:

   een garantie voor het gewichtspercentage aan korrels met een doorsnede tussen 1 en 3 mm, tussen 2 en 4 mm of tussen 3 en 5 mm, mits dit percentage ten minste 80 bedraagt;

   ten aanzien van thomasmeel en andere meststoffen op basis van thomasmeel:

   een garantie voor het gewichtspercentage aan korrels met een doorsnee tussen 0,3 en 3 mm, mits dit percentage ten minste 80 bedraagt.

 • d. ten aanzien van de in hoofdstuk I, van de lijst bedoelde meststoffen, waarbij de spoorelementen gebruikelijke bestanddelen zijn van de grondstoffen die voor toevoeging van de hoofdbestanddelen en van de secundaire bestanddelen worden gebruikt:

  • 1. een garantie voor het gehalte aan borium (B), kobalt (Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en/of zink (Zn), mits voldaan wordt aan het gestelde in artikel 4, onderdeel 9.

   Indien een garantie wordt gegeven dienen de gehalten van de respectievelijke aanwezige spoorelementen op één van de volgende wijzen te worden aangegeven:

   • -

    totaal gehalte en het gehalte oplosbaar in water, wanneer ten minste de helft van het totaal gehalte oplosbaar is in water;

   • -

    indien volledig oplosbaar in water, alleen het in water oplosbare gehalte;

  • 2. Het gehalte aan spoorelementen moet worden vermeld met de volledige benaming en het chemisch symbool.

 • e. ten aanzien van de organische bodemverbeterende middelen genoemd in hoofdstuk III van de lijst:

  • 1. een garantie voor het gehalte aan stikstof totaal (N) aanwezig in één of meer van de volgende vormen, te weten: ammoniumstikstof, nitraatstikstof, ureumstikstof, cyaanamidestikstof en/of organisch gebonden stikstof mits dit gehalte ten minste 0,5% bedraagt; daarbij moet tevens een garantie worden gegeven voor het gehalte van elk der bindingsvormen waarvan ten minste 0,5% aanwezig is;

  • 2. een garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, in water en neutraal ammoniumcitraat, in neutraal ammoniumcitraat, in 2% citroenzuur of in mineraalzuur, met aanduiding van de aard van de oplosbaarheid, mits dit gehalte ten minste 0,5% bedraagt;

  • 3. een garantie voor het gehalte aan kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water, mits dit gehalte ten minste 0,5% bedraagt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Gegarandeerde gehalten van elk bestanddeel alsmede van de vormen of oplosbaarheden moeten, tenzij in deze beschikking of in de lijst anders is bepaald, zijn aangegeven in gewichtsprocenten, uitgedrukt in één geheel getal of in één getal met één decimaal. Wanneer de meststof verschillende aan te geven bestanddelen bevat, moeten de gehalten worden vermeld met als volgorde: N, P2O5, K2O, CaO, MgO, Na2O en SO3. Wanneer in een meststof verschillende spoorelementen aanwezig zijn, moeten zij worden vermeld in alfabetische volgorde van hun chemische symbolen: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

 • 2 De gegarandeerde getallen voor hoedanigheden moeten tenzij in deze beschikking of in de lijst anders is bepaald, worden uitgedrukt in één geheel getal of in een getal met één decimaal.

 • 3 Het gegarandeerde gehalte aan calcium, magnesium of calcium en magnesium in zuurbindende vorm, uitgedrukt als calciumcarbonaat moet worden aangegeven in één geheel getal.

 • 4 De neutraliserende waarde en het basenequivalent moeten worden aangegeven in één geheel getal.

 • 5 Het gegarandeerde gehalte aan spoorelementen moet worden aangegeven in:

  • -

   hetzij één getal met één decimaal bij meststoffen met één spoorelement als bedoeld in hoofdstuk I, onder J, van de lijst

  • -

   hetzij één getal met een aantal decimalen dat voor elk element overeenkomt met het aantal decimalen genoemd in hoofdstuk I, onder J.2, kolom c, van de lijst, dan wel met het aantal decimalen genoemd in de bij deze beschikking behorende Bijlage III.

 • 6 Bij de in de vorige leden bedoelde getallen zijn toevoegingen zoals ‘circa’ en ‘plus minus’ (±) niet toegestaan.

 • 7 De verplichte of toegestane vermelding van gehalten of getallen geldt als een door de verkoper gegeven garantie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de toepassing van deze beschikking worden op de garanties, welke ingevolge deze beschikking moeten of mogen worden gegeven als spelingen toegestaan, de spelingen welke zijn vermeld in bijlage II, met dien verstande dat:

 • a. het in de meststof aanwezige gehalte niet lager mag zijn dan de volgens deze beschikking of de lijst vereiste minimum gehalten of getallen, onderscheidenlijk niet hoger mag zijn dan de vereiste maximum gehalten of getallen;

 • b. het tekort op een gegarandeerd gehalte aan een waardegevend bestanddeel niet kan worden gecompenseerd door een teveel op een gegarandeerd gehalte aan een ander waardegevend bestanddeel noch door een tekort op een gegarandeerd gehalte aan een waardeverminderend bestanddeel;

  een teveel op een gegarandeerd gehalte aan een waardeverminderend bestanddeel niet kan worden gecompenseerd door een tekort op een gehalte aan een ander waardeverminderend bestanddeel noch door een teveel op een gegarandeerd gehalte aan een waardegevend bestanddeel.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het is, behoudens het in de volgende leden bepaalde, toegestaan op de verpakking, het etiket, de label of het begeleidend document van meststoffen, vermeld in Hoofdstuk I van de lijst, bij de type-aanduiding de vermelding EG-MESTSTOF in hoofddrukletters te plaatsen, indien de meststoffen voldoen aan de in deze beschikking en de lijst gestelde eisen.

 • 2 Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor wat betreft onderstaande, in Hoofdstuk I van in de lijst vermelde meststoffen:

  • a. van de in onderdeel A genoemde stikstofmeststoffen: beendermeel, diermeel, galaliet in poedervorm, hoornmeel, ledermeel, verenmeel, vismeel, wolafval of bijprodukt van de bewerking van vellen, bloedmeel voor meststof, cacaodoppen, moutscheuten, meel van koeken van oliehoudende zaden, waaruit olie gewonnen is, salmiak, vloeibare ammoniak, gemengde stikstofmeststof, en ureum met zwavel omhuld;

  • b. van de in onderdeel B genoemde fosfaatmeststoffen: ontlijmd beendermeel voor meststof;

  • c. van de in onderdeel C genoemde kalimeststoffen: ruw kalinatriumzout;

  • d. de in onderdeel D genoemde meststoffen met twee of drie van de waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en kaliumoxyde;

  • e. de in onderdeel F genoemde samengestelde meststoffen;

  • f. van de in onderdeel J genoemde spoorelementmeststoffen: koperslakkenbloem.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De in het voorgaande lid bedoelde aanduidingen en vermeldingen moeten voorts gescheiden zijn van andere aanduidingen en vermeldingen, die op de verpakking voorkomen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Indien een meststof is verpakt moet de verpakking op een zodanige wijze zijn gesloten, dat bij het openen de sluiting, de verzegeling of de verpakking zelf onherstelbaar wordt beschadigd.

 • 2 Klepzakken worden geacht gesloten te zijn op de in het vorige lid bedoelde wijze.

 • 3 Indien de sluiting geschiedt door middel van een zegel of plombeerlood moet hierop de naam, de handelsnaam of het merk van de persoon, bedoeld in artikel 4, onder 6, worden aangebracht.

 • 4 Indien gebruik wordt gemaakt van een aan de verpakking bevestigde label moet deze deel uitmaken van de sluiting of verzegeling.

Artikel 12a

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Het vervoeren en verkopen van meststoffen ten aanzien waarvan niet voldaan is aan het bij deze beschikking bepaalde is tot 1 juli 1979 nog toegestaan, voor zover ten aanzien van die meststoffen is voldaan aan de bepalingen gesteld bij of krachtens het Meststoffenbesluit 1951, zoals deze luidden op 17 december 1977.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De Meststoffenbeschikking 1970 (Stcrt. 78) wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Meststoffenbeschikking 1977’.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 18 december 1977.

's-Gravenhage, 17 augustus 1977

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Bijlage I. Lijst van meststoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Hoofdstuk I. Meststoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

a. Type-aanduiding

b. Omschrijving

c. Eisen

d. Garanties

A. Stikstofmeststoffen

Ammoniumnitraat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit ammoniumnitraat, waaraan eventueel vulstoffen zoals gemalen kalksteen, calciumcarbonaat, calciumsulfaat, dolomiet, magnesiumsulfaat en/of kieseriet zijn toegevoegd.

Tenminste 20% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof, met dien verstande dat het gehalte van elk van de stikstofvormen ongeveer de helft van de aanwezige stikstof moet bedragen.

Indien het gehalte aan stikstof totaal meer dan 28% bedraagt dient het produkt tevens aan de volgende eisen te voldoen:

 • -

  olieretentie na twee temperatuurcycli van 25 tot 50°C ten hoogste 4%;

 • -

  bij een stikstofgehalte van 28 tot 31,5%: gehalte aan brandbaar materiaal, gemeten als koolstof ten hoogste 0,4% bij een stikstofgehalte van 31,5% en hoger: gehalte aan brandbaar materiaal, gemeten als koolstof ten hoogste 0,2%;

 • -

  pH bij een oplossing van 10 gr. meststof in 100 mg water ten minste 4,5;

 • -

  ten hoogste 5% fijnheid door een zeef van 1 mm en ten hoogste 3% fijnheid door een zeef van 0,5 mm;

 • -

  ten hoogste 0,02% chloor;

 • -

  zware metalen mogen niet zijn toegevoegd;

 • -

  andere dan de in kolom b genoemde vulstoffen bij de samenstelling van de meststof worden gebruikt, mogen de temperatuurvoeligheid en het detonatievermogen niet verhogen.

Stikstof totaal (N), Nitraatstikstof.

Ammoniumstikstof.

Ammoniumsulfaat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit ammoniumsulfaat.

Tenminste 20% ammoniumstikstof.

Ammoniumstikstof(N).

Ammonsulfaatsalpeter, Ammoniaksulfonitraat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat

Ten minste 25% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof.

Ten minste 5% nitraatstikstof.

Stikstof totaal(N).

Nitraatstikstof.

Ammoniumstikstof.

Beendermeel, diermeel, galaliet in poedervorm, hoornmeel, ledermeel, verenmeel, vismeel, wolafval of bijprodukt van de bewerking van vellen dan wel mengsels van deze produkten, een en ander gevolgd door de aanduiding ‘voor meststof’.

De gebruikte benaming dient in overeenstemming te zijn met de aard van de waar. In geval van menging van de hier vermelde produkten moeten deze met hun naam in de benaming worden aangeduid.

Produkt van dierlijke oorsprong, dat organisch gebonden stikstof bevat, praktisch zuiver is en aan eventuele sterilisatie-eisen voldoet.

Ten minste 4% organisch gebonden stikstof. Ten minste 50% van de gegarandeerde organisch gebonden stikstof moet oplosbaar zijn in pepsinezoutzuur.

Ten minste 70% fijnheid door een zeef van 1 mm en ten minste 90% fijnheid door een zeef van 2 mm, met uitzondering van wolafval en bijprodukt van de bewerking van vellen, waarvoor deze fijnheidseisen niet gelden.

Organisch gebonden stikstof(N).

Facultatief: fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in mineraalzuur en/of kaliumoxide (K2O), oplosbaar in water, mits het gehalte van elk van deze bestanddelen ten minste 1% bedraagt.

Bloedmeel voor meststof

Produkt dat verkregen is door het drogen en het tot poeder verwerken van bloed en dat aan eventuele sterilisatie-eisen voldoet.

Ten minste 12% organisch gebonden stikstof.

Organisch gebonden stikstof(N).

Cacaodoppen, moutscheuten, (moutkiemen), of meel van koeken van oliehoudende zaden waaruit de olie gewonnen is dan wel mengsels van deze produkten een en ander gevolgd door de aanduiding ‘voor meststof’.

De gebruikte benaming dient in overeenstemming te zijn met de aard van de waar.

In geval van menging van de hier vermelde produkten moeten deze met hun naam in de benaming worden aangeduid.

Produkt van plantaardige oorsprong, dat organisch gebonden stikstof bevat en praktisch zuiver is.

Ten minste 2% organisch gebonden stikstof.

Organisch gebonden stikstof(N).

Facultatief: fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in mineraalzuur en/of kaliumoxyde (K2O) oplosbaar in water, mits het gehalte van elk van deze bestanddelen ten minste 1% bedraagt.

Chilisalpeter, Natriumnitraat van Chili

Produkt dat uit delfstoffen uit Chili is bereid en dat in hoofdzaak bestaat uit natriumnitraat.

Ten minste 15% nitraatstikstof.

Nitraatstikstof(N).

Crotonylideendiureum

Monomeer reactie-produkt van crotonaldehyde met ureum

Ten minste 28% stikstof totaal

Ten minste 25% crotonylideendiureumstikstof.

Ten hoogste 3% ureumstikstof

Stikstof totaal (N).

Crotonylideendiureumstikstof.

Ureumstikstof indien het gehalte ten minste 1% bedraagt.

Diermeel:

zie onder beendermeel

     

Galaliet in poedervorm:

zie onder beendermeel

     

Gemengte stikstofmeststof:

zie na vloeibare ammoniak

     

Hoornmeel:

zie onder beendermeel

     

Isobutylideendiureum

Monomeer reactie-produkt van isobutyraldehyde met ureum

Ten minste 28% stikstof totaal.

Ten minste 25% isobutylideendiureumstikstof

Ten hoogste 3% ureumstikstof.

Stikstof totaal (N).

Isobutylideendiureumstikstof.

Ureumstikstof indien het gehalte ten minste 1% bedraagt.

Kalkammonsalpeter

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit ammoniumnitraat waaraan als vulstof uitsluitend calciumcarbonaat (kalksteen) en/of magnesiumcarbonaat en calciumcarbonaat (Dolomietisch gesteente) zijn toegevoegd, met dien verstande dat het gehalte aan deze carbonaten ten minste 20% en hun zuiverheidsgraad ten minste 90% moeten bedragen.

Ten minste 20% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof, met dien verstande, dat het gehalte van elk van de stikstofvormen ongeveer de helft van de aanwezige stikstof moet bedragen.

Stikstof totaal(N).

Nitraatstikstof

Ammoniumstikstof

Kalksalpeter

Calciumnitraat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumnitraat, alsmede eventueel ammoniumnitraat.

Ten minste 15% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof. Ten hoogste 1,5% ammoniumstikstof.

Stikstof totaal(N).

Facultatief Nitraatstikstof.

Ammoniumstikstof.

Kalkmagnesiasalpeter

Calciummagnesiumnitraat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumnitraat en magnesiumnitraat.

Ten minste 13% nitraatstikstof.

Ten minste 5% magnesiumoxyde, oplosbaar in water.

Nitraatstikstof(N).

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water.

Kalkstikstof

Kalkcyaanamide

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcyaanamide alsmede calciumoxyde en eventueel kleine hoeveelheden ammoniumzouten en ureum.

Ten minste 18% stikstof totaal.

Ten minste 75% van de gegarandeerde stikstof moet gebonden zijn in de vorm van cyaanamidestikstof

Stikstof totaal(N).

Ledermeel:

zie onder beendermeel

     

Nitraathoudende kalkstikstof

Nitraathoudende kalkcyaanamide

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcyaanamide alsmede calciumoxyde en kleine hoeveelheden ammoniumzouten en ureum, waaraan nitraat is toegevoegd.

Ten minste 18% stikstof totaal.

Ten minste 75% van de gegarandeerde stikstof (nitraatstikstof niet meegerekend) moet gebonden zijn in de vorm van cyaanamidestikstof.

Ten minste 1% nitraatstikstof, doch ten hoogste 3% nitraatstikstof.

Stikstof totaal(N).

Nitraatstikstof.

Natronsalpeter

Natriumnitraat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit natriumnitraat.

Ten minste 15% nitraatstikstof.

Nitraatstikstof(N).

Moutscheuten (moutkiemen):

zie onder cacaodoppen

     

Meel van koeken van oliehoudende zaden, waaruit olie gewonnen is:

zie onder cacaodoppen

     

Salmiak

Produkt dat in hoofdzaak bestaat uit ammoniumchloride.

Ten minste 24% ammoniumstikstof.

Ammoniumstikstof(N).

Stikstofmagnesia

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit nitraten en ammoniumzouten en magnesiumverbindingen (dolomiet, magnesiumcarbonaat en/of magnesiumsulfaat).

Ten minste 19% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof.

Ten minste 6% nitraatstikstof,

Ten minste 5% magnesiumoxyde oplosbaar in mineraal zuur.

Stikstof totaal(N).

Nitraatstikstof.

Ammoniumstikstof.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur facultatief:

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water.

Stikstofmagnesiumsulfaat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat en magnesiumsulfaat.

Ten minste 19% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof.

Ten minste 6% nitraatstikstof.

Ten minste 5% magnesiumoxyde, oplosbaar in water.

Stikstof totaal(N).

Nitraatstikstof.

Ammoniumstikstof,

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water.

Ureum

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé dat in hoofdzaak bestaat uit koolzuurdiamide (carbamide).

Ten minste 44% stikstof totaal in de vorm van amidestikstof.

Ten hoogste 1,2% biureet.

Stikstof totaal(N) in de vorm van amidestikstof.

Ureum met zwavel omhuld

Produkt verkregen door het omhullen van ureum met zwavel ten einde het vrijkomen van de stikstof te vertragen.

Ten minste 30% stikstof totaal in de vorm van amidestikstof.

Na onderdompelen in koud water mag na 1 dag ten hoogste 25% van de aanwezige stikstof en na 10 dagen maximum 50% van de aanwezige stikstof in oplossing gebracht zijn.

Ten hoogste 0,8% biureet. Het gehalte aan zwavel (S) moet minstens 25% en niet meer dan 32% bedragen.

Stikstof totaal(N) in de vorm van amidestikstof.

Facultatief: stikstof oplosbaar in koud water na 1 dag, voor zover het gehalte ten minste 1% bedraagt.

Ureum-ammoniumsulfaat

Product dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat bestaat uit ureum en ammoniumsulfaat als essentiële bestanddelen.

Ten minste 30% stikstof totaal in de vorm van ammoniumstikstof en ureumstikstof.

Ten minste 4% ammoniumstikstof.

Ten minste 12% zwavelzuuranhydride, oplosbaar in water.

Ten hoogste 0,9% biureet.

Stikstof totaal (N).

Ammoniumstikstof.

Ureumstikstof.

Zwavelzuuranhydride (SO3) oplosbaar in water.

Ureumformaldehyde

Polymeer reactie-produkt verkregen van formaldehyde met ureum.

Ten minste 36% stikstof totaal.

Ten minste 31% ureumformaldehydestikstof

Ten minste 3/5 van het gegarandeerde gehalte aan stikstof totaal moet oplosbaar zijn in warm water.

Ten hoogste 5% ureumstikstof

Stikstof totaal (N).

Ureumstikstof indien het gehalte ten minste 1% bedraagt.

Ureumformaldehydestikstof oplosbaar in koud water.

Ureumformaldehydestikstof uitsluitend oplosbaar in warm water.

Verenmeel:

zie onder beendermeel

     

Vismeel:

zie onder beendermeel

     

Vloeibare ammoniak

Produkt dat verkregen is volgens een chemische procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit vloeibare ammoniak.

Ten minste 80% ammoniumstikstof.

Ammoniumstikstof(N).

Wolafval:

zie onder beendermeel

     

Gemengde stikstofmeststof

Produkt dat bestaat uit een mengsel van stikstofkunstmeststoffen en dat nitraat- en ureumstikstof bevat alsmede eventueel ammoniumstikstof.

Ten minste 20% stikstof totaal in de vorm van nitraat-, ureum- en eventueel ammoniumstikstof.

Ten minste 2% nitraatstikstof.

Ten minste 4% ureumstikstof.

Stikstof totaal(N).

Nitraatstikstof,

Ureumstikstof,

Indien aanwezig, ammoniumstikstof mits het gehalte ten minste 1% bedraagt.

Magnesiumnitraat, met de facultatieve aanduiding ‘in kristallijne vorm’ mits dit overeen komt met de aard van de waar

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat als hoofdbestanddeel magnesiumnitraat-hexahydraat bevat.

Ten minste 10% nitraatstikstof

Ten minste 14% magnesiumoxyde oplosbaar in water.

Nitraatstikstof (N).

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in water.

Stikstofmeststof met crotonylideendiureum

Produkt dat verkregen is volgens chemisch procédé en dat crotonylideendiureum en een enkelvoudige stikstofmeststof uit hoofdstuk 1 met uitzondering van kalkstikstof, nitraathoudende kalkstikstof, ammoniumnitraat en kalkammonsalpeter, bevat.

Ten minste 18% stikstof totaal.

Ten minste 3% ammoniumstikstof en/of nitraatstikstof en/of ureumstikstof.

Ten minste 1/3 van het gegarandeerde gehalte stikstof totaal moet afkomstig zijn van crotonylideendiureum.

Maximaal biureetgehalte: (N-ureum + N crotonylideendiureum) × 0,026.

Stikstof totaal (N).

Crotonylideendiureumstikstof.

Een of meer van de volgende stikstofvormen:

 • -

  nitraatstikstof;

 • -

  ammoniumstikstof;

 • -

  ureumstikstof;

indien van ieder van deze bindingsvormen ten minste 1% aanwezig is.

Stikstofmeststof met isobutylideendiureum

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat isobutylideendiureum en een enkelvoudige stikstofmeststof uit hoofdstuk 1 met uitzondering van kalkstikstof, nitraathoudende kalkstikstof, ammoniumnitraat en kalkammonsalpeter bevat.

Ten minste 18% stikstof totaal.

Ten minste 3% ammoniumstikstof en/of nitraatstikstof en/of ureumstikstof.

Ten minste 1/3 van het gegarandeerde gehalte stikstof totaal moet afkomstig zijn van isobutylideendiureum.

Maximaal biureetgehalte: (N ureum + N isobutylideendiureum) × 0,026.

Stikstof totaal (N).

Isobutylideendiureumstikstof. Een of meer van de volgende stikstofvormen:

 • -

  nitraatstikstof;

 • -

  ammoniumstikstof;

 • -

  ureumstikstof;

indien van ieder van deze bindingsvormen ten minste 1% aanwezig is.

 

Stikstofmeststof met ureumformaldehyde

Langs chemische weg verkregen produkt dat ureumformaldehyde (ureaform) en een enkelvoudige stikstofmeststof uit hoofdstuk I met uitzondering van kalkstikstof, nitraathoudende kalkstikstof, ammoniumnitraat en kalkammonsalpeter bevat.

Ten minste 18% stikstof totaal.

Ten minste 3% ammoniumstikstof en/of nitraatstikstof en/of ureumstikstof.

Ten minste 1/3 van het gegarandeerde gehalte stikstof totaal moet afkomstig zijn van ureumformaldehyde.

Ten minste 3/5 van de ureumformaldehydestikstof moet in warm water oplosbaar zijn.

Maximaal biureetgehalte: (N ureum + N ureumformaldehyde) × 0,026.

Stikstof totaal (N).

Ureumformaldehydestikstof.

Ureumformaldehydestikstof in koud water oplosbaar.

Ureumformaldehydestikstof uitsluitend in warm water oplosbaar.

Een of meer van de volgende stikstofvormen:

 • -

  nitraatstikstof;

 • -

  ammoniumstikstof;

 • -

  ureumstikstof;

indien van ieder van deze bindingsvormen ten minste 1% aanwezig is.

Ammoniumsulfaat met nitrificatieremmer (dicyaandiamide)

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat ammoniumsulfaat en dicyaandiamide bevat

Ten minste 20% stikstof totaal

Ten minste 18% ammoniumstikstof

Ten minste 1,5% dicyaandiamidestikstof

Stikstof totaal (N)

Ammoniumstikstof

Dicyaandiamidestikstof

Technische informatie

de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van deze meststof, moet ervoor zorgen dat elke verpakking of begeleidende formulieren, indien het gaat om levering in bulk, zo volledig mogelijke technische informatie bevat of bevatten. De gebruiker moet in het bijzonder uit deze informatie kunnen afleiden in welke dosis en in welke perioden van de teelt van het gewas waarvoor deze meststof bedoeld is, de meststof moet worden gebruikt.

Ammonsulfaatsalpeter met nitrificatieremmer (dicyaandiamide)

Ammonsulfaatsalpeter met nitrificatieremmer (dicyaandiamide)

(Ammoniaksulfonitraat met nitrificatieremmer (dicyaandiamide),

Ammoniumsulfonitraat met nitrificatieremmer (dicyaandiamide),

Ammonsulfonitraat met nitrificatieremmer (dicyaandiamide))

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé dat ammoniumsulfaatsalpeter en dicyaandiamide bevat.

Ten minste 24% stikstof totaal.

Ten minste 3% nitraatstikstof.

Ten minste 1,5% dicyaandiamidestikstof

Stikstof totaal (N)

Nitraatstikstof.

Ammoniumstikstof.

Dicyaandiamidestikstof

Technische informatie.

de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van deze meststof, moet ervoor zorgen dat elke verpakking of begeleidende formulieren, indien het gaat om levering in bulk, zo volledig mogelijke technische informatie bevat of bevatten. De gebruiker moet in het bijzonder uit deze informatie kunnen afleiden in welke dosis en in welke perioden van de teelt van het gewas waarvoor deze meststof bedoeld is, de meststof moet worden gebruikt.

B. Fosforzuurmeststoffen

Aluminiumcalciumfosfaat

Amorf produkt dat verkregen is door thermische ontsluiting en het malen van minerale fosfaten en dat in hoofdzaak bestaat uit aluminium- en calciumfosfaten

Ten minste 30% fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur.

Ten minste 75% van het gegarandeerde fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur, moet oplosbaar zijn in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie).

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Ten minste 98% fijnheid door een zeef van 0,630 mm

Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal (oplosbaar in mineraal zuur).

Fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat

Dubbelkalkfosfaat

Neergeslagen dicalciumfosfaat

Produkt dat verkregen is door het precipiteren van vrijgemaakt fosforzuur uit minerale fosfaten of uit beenderen on dat in hoofdzaak bestaat uit dicalciumfosfaatdihydraat

Ten minste 38% fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann).

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Ten minste 98% fijnheid door een zeef van 0,630 mm

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat

Gloeifosfaat

Produkt dat verkregen is door thermische reactie onder inwerking van alkali- en kiezelzuurverbindingen uit gemalen ruw fosfaat en dat in hoofdzaak bestaat uit alkalicalciumfosfaat en calciumsilicaat

Ten minste 25% fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann).

Ten minste 75% fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Ten minste 96% fijnheid door een zeef van 0,630 mm

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat

Ontlijmd beendermeel voor meststof

Produkt dat verkregen is door het malen van ontvette en ontlijmde beenderen

Ten minste 27% fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur.

Ten minste 80% fijnheid door een zeef van 0,630 mm

Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal (oplosbaar in mineraal zuur).

Facultatief: Organisch gebonden stikstof (N)

Superfosfaat

Produkt dat verkregen is door reactie van gemalen ruw fosfaat met zwavelzuur en dat in hoofdzaak bestaat uit monocalciumfosfaat alsmede calciumsulfaat

Ten minste 16% fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat.

Ten minste 93% van het gegarandeerde fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, moet oplosbaar zijn in water

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat.

Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

Geconcentreerd superfosfaat

Produkt dat verkregen is door reactie van gemalen ruw fosfaat met zwavelzuur en fosforzuur en dat in hoofdzaak bestaat uit monocalciumfosfaat alsmede calciumsulfaat

Ten minste 25% fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat.

Ten minste 93% van het gegarandeerde fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, moet oplosbaar zijn in water

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat.

Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

Tripel superfosfaat

Produkt dat verkregen is door reactie van gemalen ruw fosfaat met fosforzuur en dat in hoofdzaak bestaat uit monocalciumfosfaat

Ten minste 38% fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat.

Ten minste 93% van het gegarandeerde fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, moet oplosbaar zijn in water

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat.

Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

Thomasmeel, Thomasslakkenmeel.

Thomasfosfaat

Produkt dat verkregen is door het bewerken van fosforhoudend gietijzer in staalfabrieken en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumsilicofosfaat

Ten minste 10% fosforzuuranhydride oplosbaar in een oplossing van 2% citroenzuur.

Ten minste 75% fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Ten minste 96% fijnheid door een zeef van 0,630 mm

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in 2% citroenzuur, uitgedrukt in twee getallen, die van elkaar twee gewichtspercenten verschillen

Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat

Produkt dat verkregen is door gedeeltelijke ontsluiting met zwavelzuur of fosforzuur van gemalen natuurfosfaat en dat in hoofdzaak bestaat uit monocalciumfosfaat, tricalciumfosfaat en calciumsulfaat

Ten minste 20% fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur.

Ten minste 40% van het gegarandeerde fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur, moet oplosbaar zijn in water.

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Ten minste 98% fijnheid door een zeef van 0,630 mm

Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal (oplosbaar in mineraal zuur).

Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water.

Zacht natuurfosfaat

Produkt dat verkregen is door het malen van zachte natuurfosfaten en dat in hoofdzaak bestaat uit tricalciumfosfaat alsmede calciumcarbonaat

Ten minste 25% fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur.

Ten minste 55% van het gegarandeerde fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur, moet oplosbaar zijn in een twee percentige oplossing van mierenzuur.

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 0,063 mm.

Ten minste 99% fijnheid door een zeef van 0,125 mm

Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal (oplosbaar in mineraal zuur).

Fosforzuuranhydride, oplosbaar in 2% mierenzuur.

Fijnheid door een zeef van 0,063 mm, met uitzondering van een produkt in gekorrelde vorm, waarvoor de fijnheid van de basisbestanddelen door een zeef van 0,063 mm moet worden gegarandeerd

Onder de hiervoor genoemde fosforzuurmeststoffen zijn mede begrepen produkten in gekorrelde vorm. In dit geval heeft een eventuele eis voor de fijnheid door een bepaalde zeef betrekking op de fijnheid van de basisbestanddelen door die zeef.

C. Kalimeststoffen

Ruw Kalizout

Produkt dat verkregen is door het malen van ruwe kalizouten

Ten minste 10% kaliumoxyde, oplosbaar in water.

Ten minste 5% magnesiumoxyde, oplosbaar in water

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water

Ruw kalinatriumzout

Produkt dat verkregen is door het malen van ruwe kali- en natriumzouten

Ten minste 15% kaliumoxyde, oplosbaar in water.

Ten minste 10% natriumoxyde, oplosbaar in water

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water.

Natriumoxyde (Na2O), oplosbaar in water

Verrijkt ruw kalizout

Produkt dat verkregen is door het mengen van ruw kalizout met kaliumchloride

Ten minste 18% kaliumoxyde, oplosbaar in water

Kaliumoxyde (K2O) oplosbaar in water.

Facultatief: Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water, mits het gehalte meer dan 5% bedraagt

Kaliumchloride

Produkt dat verkregen is door het bewerken van ruwe kalizouten en dat in hoofdzaak bestaat uit kaliumchloride

Ten minste 37% kaliumoxyde, oplosbaar in water

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water

Kaliumchloride met magnesium

Produkt dat verkregen is door het bewerken van ruwe kalizouten onder toevoeging van magnesiumzouten en dat in hoofdzaak bestaat uit kaliumchloride en magnesiumzouten

Ten minste 37% kaliumoxyde, oplosbaar in water.

Ten minste 5% magnesiumoxyde, oplosbaar in water

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water

Kaliumsulfaat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé uit kalizouten en dat in hoofdzaak bestaat uit kaliumsulfaat

Ten minste 47% kaliumoxyde, oplosbaar in water.

Ten hoogste 3% chloor

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water.

Facultatief: Chloor, mits het gehalte minder dan 3% bedraagt

Patentkali

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé uit kalizouten, eventueel onder toevoeging van magnesiumzouten en dat in hoofdzaak bestaat uit kaliumsulfaat en magnesiumsulfaat

Ten minste 22% kaliumoxyde, oplosbaar in water.

Ten minste 8% magnesiumoxyde, oplosbaar in water.

Ten hoogste 3% chloor

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water.

Facultatief: Chloor, mits het gehalte minder dan 3% bedraagt

Kieseriet met kaliumsulfaat

Produkt dat verkregen is door het bewerken van kieseriet onder toevoeging van kaliumsulfaat.

Ten minste 8% magnesiumoxyde, oplosbaar in water

Ten minste 6% kaliumoxyde, oplosbaar in water.

Ten minste 20% tezamen voor de gehalten aan magnesiumoxyde en kaliumoxyde

Ten hoogste 3% chloor

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water

Kaliumoxyde (K2O). oplosbaar in water

Facultatief: chloor mits het gehalte minder dan 3% bedraagt

D. Meststoffen met twee of drie van de waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en kaliumoxyde

Monoammonfosfaat

Monoammoniumfosfaat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit monoammoniumfosfaat

Ten minste 10% ammoniumstikstof.

Ten minste 50% fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

Ammoniumstikstof (N).

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water

Diammonfosfaat

Diammoniumfosfaat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit diammoniumfosfaat

Ten minste 17% ammoniumstikstof.

Ten minste 48% fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

Ammoniumstikstof (N).

Fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water

Kaliumnatriumnitraat

Indien het produkt bereid is uit delfstoffen uit Chili mag de benaming ‘Kalichilisalpeter’ gebruikt worden

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit natriumnitraat en kaliumnitraat

Ten minste 15% nitraatstikstof.

Ten minste 10% kaliumoxyde, oplosbaar in water

Nitraatstikstof (N).

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water

Kalisalpeter

Kaliumnitraat

Potasnitraat

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat in hoofdzaak bestaat uit kaliumnitraat

Ten minste 12% nitraatstikstof.

Ten minste 40% kaliumoxyde, oplosbaar in water

Nitraatstikstof (N).

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water

Guano

Produkt dat bestaat uit droge uitwerpselen van zeevogels met eventueel uitgedroogde resten van die vogels en dat vrij is van natuurfosfaat

Ten minste 3% stikstof totaal in de vorm van ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof.

Ten minste 9% fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur

Stikstof totaal (N).

Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, (oplosbaar in mineraal zuur).

Facultatief: Ammoniumstikstof en/of Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in water, mits het gehalte van elk van deze bestanddelen ten minste 1% bedraagt

E. NPK-, NP-, NK- en PK-meststoffen

NPK-meststof, NP-meststof, NK-meststof of PK-meststof

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat geen thomasmeel, geen gloeifosfaat, geen aluminiumcalciumfosfaat, geen gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat, geen natuurfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevat

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal ten minste 3% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en cyaananidestikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride:

  de oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat of in water en neutraal ammoniumcitraat.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water. Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar fosforzuuranhydride mag 2% niet overschrijden

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) een van de volgende oplosbaarheden moet worden vermeld: indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water minder dan 2% bedraagt, uitsluitend de oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat;

  indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water 2% of meer bedraagt, de oplosbaarheid in water en neutraal ammoniumcitraat. In het laatste geval moet tevens het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water worden gegarandeerd

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water. Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of PK-meststof, gevolgd door de aanduiding ‘met natuurfosfaat’.

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat natuurfosfaat bevat. Het produkt mag geen thomasmeel, geen gloeifosfaat, geen aluminiumcalciumfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 3%, het gehalte aan fosforzuuranhydride tenminste 7% en het gehalte aan kaliumoxyde ten minste 5% moeten bedragen voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en cyaanamidestikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in mineraal zuur.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde: de oplosbaarheid in water

Het gehalte aan fosforzuuranhydride, uitsluitend oplosbaar in mineraal zuur, moet tenminste 2% bedragen.

Het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat, moet tenminste 5% bedragen.

Het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water, moet tenminste 2,5% bedragen

Van het basisbestanddeel natuurfosfaat, dient de fijnheid door een zeef van 0,063 mm tenminste 90% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), uitsluitend oplosbaar in mineraal zuur, het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat en het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of PK-meststof, gevolgd door de aanduiding ‘met gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat’

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat bevat. Het produkt mag geen thomasmeel, geen gloeifosfaat, geen aluminiumcalciumfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande, dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 3%, het gehalte aan fosforzuuranhydride ten minste 7% en het gehalte aan kaliumoxyde tenminste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstof, ureumstikstof en cyaanamidestikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in mineraal zuur.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Het gehalte aan fosforzuuranhydride, uitsluitend oplosbaar in mineraal zuur, moet tenminste 2% bedragen.

Het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat, moet tenminste 5% bedragen.

Het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water, moet tenminste 2,5% bedragen

Van het basisbestanddeel gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat, dient de fijnheid door een zeef van 0,160 mm tenminste 90% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat:

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), uitsluitend oplosbaar in mineraal zuur, het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat en het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O5O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of PK-meststof, gevolgd door de aanduiding ‘met aluminiumcalciumfosfaat’

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat aluminiumcalciumfosfaat bevat. Het produkt mag geen thomasmeel, geen gloeifosfaat, geen gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat, geen natuurfosfaat, en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 3% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en cyaanamidestikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride:

  de oplosbaarheid in mineraal zuur.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Van het gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur moet na aftrek van het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water, tenminste 75% oplosbaar zijn in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie).

Het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water, moet ten minste 2% bedragen Van het basisbestanddeel aluminiumcalciumfosfaat dient de fijnheid door een zeef van 0,160 mm ten minste 90% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat:

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in mineraal zuur, het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie) en het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O), moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of PK-meststof, gevolgd door de aanduiding ‘op basis van thomasmeel’

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat thomasmeel bevat. Het produkt mag geen andere fosfaathoudende produkten dan thomasmeel en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 3% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en cyaanamidestikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride:

  de oplosbaarheid in een oplossing van 2% citroenzuur.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Van het basisbestanddeel thomasmeel dient de fijnheid door een zeef van 0,160 mm ten minste 75% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat:

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moet worden gegarandeerd

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in 2% citroenzuur

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief:

  het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of PK-meststof, gevolgd door de aanduiding ‘op basis van gloeifosfaat’

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat gloeifosfaat bevat. Het produkt mag geen andere fosfaathoudende produkten dan gloeifosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 3% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 5% moeten bedragen, voor zover deze voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en cyaanamidestikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann)

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Van het basisbestanddeel gloeifosfaat dient de fijnheid door een zeef van 0,160 mm ten minste 75% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat:

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann)

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of PK-meststof, gevolgd door de aanduiding ‘op basis van aluminiumcalciumfosfaat’

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat aluminiumcalciumfosfaat bevat. Het produkt mag geen andere fosfaathoudende produkten dan aluminiumcalciumfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 3% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en cyaanamidestikstof

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in mineraal zuur.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde: de oplosbaarheid in water

Van het gegarandeerde gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur, moet tenminste 75% oplosbaar zijn in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie).

Van het basisbestanddeel aluminiumcalciumfosfaat dient de fijnheid door een zeef van 0,160 mm tenminste 90% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat:

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in mineraal zuur en het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie)

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of PK-meststof, gevolgd door de aanduiding ‘op basis van zacht natuurfosfaat’

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé of door mengen en dat zacht natuurfosfaat bevat. Het produkt mag geen andere fosfaathoudende produkten dan zacht natuurfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn tezamen tenminste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 3% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 5% moeten bedragen, voor zover deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof: nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en cyaanamidestikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in mineraal zuur.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde: de oplosbaarheid in water

Van het gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraal zuur, moet tenminste 55% oplosbaar zijn in een twee percentige oplossing van mierenzuur.

Van het basisbestanddeel zacht natuurfosfaat dient de fijnheid door een zeef van 0,063 mm tenminste 90% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat

 • -

  bij een gegarandeerd, gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in mineraal zuur en het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in 2% mierezuur

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

NPK-meststof, NP-meststof of NK-meststof met crotonylideendiureum

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat crotonylideendiureum bevat.

Het produkt mag geen isobutylideendiureum, geen ureumformaldehyde, geen thomasmeel, geen gloeifosfaat, geen aluminiumcalciumfosfaat, geen gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat, geen natuurfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten.

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn te zamen ten minste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn te zamen ten minste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal ten minste 5% moet bedragen en dat de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk ten minste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen in de benaming voorkomen.

Ten minste 25% van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van crotonylideendiureumstikstof.

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en crotonylideendiureumstikstof;

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride:

  de oplosbaarheid in water of in neutraal ammoniumcitraat of in water en neutraal ammoniumcitraat;

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water.

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar fosforzuuranhydride mag 2% niet overschrijden.

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N) en fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O) met dien verstande dat:

 • -

  bij het gegarandeerde gehalte aan stikstof totaal (N) moeten tevens worden gegarandeerd: de vormen nitraatstikstof, ammoniumstikstof en ureumstikstof, waarvan het gehalte elk ten minste 1% bedraagt, alsmede het gehalte aan crotonylideendiureumstikstof;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) een van de volgende oplosbaarheden moet worden vermeld: indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water minder dan 2% bedraagt, uitsluitend de oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat; indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water 2% of meer bedraagt, de oplosbaarheid in water en neutraal ammoniumcitraat. In het laatste geval moet tevens het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water worden gegarandeerd;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water.

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor.

NNPK-meststof, NP-meststof of NK-meststof met isobutylideendiureum

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat isobutylideendiureum bevat.

Het produkt mag geen crotonylideendiureum, geen ureumformaldehyde, geen thomasmeel, geen gloeifosfaat, geen aluminiumcalciumfosfaat, geen gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat, geen natuurfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten.

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn te zamen ten minste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn te zamen ten minste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal ten minste 5% moet bedragen en dat de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk ten minste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen in de benaming voorkomen.

Ten minste 25% van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van isobutylideendiureumstikstof De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof en isobutylideendiureumstikstof;

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride:

  de oplosbaarheid in water of in neutraal ammoniumcitraat of in water en neutraal ammoniumcitraat;

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water.

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar fosforzuuranhydride mag 2% niet overschrijden

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N) en fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O) met dien verstande dat:

 • -

  bij het gegarandeerde gehalte aan stikstof totaal (N) moeten tevens worden gegarandeerd: de vormen nitraatstikstof, ammoniumstikstof en ureumstikstof, waarvan het gehalte elk ten minste 1% bedraagt, alsmede het gehalte aan isobutylideendiureumstikstof;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) een van de volgende oplosbaarheden moet worden vermeld: indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water minder dan 2% bedraagt, uitsluitend de oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat, indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water 2% of meer bedraagt, de oplosbaarheid in water en neutraal ammoniumcitraat. In het laatste geval moet tevens het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water worden gegarandeerd;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water.

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor.

NNPK-meststof, NP-meststof of NK-meststof met ureumformaldehyde

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en dat ureumformaldehyde bevat.

Het produkt mag geen crotonylideendiureum, geen isobutylideendiureum, geen thomasmeel, geen gloeifosfaat, geen aluminiumcalciumfosfaat, geen gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat, geen natuurfosfaat en geen organische meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten.

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten indien twee waardegevende bestanddelen aanwezig zijn te zamen ten minste 18% en indien drie waardegevende bestanddelen aanwezig zijn te zamen ten minste 20% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal ten minste 5% moet bedragen en dat de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk ten minste 5% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen in de benaming voorkomen.

Ten minste 25% van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van ureumformaldehydestikstof.

Van het aangegeven gehalte aan ureumformaldehydestikstof moet ten minste 3/5 deel oplosbaar zijn in warm water.

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof, ureumformaldehydestikstof, uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof en in koud water oplosbare ureumformaldehyde stikstof;

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride:

  de oplosbaarheid in water of in neutraal ammoniumcitraat of in water en neutraal ammoniumcitraat;

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar fosforzuuranhydride mag 2% niet overschrijden.

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N) en fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O) met dien verstande dat:

 • -

  bij het gegarandeerde gehalte aan stikstof totaal (N) moeten tevens worden gegarandeerd: de vormen nitraatstikstof, ammoniumstikstof en ureumstikstof, waarvan het gehalte elk ten minste 1% bedraagt, alsmede het gehalte aan uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof en het gehalte aan in koud water oplosbare ureumformaldehydestikstof;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) een van de volgende oplosbaarheden moet worden vermeld: indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water minder dan 2% bedraagt, uitsluitend de oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat; indien het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water 2% of meer bedraagt, de oplosbaarheid in water en neutraal ammoniumcitraat. In het laatste geval moet tevens het gehalte aan fosforzuuranhydride oplosbaar in water worden gegarandeerd;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water.

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief:

  het gehalte aan chloor.

Onder de hiervoor genoemde NPK-, NP-, NK- en PK-meststoffen zijn mede begrepen produkten in gekorrelde vorm.

F. Samengestelde meststoffen

Samengestelde meststof NPK, samengestelde meststof NP, samengestelde meststof NK of samengestelde meststof PK

Produkt dat verkregen is hetzij volgens een chemisch procédé hetzij door het mengen van verschillende produkten, vermeld in hoofdstuk I, waaraan eventueel produkten van hoofdstuk II en/of gedroogde mest zijn toegevoegd

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten tezamen tenminste 12% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal ten minste 2% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 3% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof: nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof, cyaanamidestikstof en organisch gebonden stikstof.

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in water, in water en neutraal ammoniumcitraat of in neutraal ammoniumcitraat.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Het gehalte aan uitsluitend in mineraal zuur oplosbaar fosforzuuranhydride mag 2% niet overschrijden

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd.

  Indien de garantie betrekking heeft op het gehalte aan organisch gebonden stikstof moet daarbij worden vermeld de naam van het produkt of de produkten waarvan de stikstof afkomstig is

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) een van de volgende oplosbaarheden moet worden vermeld:

  in water, in water en neutraal ammoniumcitraat of in neutraal ammoniumcitraat.

  Indien het fosforzuuranhydride gegarandeerd wordt oplosbaar te zijn in water en neutraal ammoniumcitraat, mag tevens het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water, worden gegarandeerd, mits dit gehalte tenminste 1% bedraagt

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief: het gehalte aan chloor

Samengestelde meststof NPK, samengestelde meststof NP of samengestelde meststof PK, gevolgd door de aanduiding ‘op basis van thomasmeel’

Produkt dat verkregen is hetzij volgens een chemisch procédé, hetzij door mengen van thomasmeel met produkten, vermeld in hoofdstuk I, met dien verstande dat het produkt geen andere fosfaathoudende produkten dan thomasmeel mag bevatten.

Aan het produkt mogen eventueel produkten van hoofdstuk II zijn toegevoegd

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten tezamen tenminste 12% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 2% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 3% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen

De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof, cyaanamidestikstof en organisch gebonden stikstof

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in een oplossing van 2% citroenzuur

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Van het basisbestanddeel thomasdeel dient de fijnheid door een zeef van 0,160 mm tenminste 75% te bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd.

  Indien de garantie betrekking heeft op het gehalte aan organisch gebonden stikstof moet daarbij worden vermeld de naam van het produkt of de produkten waarvan de stikstof afkomstig is

 • -

  de garantie voor het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) betrekking moet hebben op het gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in 2% citroenzuur

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief:

  het gehalte aan chloor

Onder samengestelde meststoffen NPK, NP en PK op basis van thomasmeel zijn mede begrepen produkten in gekorrelde vorm.

Samengestelde organische meststof NPK, samengestelde organische meststof NP of samengestelde organische meststof NK

Produkt dat verkregen is hetzij volgens een chemisch procédé hetzij door het mengen van verschillende produkten, vermeld in hoofdstuk I, met uitzondering van natuurfosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en aluminiumcalciumfosfaat.

Aan het produkt mogen eventueel produkten van hoofdstuk II en/of gedroogde mest zijn toegevoegd

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde in de hieronder vermelde vormen of oplosbaarheden moeten tezamen tenminste 12% bedragen, met dien verstande dat het gehalte aan stikstof totaal tenminste 2% en de gehalten aan fosforzuuranhydride en kaliumoxyde elk tenminste 3% moeten bedragen, voor zover voor deze bestanddelen aanduidingen in de benaming voorkomen De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof:

  nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof, cyaanamidestikstof en organisch gebonden stikstof

 • -

  voor het bestanddeel fosforzuuranhydride: de oplosbaarheid in water, in water en neutraal ammoniumcitraat of in neutraal ammoniumcitraat.

 • -

  voor het bestanddeel kaliumoxyde:

  de oplosbaarheid in water

Het gehalte aan organisch gebonden stikstof dient tenminste 40% van het gegarandeerde gehalte aan stikstof totaal te bedragen.

Het gehalte aan organische stof moet tenminste 25% bedragen

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5) en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd.

  Indien de garantie betrekking heeft op het gehalte aan organisch gebonden stikstof moet daarbij worden vermeld de naam van het produkt of de produkten waarvan de stikstof afkomstig is

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan fosforzuuranhydride (P2O5) een van de volgende oplosbaarheden moet worden vermeld:

  in water, in water en neutraal ammoniumcitraat of in neutraal ammoniumcitraat.

  Indien het fosforzuuranhydride gegarandeerd wordt oplosbaar te zijn in water en neutraal ammoniumcitraat, mag tevens het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water, worden gegarandeerd, mits dit gehalte tenminste 1% bedraagt

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water

  Organische stof, met vermelding van de naam van de produkten, die in hoofdzaak de organische stof inbrengen in afdalende volgorde van hoeveelheid

  Indien een garantie wordt gegeven voor het gehalte aan kaliumoxyde, facultatief:

  het gehalte aan chloor

G. Vloeibare meststoffen

Oplossing van stikstofmeststoffen

Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen produkt, stabiel bij atmosferische druk.

Het produkt mag geen organische meststoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong bevatten.

Ten minste 15% stikstof totaal, of als er slechts één vorm aanwezig is 15% nitraat-, ammonium of ureumstikstof. Het biureetgehalte van de stikstofhoudende meststoffen met ureum mag ten hoogste 2,6% bedragen van het gehalte aan ureumstikstof.

Stikstof totaal (N) en tevens de stikstofvormen waarvan het gehalte ten minste 1% bedraagt

Ammoniumnitraat- ureumoplossing

Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen produkt dat ammoniumnitraat en ureum bevat.

Ten minste 26% stikstof totaal. Ongeveer de helft van de aanwezige stikstof moet ureumstikstof zijn.

Ten hoogste 0,5% biureet.

Stikstof totaal (N).

Nitraatstikstof.

Ammoniumstikstof.

Ureumstikstof.

Calciumnitraatoplossing (met de facultatieve aanduiding:

 • -

  voor verstuiving op bladeren;

 • -

  voor de vervaardiging van voedingsoplossingen;

 • -

  voor bemestende irrigatie)

Door oplossing van calciumnitraat in water verkregen produkt.

Ten minste 8% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof.

Ten hoogste 1% ammoniumstikstof.

Stikstof totaal (N)

Facultatief:

 • -

  nitraatstikstof

 • -

  ammoniumstikstof.

Bij verwerking van een van de gebruiken, zoals vermeld in kolom A

 • -

  Calciumoxyde (CaO), oplosbaar in water.

Oplossing van NPK-meststoffen, NP-meststoffen, NK-meststoffen of PK meststoffen

Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen produkt, stabiel bij atmosferische druk.

Het produkt mag geen organische meststoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong bevatten

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosfuurzuuranhydride en/of kaliumoxide moeten voor de oplossingen van de NPK- en NK-meststoffen tezamen ten minste 15% en voor de oplossingen NP- en PK-meststoffen tezamen ten minste 18% bedragen, met dien verstande dat het gehalte stikstof totaal ten minste 2% voor de oplossingen van NPK-meststoffen en 3% voor de oplossingen NP- en NK-meststoffen bedraagt, dat het gehalte aan fosfuurzuur-anhydride en kaliumoxide elk ten minste 3% bedraagt voor de oplossingen van NPK-meststoffen, en ten minste 5% elk voor de oplossingen van NP-, NK- en PK-meststoffen. De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn

 • -

  voor het bestanddeel stikstof nitraatstikstof, ammoniumstikstof en ureumstikstof

 • -

  voor de bestanddelen en fosforzuuranhydride en kaliumhydroxide: de oplosbaarheid in water.

Het biureetgehalte van de stikstofhoudende meststoffen met ureum mag ten hoogste 2.6% bedragen van het gehalte van ureumstikstof.

De in de waarneming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O5), en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat:

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan fosuurzuuranhydride (P2O5) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld, dat het oplosbaar is in water.

Facultatief: het gehalte aan chloor.

Suspensie van NPK-meststoffen, NP meststoffen, NK-meststoffen of PK-meststoffen

Produkt in vloeibare vorm waarvan de waardegevende bestanddelen afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en tevens daarin opgeloste verbindingen. Het produkt mag geen organische meststoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong bevatten.

De gehalten van de in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en/of kaliumoxyde moeten in de aangegeven vormen of oplosbaarheden voor de suspensies van NPK meststoffen tezamen ten minste 20% en voor de suspensies NP-, NK- en PK-meststoffen ten minste 18% bedragen met dien verstande dat het gehalte stikstof totaal ten minste 3% voor de suspensies van NPK-, NP- en NK-meststoffen bedraagt, dat het gehalte aan fosforzuuranhydride ten minste 4% voor de suspensies van NPK- en ten minste 5% voor de suspensies van de NP- en PK-meststoffen bedraagt en dat het gehalte kaliumoxyde ten minste 4% voor de suspensies van NPK-meststoffen en ten minste 5% voor de suspensies van NK- en PK-meststoffen bedraagt. De toegelaten vormen of oplosbaarheden zijn:

 • -

  voor het bestanddeel stikstof: nitraatstikstof, ammoniumstikstof en ureumstikstof;

 • -

  voor het bestanddeel fosfuurzuuranhydride: de oplosbaarheid in water, de oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat of de oplosbaarheid in water en neutraal ammoniumcitraat;

 • -

  voor het bestanddeel kalimumhydroxide: de oplosbaarheid in water.

Het biureetgehalte van de stikstofhoudende meststoffen met ureum mag ten hoogste 2.6% bedragen van het gehalte aan ureumstikstof.

De in de benaming aangeduide waardegevende bestanddelen stikstof totaal (N), fosforzuuranhydride (P2O) [tekstcorrectie :"(P2O)" moet zijn "(P2O5)".] , en/of kaliumoxyde (K2O), met dien verstande dat:

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan stikstof totaal (N) tevens de stikstofvormen, waarvan het gehalte tenminste 1% bedraagt moeten worden gegarandeerd;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte fosfurzuuranhydride (P2O5) een van de volgende oplosbaarheden moet worden vermeld: indien het gehalte een fosforzuuranhydride oplosbaar in water minder dan 2% bedraagt, uitsluitend de oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat; indien het gehalte aan fosfuuranhydride oplosbaar in water 2% of meer bedraagt, de oplosbaarheid in water en neutraal ammoniumcitraat. In het laatste geval moet tevens het gehalte aan fosforzuuranhydride, oplosbaar in water worden gegarandeerd;

 • -

  bij een gegarandeerd gehalte aan kaliumoxyde (K2O) moet worden vermeld dat het oplosbaar is in water.

Facultatief het gehalte aan chloor.

Magnesiumnitraat-oplossing

Produkt dat verkregen is volgens een chemisch procédé en door oplossing in water van magnesiumnitraat.

Ten minste 6% nitraatstikstof

Ten minste 9% magnesiumoxyde oplosbaar in water.

pH: minimaal 4.

Nitraatstikstof (N).

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in water.

Calciumnitraat-suspensie (met de facultatieve aanduiding:

 • -

  voor verstuiving op bladeren;

 • -

  voor de vervaardiging van voedingsoplossingen en -suspensies;

 • -

  voor bemestende irrigatie.

Product dat verkregen is door suspendering van calciumnitraat in water.

Ten minste 8% stikstof totaal in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof. Ten hoogste 1% ammoniumstikstof. Ten minste 14% calciumoxide, oplosbaar in water.

Stikstof totaal (N). Nitraatstikstof. Calciumoxyde (CaO), oplosbaar in water.

Oplossing van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde.

Product dat verkregen is langs chemische weg of door oplossing in water van ureumformaldehyde en een enkelvoudige stikstofmeststof, vermeld in hoofdstuk I, onderdeel A, met uitzondering van:

 • -

  kalkstikstof;

 • -

  nitraathoudende kalkstikstof;

 • -

  ammoniumnitraat;

 • -

  kalkammonsalpeter;

 • -

  beendermeel, diermeel, galaliet in poedervorm, hoornmeel, ledermeel, verenmeel, vismeel, wolafval of bijproduct van de bewerking van vellen dan wel mengsels van deze producten;

 • -

  bloedmeel voor meststof;

 • -

  cacaodoppen/moutscheuten (moutkiemen), of meel van koeken van oliehoudende zaden waaruit de olie gewonnen is, dan wel mengsels van deze producten;

 • -

  salmiak;

 • -

  ureum met zwavel omhuld;

 • -

  vloeibare ammoniak;

 • -

  gemengde stikstofmeststof;

 • -

  gemengde stikstofmeststof met ureumformaldehyde;

 • -

  gemengde stikstofmeststof met crotonylideendiureum;

 • -

  gemengde stikstofmeststof met isobutylideendiureum.

Ten minste 18% stikstof totaal.

Ten minste een derde deel van het gegarandeerde gehalte aan stikstof totaal is afkomstig van ureumformaldehyde. Het biureetgehalte bedraagt ten hoogste 2,6% van het gehalte aan ureumstikstof en ureumformaldehydestikstof tezamen.

Stikstof totaal (N).

Eén of meer van de volgende stikstofvormen:

 • -

  nitraatstikstof;

 • -

  ammonium-stikstof;

 • -

  ureumstikstof;

voorzover van ieder van deze bindingsvormen ten minste 1% aanwezig is.

Ureumformaldehydestikstof.

Suspensie van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde.

Product dat verkregen is langs chemische weg of door suspendering in water van ureumformaldehyde en een enkelvoudige stikstofmeststof, vermeld in hoofdstuk I, onderdeel A, met uitzondering van:

 • -

  kalkstikstof;

 • -

  nitraathoudende kalkstikstof;

 • -

  ammoniumnitraat;

 • -

  kalkammonsalpeter;

 • -

  beendermeel, diermeel, galaliet in poedervorm, hoornmeel, ledermeel, verenmeel, vismeel, wolafval of bijproduct van de bewerking van vellen dan wel mengsels van deze producten;

 • -

  bloedmeel voor meststof;

 • -

  cacaodoppen/moutscheuten (moutkiemen), of meel van koeken van oliehoudende zaden waaruit de olie gewonnen is, dan wel mengsels van deze producten;

 • -

  salmiak;

 • -

  ureum met zwavel omhuld;

 • -

  vloeibare ammoniak;

 • -

  gemengde stikstofmeststof;

 • -

  gemengde stikstofmeststof met ureumformaldehyde;

 • -

  gemengde stikstofmeststof met crotonylideendiureum;

 • -

  gemengde stikstofmeststof met isobutylideendiureum.

Ten minste 18% stikstof totaal.

Ten minste een derde deel van het gegarandeerde gehalte aan stikstof totaal is afkomstig van ureumformaldehyde en ten minste drie vijfde deel hiervan is in warm water oplosbaar. Het biureetgehalte bedraagt ten hoogste 2,6% van het gehalte aan ureumstikstof en ureumformaldehydestikstof tezamen.

Stikstof totaal (N).

Eén of meer van de volgende stikstofvormen:

 • -

  nitraatstikstof;

 • -

  ammonium-stikstof;

 • -

  ureumstikstof;

voorzover van ieder van deze bindingsvormen ten minste 1% aanwezig is.

Ureumformaldehydestikstof. Ureumformaldehydestikstof, oplosbaar in koud water. Ureumformaldehydestikstof, uitsluitend oplosbaar in warm water.

H. Meststoffen die als hoofdelement calcium, magnesium of zwavel bevatten

Calciumsulfaat

Natuur- of industrieel produkt, dat calciumsulfaat met kristalwater bevat.

Ten minste 25% calciumoxyde totaal.

Ten minste 35% zwavelzuuranhydride totaal.

Ten minste 80% fijnheid door een zeef van 2 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 10 mm

Zwavelzuuranhydride (SO3) totaal Facultatief calciumoxyde (CaO) totaal

Calciumchloride oplossing (met facultatieve aanduiding: ‘voor verstuiving op planten’)

Oplossing van industrieel calciumchloride.

Ten minste 12% calciumchloride, oplosbaar in water.

Calciumoxyde (CaO), oplosbaar in water

Kieseriet

Uit mijnbouw afkomstig produkt dat in hoofdzaak bestaat uit magnesiumsulfaat met één molecule kristalwater.

Ten minste 24% magnesiumoxyde, oplosbaar in water

Ten minste 45% zwavelzuuranhydride oplosbaar in water.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water

Facultatief Zwavelzuuranhydride (SO3) oplosbaar in water.

Magnesiumsulfaat

Produkt dat in hoofdzaak bestaat uit magnesiumsulfaat met zeven moleculen kristalwater.

Ten minste 15% magnesiumoxyde, oplosbaar in water.

Ten minste 28% zwavelzuuranhydride, oplosbaar in water.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water

Facultatief: Zwavelzuuranhydride (SO3), oplosbaar in water.

Magnesiumchloride oplossing

Door oplossing van industrieel magnesiumchloride verkregen produkt.

Ten minste 13% magnesiumoxyde, oplosbaar in water.

Ten hoogste 3% calciumoxyde.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water

Vrij zwavel

Min of meer gezuiverd natuur- of industrieel produkt.

Ten minste 98% zwavel.

Zwavel (S) totaal.

Magnesiumsulfaat-oplossing

Door oplossing van industrieel magnesiumsulfaat in water verkregen produkt

Ten minste 5% magnesiumoxyde, oplosbaar in water

Ten minste 10% zwavelzuuranhydride, oplosbaar in water

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in water

Facultatief

Zwavelzuuranhydride (SO) [tekstcorrectie :"(SO)" moet zijn "(SO3)".] oplosbaar in water

Magnesiumhydroxide

Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel magnesiumhydroxide bevat.

Ten minste 60% magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraal zuur. Ten minste 99% fijnheid door een zeef van 0,063 mm.

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur.

Suspensie van magnesiumhydroxide

Product verkregen door suspendering van magnesiumhydroxide vermeld in dit hoofdstuk.

Ten minste 24% magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraal zuur.

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur.

J. Spoorelementenmeststoffen

J.1 Meststoffen met één spoorelement

BOOR

     

Boorethanolamine

Produkt verkregen door reactie van boorzuur met een ethanolamine

Ten minste 8% boor, oplosbaar in water

Boor (B), oplosbaar in water

Boormeststof in oplossing

Bij de aanduiding dienen de namen van de boriumbestanddelen te worden vermeld

Door oplossing in water van boorzuur en/of natriumboraat en/of boorethanolamine, verkregen produkt

Ten minste 2% boor, oplosbaar in water

Boor (B), oplosbaar in water

Boormeststof in suspensie

Bij de aanduiding dienen de namen van de boriumbestanddelen te worden vermeld

Door suspendering in water van boorzuur en/of natriumboraat en/of boorethanolamine, verkregen produkt

Ten minste 2% boor, oplosbaar in water

Boor (B), oplosbaar in water

Boorzuur

Produkt verkregen door de inwerking van een zuur op een boraat

Ten minste 14% boor, oplosbaar in water

Boor (B), oplosbaar in water

Calciumboraat

Produkt verkregen uit Colemaniet of Pandermiet dat als hoofdbestanddeel calciumboraat bevat

Ten minste 7% boor totaal

Ten minste 98% fijnheid door een zeef van 0,063 mm

Boor (B), totaal

Natriumboraat

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel natriumboraat bevat

Ten minste 10% boor, oplosbaar in water

Boor (B), oplosbaar in water

KOBALT

     

Kobaltchelaat

De naam van de chelaatvorm moet worden vermeld

Door chemische binding van kobalt met een chelaatvormer verkregen produkt, dat oplosbaar is in water

Ten minste 2% kobalt, oplosbaar in water waarvan ten minste 8/10 in chelaatvorm

Van het gegarandeerde gehalte aan kobalt dient ten minste 8/10 in chelaat vorm aanwezig te zijn

Kobalt (Co). oplosbaar in water

Kobalt (Co) in chelaatvorm

Kobaltmeststof in oplossing Indien van toepassing dient de naam van het anion en/of de naam van de chelaatvorm te worden vermeld

Door oplossing in water van kobaltzout en/of één kobaltchelaat verkregen produkt

Ten minste 2% kobalt, oplosbaar in water

Kobalt (Co), oplosbaar in water

Kobalt (Co) in chelaatvorm, indien aanwezig

Kobaltzout

Bij de aanduiding dient de naam van het bijbehorende anion te worden vermeld

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel een anorganisch kobaltzout bevat

Ten minste 19% kobalt, oplosbaar in water

Kobalt (Co), oplosbaar in water

KOPER

     

Koperchelaat

De naam van de chelaatvorm moet worden vermeld

Door chemische binding van koper met een chelaatvormer verkregen produkt, dat oplosbaar is in water

Ten minste 9% koper, oplosbaar in water

Van het gegarandeerde gehalte aan koper, dient ten minste 8/10 in chelaatvorm aanwezig te zijn.

Koper (Cu), oplosbaar in water

Koper (Cu), in chelaatvorm

Koperhydroxyde

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel koperhydroxyde bevat

Ten minste 45% koper, totaal

Ten minste 98% fijnheid door een zeef van 0.063 mm

Koper (Cu), totaal

Kopermeststof in oplossing

Indien van toepassing dient de naam van het anion en/of de naam van de chelaatvorm te worden vermeld.

Door oplossing in water van koperzout en/of één koperchelaat verkregen produkt

Ten minste 3% koper, oplosbaar in water

Koper (Cu), oplosbaar in water

Koper (Cu), in chelaatvorm

Koperoxychloride

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel koperoxychloride (Cu2Cl(OH)3) bevat.

Ten minste 50% koper, totaal

Ten minste 98% fijnheid door een zeef van 0.063 mm.

Koper (Cu), totaal

Koperoxychloride in suspensie

Door suspendering van koperoxychloride (Cu2Cl(OH)3) verkregen produkt.

Ten minste 17% koper, totaal

Koper (Cu), totaal

Koperoxyde

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel koperoxyde bevat.

Ten minste 70% koper, totaal

Ten minste 98% fijnheid door een zeef van 0.063 mm.

Koper (Cu), totaal

Koperzout.

Bij de aanduiding dient de naam van het bijbehorende anion te worden vermeld.

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel een anorganisch koperzout bevat.

Ten minste 20% koper, oplosbaar in water

Koper (Cu), oplosbaar in water

Meststof op basis van koper.

Indien van toepassing dient de naam van het anion en/of de naam van de chelaatvorm te worden vermeld.

Door menging van koperzout, koperoxyde, koperhydroxyde en/of één koperchelaat en eventueel, een niet toxische drager zonder voedingselementen, verkregen produkt.

Ten minste 5% koper, totaal

Koper (Cu), totaal.

Koper (Cu), oplosbaar in water, Indien dit ten minste 1/4 van het gehalte aan koper totaal bedraagt.

Koper (Cu) in chelaatvorm, indien aanwezig.

IJZER

     

IJzerchelaat.

De naam van de chelaatvorm dient te worden vermeld

Door chemische binding van ijzer met een chelaatvormer verkregen produkt, dat in water oplosbaar is.

Ten minste 5% ijzer, oplosbaar in water.

Van het gegarandeerde gehalte aan ijzer dient ten minste 8/10 in chelaatvorm aanwezig te zijn.

IJzer (Fe), oplosbaar in water

IJzer (Fe), in chelaatvorm.

IJzermeststof in oplossing.

Indien van toepassing, dient de naam van het anion en/of de naam van de chelaatvorm te worden vermeld.

Door oplossing in water van ijzerzout en/of één ijzerchelaat verkregen produkt.

Ten minste 2% ijzer, oplosbaar in water.

IJzer (Fe), oplosbaar in water

IJzer (Fe), in chelaatvorm, indien aanwezig.

IJzerzout

Bij de aanduiding dient de naam van het bijbehorende anion te worden vermeld

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel een anorganisch ijzerzout bevat

Ten minste 12% ijzer, oplosbaar in water

IJzer (Fe), oplosbaar in water

MANGAAN

     

Mangaanchelaat

De naam van de chelaatvorm dient te worden vermeld

Door chemische binding van mangaan met een chelaatvormer verkregen produkt, dat in water oplosbaar is

Ten minste 5% mangaan, oplosbaar in water

Van het gegarandeerde gehalte aan mangaan dient ten minste 8/10 in chelaatvorm aanwezig te zijn

Mangaan (Mn), oplosbaar in water

Mangaan (Mn), in chelaatvorm

Mangaanmeststof in oplossing

Indien van toepassing dient de naam van het anion en/of de naam van de chelaatvorm te worden vermeld

Door oplossing in water van mangaanzout en/of één mangaanchelaat verkregen produkt

Ten minste 3% mangaan, oplosbaar in water

Mangaan (Mn), oplosbaar in water

Mangaan (Mn), in chelaatvorm indien aanwezig.

Mangaanoxyde

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel mangaanoxyde bevat

Ten minste 40% mangaan, totaal

Ten minste 80% fijnheid door een zeef van 0,063 mm

Mangaan (Mn), totaal.

Mangaanzout

Bij de aanduiding dient de naam van het bijbehorende anion te worden vermeld

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel een anorganisch mangaan (Mn II) zout bevat

Ten minste 17% mangaan, oplosbaar in water

Mangaan (Mn), oplosbaar in water

Meststof op basis van mangaan

Bij de aanduiding dienen de namen van de mangaanbestanddelen te worden vermeld

Door menging van mangaanzout en mangaanoxyde verkregen produkt

Ten minste 17% mangaan, totaal

Mangaan (Mn), totaal.

Mangaan (Mn), oplosbaar in water, indien dit ten minste 1/4 van het gehalte aan mangaan totaal bedraagt.

MOLYBDEEN

     

Ammoniummolybdaat

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel ammoniummolybdaat bevat

Ten minste 50% molybdeen, oplosbaar in water

Molybdeen (Mo), oplosbaar in water

Meststof op basis van molybdeen

Bij de aanduiding dienen de namen van de molybdeenbestanddelen te worden vermeld

Door menging van natriummolybdaat en ammoniummolybdaat verkregen produkt.

Ten minste 35% molybdeen, oplosbaar in water

Molybdeen (Mo), oplosbaar in water

Molybdeenmeststof in oplossing.

Bij de aanduiding dienen de namen van de molybdeenbestanddelen te worden vermeld

Door oplossing in water van natriummolybdaat en/of ammoniummolybdaat verkregen produkt.

Ten minste 3% molybdeen, oplosbaar in water

Molybdeen (Mo), oplosbaar in water

Natriummolybdaat

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel natriummolybdaat bevat.

Ten minste 35% molybdeen, oplosbaar in water.

Molybdeen (Mo), oplosbaar in water

ZINK

     

Meststof op basis van zink

Bij de aanduiding dienen de namen van de zinkbestanddelen te worden vermeld.

Door menging van zinkzout en zinkoxyde verkregen produkt

Ten minste 30% zink, totaal

Zink (Zn), totaal

Zink (Zn), oplosbaar in water indien dit ten minste 1/4 van het gehalte aan zink totaal bedraagt.

Zinkchelaat.

De naam van de chelaatvorm dient te worden vermeld.

Door chemische binding van zink met een chelaatvormer verkregen produkt, dat oplosbaar is in water

Ten minste 5% zink, oplosbaar in water

Van het gegarandeerde gehalte aan zink dient ten minste 8/10 in chelaatvorm aanwezig te zijn

Zink (Zn), oplosbaar in water.

Zink (Zn), in chelaatvorm.

Zinkmeststof in oplossing.

Indien van toepassing dient de naam van de anion en/of de naam van de chelaatvorm te worden vermeld.

Door oplossing in water van zinkzout en/of één zinkchelaat verkregen produkt.

Ten minste 3% zink, oplosbaar in water

Zink (Zn), oplosbaar in water.

Zink (Zn), in chelaatvorm, indien aanwezig.

Zinkoxyde

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel zinkoxyde bevat.

Ten minste 70% zink, totaal.

Ten minste 80% fijnheid door een zeef van 0,063 mm.

Zink (Zn), totaal.

Zinkzout.

Bij de aanduiding dient de naam van het bijbehorende anion te worden vermeld.

Langs chemische weg verkregen produkt dat als hoofdbestanddeel een anorganisch zinkzout bevat

Ten minste 15% zink, oplosbaar in water

Zink (Zn), oplosbaar in water.

Bij mengprodukten dienen de basisbestanddelen aan de, aan het desbetreffende type, gestelde eisen te voldoen.

J.2. Meststoffen met twee of meer spoorelementen

Mengsel van spoorelementen, gevolgd door de namen van de daarin voorkomende spoorelementen of hun chemische symbolen

Produkt dat is samengesteld uitt [tekstcorrectie :"uitt" moet zijn "uit".] twee of meer produkten, vermeld in hoofdstuk I, onder J.1.

De gehalten van de in de benaming aangeduide spoorelementen moeten

 • -

  voor een mengsel in vaste vorm tezamen ten minste 5% en

 • -

  voor een mengsel in vloeibare vorm tezamen ten minste 2% bedragen, met dien verstande dat het minimumgehalte voor elk spoorelement afzonderlijk moet voldoen aan de hierna genoemde eisen:

   

  wanneer aanwezig

   

  uitsluitend in anorganische vorm

  in chelaat vorm

  boor

  0,2

  0,2

  kobalt

  0,02

  0,02

  koper

  0,5

  0,1

  ijzer

  2,0

  0,3

  mangaan

  0,5

  0,1

  molybdeen

  0,02

  zink

  0,5

  0,1

De in de benaming aangeduide spoorelementen boor (B), kobalt (Co), Koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), Molybdeen (Mo) en zink (Zn) door aan te geven:

 • -

  het totaalgehalte en het gehalte oplosbaar is in water, wanneer ten minste de helft van het totaalgehalte oplosbaar in water

 • -

  het gehalte oplosbaar is in water, indien volledig oplosbaar in water.

Koperslakkenbloem1

Aan de benaming mag worden toegevoegd de aanduiding ‘kobaltmeststof’ mits het produkt voldoet aan de daaraan gestelde eis.

Een in water geheel of nagenoeg, geheel onoplosbare kopermeststof, die in hoofdzaak uit fijn gemalen koperhoudende slakken bestaat en waarvan de bestanddelen gebonden zijn in vormen, die eveneens in water geheel of nagenoeg geheel onoplosbaar zijn.

Ten minste 1% koper, oplosbaar in mineraal zuur

Ten hoogste 1% lood, oplosbaar in mineraal zuur.

Ten hoogste 8% zink, oplosbaar in mineraal zuur.

Ten minste 90% fijnheid door een zeer van 0,175 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeer van 1 mm.

Indien het produkt als ‘kobaltmeststof’ wordt aangeduid, moet het gehalte aan kobalt, oplosbaar in mineraal zuur, ten minste 0,1% bedragen.

Koper (Cu), oplosbaar in mineraal zuur. Bij gebruik van de aanduiding ‘kobaltmeststof’ bovendien: Kobalt (Co), oplosbaar in mineraal zuur.

Hoofdstuk II. Kalkmeststoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

(bodemverbeterende middelen op basis van calcium of magnesium)

a. Type-aanduiding

b. Omschrijving

c. Eisen

d. Garanties

Gemalen calciumoxyde, gemalen brandkalk, gemalen kluitkalk.

Product dat verkregen is door het malen van gebrande kalksteenrots en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumoxyde.

Ten minste 70 neutraliserende waarde.

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 2 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 4 mm.

Neutraliserende waarde. Fijnheid door een zeef van 2 mm.

Facultatief: magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraalzuur indien dit gehalte ten minste 3% bedraagt.

Calciumhydroxyde, gebluste landbouwkalk, landbouwpoederkalk.

Product dat verkregen is door het blussen van calciumoxyde en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumhydroxyde.

Ten minste 50 neutraliserende waarde.

Ten minste 50% fijnheid door een zeef van 0,160 mm, ten minste 90% fijnheid door een zeef van 1 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 2 mm.

Neutraliserende waarde. Fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Facultatief: magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraalzuur, indien het gehalte ten minste 3% bedraagt.

Calciumcarbonaat, koolzure landbouwkalk, kalkmergel, voorzover de gebruikte benaming in overeenstemming is met de aard van de waar.

Product dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcarbonaat.

Ten minste 35 neutraliserende waarde.

Voor calciumcarbonaat en koolzure landbouwkalk: ten minste 90% fijnheid door een zeef van 0,160 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 1 mm.

Voor kalkmergel: ten minste 50% fijnheid door een zeef van 0,160 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 2 mm.

Neutraliserende waarde. Fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Facultatief:

 • -

  magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraalzuur, indien het gehalte ten minste 3% bedraagt;

 • -

  bij gekorrelde producten de vermelding van de volgende gebruiksaanwijzing: gekorrelde kalkmeststof, uitsluitend voor onderhoudsbekalking in weidebouw, bosbouw of hobbysector.

Kalikiezelkalk

Aan de benaming mag worden toegevoegd de aanduiding ‘chloorarm’ mits het produkt voldoet aan de daaraan gestelde eis

Bijprodukt van de cementindustrie dat in hoofdzaak bestaat uit silicaten, carbonaten en sulfaten van calcium en kalium

Ten minste 30 neutraliserende waarde.

Tenminste 3% kaliumoxyde, oplosbaar in mineraal zuur. Tenminste 80% fijnheid door een zeef van 0,25 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 2 mm.

Indien het produkt als ‘chloorarm’ wordt aangeduid, mag het gehalte aan chloor ten hoogste 1% bedragen.

neutraliserende waarde.

Kaliumoxyde (K2O), oplosbaar in mineraal zuur.

Fijnheid door een zeef van 0,25 mm

Gemalen magnesiumcalciumoxyde, gemalen magnesiumkluitkalk. Aan de benaming kan de aanduiding ‘van dolomiet’ worden toegevoegd indien het product aan de daaraan gestelde eis voldoet.

Product dat verkregen is door het malen van op maximaal 1250° Celsius gebrande magnesiumhoudende kalksteenrots en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumoxyde en magnesiumoxyde.

Ten minste 70 neutraliserende waarde.

Ten minste 8% magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur.

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 2 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 4 mm. Indien aan de benaming de aanduiding “van dolomiet” wordt toegevoegd, bedraagt het gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, ten minste 20%.

Neutraliserende waarde.

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraalzuur.

Fijnheid door een zeef van 2 mm.

Magnesiumcalciumhydroxyde, magnesiapoederkalk, magnesiakalk in poeder. Aan de benaming kan de aanduiding ‘van dolomiet’ worden toegevoegd indien het product aan de daaraan gestelde eis voldoet.

Product dat in hoofdzaak bestaat uit calciumhydroxyde, magnesiumhydroxyde of magnesiumoxyde.

Ten minste 50 neutraliserende waarde.

Ten minste 6% magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur.

Ten minste 50% fijnheid door een zeef van 0,160 mm, ten minste 90% fijnheid door een zeef van 1 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 2 mm. Indien aan de benaming de aanduiding ‘van dolomiet’ wordt toegevoegd, bedraagt het gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, ten minste 15%.

Neutraliserende waarde.

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraalzuur.

Fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Magnesiumcalciumcarbonaat, koolzure magnesiakalk, voorzover de gebruikte benaming in overeenstemming is met de aard van de waar. Aan de benaming kan de aanduiding ‘van dolomiet’ worden toegevoegd indien het product aan de daaraan gestelde eis voldoet.

Product dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat.

Ten minste 35 neutraliserende waarde.

Ten minste 4% magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur.

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 0,160 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 1 mm. Indien aan de benaming de aanduiding ‘van dolomiet’ wordt toegevoegd, bedraagt het gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, ten minste 17%.

Neutraliserende waarde.

Magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraalzuur.

Fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Facultatief: bij gekorrelde producten de vermelding van de volgende gebruiksaanwijzing: gekorrelde magnesiumhoudende kalkmeststof, uitsluitend voor onderhoudsbekalking in weidebouw, bosbouw of hobbysector.

Magnesiakiezelkalk

Produkt dat verkregen is door het malen van hoogovenslakken die gevormd worden bij de bereiding van ruw ijzer en dat in hoofdzaak bestaat uit silicaten van calcium en magnesium

Ten minste 40 neutraliserende waarde.

Ten minste 3% magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraal zuur.

Ten minste 90% fijnheid door een zeef van 0,160 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 1 mm

neutraliserende waarde.

Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraal zuur.

Fijnheid door een zeef van 0,160 mm.

Schuimaarde van suikerfabrieken, eventueel voorafgegaan door één van de volgende voorvoegsels, waarmee de hoedanigheid van de waar wordt aangegeven:

 • -

  ‘vloeibare’:

 • -

  ‘geperste’;

 • -

  ‘gedroogde’.

Indien de neutraliserende waarde van dit product ten minste 35 is, en het product ten hoogste 20% vocht bevat, wordt de benaming ‘gedroogde schuimaarde van suikerfabrieken’ gebruikt.

Bijproduct van de suikerbieten-verwerkende industrie, dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcarbonaat, een hoeveelheid organische stof en, indien het product niet-gedroogd is, water.

Ten minste 37 neutraliserende waarde op basis van droge stof.

Ten minste 18 neutraliserende waarde op de waar als zodanig

Ten minste 70% fijnheid door een zeef van 2 mm en ten minste 99% fijnheid door een zeef van 4 mm.

Neutraliserende waarde.

Droge stof.

Fijnheid door een zeef van 2 mm.

Kartonslib

Produkt dat afkomstig is uit de bezinkbassins van de strokartonfabrieken en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcarbonaat, een hoeveelheid organische stof en water

Ten minste 7 neutraliserende waarde.

Ten hoogste 70% vocht

neutraliserende waarde, Vocht

Afvalkalk

Bij- of afvalprodukt van industriële herkomst – anders dan schuimaarde en kartonslib – dat in hoofdzaak bestaat uit calciumverbindingen en dat een zuurbindende werking heeft

Ten minste 30 neutraliserende waarde.

Ten minste 40% fijnheid door een zeef van 0,25 mm en ten minste 90% fijnheid door een zeef van 2 mm

neutraliserende waarde.

Fijnheid door een zeef van 0,25 mm

Hoofdstuk III. Organische bodemverbeterende middelen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

a

b

c

d

Typeaanduiding

Omschrijving

Eisen

Garanties

Afgewerkte champignonmest

Product dat afkomstig is van kweekbedden die voor verdere cultuur van champignons ongeschikt zijn en dat ten hoogste bestaat uit 5% champignonrestanten.

Ten minste 25% droge stof

Facultatief: Droge stof

Bagger, voorafgegaan door een herkomstaanduidend voorvoegsel

Ten minste 15% droge stof

Produkt dat bestaat uit bezinksel dat verkregen is door het uitbaggeren of reinigen van grachten, vijvers, plassen, sloten, andere waterlopen en rioleringen

Ten minste 5% organische stof

Facultatief: Organische stof

Beer, Fecaliën

Produkt dat bestaat uit vaste en vloeibare menselijke uitwerpselen

Ten minste 10% droge stof

Facultatief: Droge stof

Bladaarde

Produkt dat verkregen is door composteren van bladeren, eventueel onder toevoeging van ten hoogste 10% van een ander organisch bodemverbeterend middel en/of grond

Ten minste 20% droge stof

Facultatief: Droge stof

Broeimest, voorafgegaan door een van de volgende voorvoegsels, die de aard van de waar aanduiden: paarden, stadsafval, huisafval of stro

Produkt van organische aard dat geschikt is om door gisting een temperatuursverhoging in het cultuurmedium te veroorzaken

Ten minste 10% organische stof

Facultatief: Organische stof

Cacao-afval

Bijprodukt dat verkregen is bij de bereiding van theobromine uit bestanddelen van cacaobonen, onder toevoeging van kalk.

Ten minste 40% droge stof.

Ten minste 20% organische stof.

Ten minste 3 neutraliserende waarde

Facultatief: Organische stof.

neutraliserende waarde

Compost, voorafgegaan door een of meerdere van volgende voorvoegsels aanduidend de aard van de gecomposteerde waar: bagger, beer, huisafval, stadsafval, tuinturf, turfstrooisel, turfmolm, stro, veen en zuiveringsslib.

Bij gebruik van twee of meer voorvoegsels moet aan deze voorvoegsels een zodanige volgorde worden gegeven als de hiermede aangeduide produkten in afnemende mate bijdragen tot de in de compost aanwezige hoeveelheid droge stof

Produkt dat verkregen is door een geleid broeiproces van een of meerdere organische produkten, die in de benaming zijn vermeld

Ten minste 30% droge stof.

Ten minste 5% organische stof

Facultatief: Organische stof

Co-vergiste mest met aanduiding van de naam van de diersoort of de diersoorten waarvan de mest afkomstig is, gevolgd door de namen van de vergiste materialen.

Product dat verkregen is door vergisting van in hoofdzaak verpompbare vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren met als nevenbestanddeel uitsluitend één of meer van de volgende producten:

 • a. gerst, haver, rogge, tarwe, weidegras, kuilgras, snijmaïs, kuilmaïs/maïssilage, corn cob mix (CCM), voederbieten, aardappelen, (suiker)bieten, bietenstaartjes of -puntjes, witlofpennen, erwten, lupinen, veldbonen, energiemaïs (5 meter hoog), koolzaad, zonnebloempitten, olievlas, vezelvlas of groente en fruit;

 • b. ingedikt onteiwit aardappelvruchtwater dat is vrijgekomen bij de verwerking van aardappels tot zetmeel, vezels en eiwit (protomylasse);

 • c. resten aardappelzetmeel die met een bezinker zijn afgescheiden uit het afvalwater dat is vrijgekomen bij de productie van aardappelzetmeel (primair aardappelzetmeelslib);

 • d. restproduct dat is vrijgekomen na vergisting van tarwezetmeel ten behoeve van alcoholproductie (tarwegistconcentraat);

 • e. vloeibaar product dat bestaat uit schillen die met stoom zijn verwijderd van vooraf gewassen aardappelen (aardappelstoomschillen);

 • f. vloeibaar product dat bestaat uit schillen die met stoom zijn verwijderd van vooraf gewassen wortelen (wortelstoomschillen);

 • g. ingedampt weekwater dat is verkregen bij de natte vermaling van maïs (amysteep);

 • h. mengsel van uitgepakte frisdranken of uitgepakte licht-alcoholische dranken die afkomstig zijn van groothandel, detailhandel of frisdrankenproducenten en die wegens overschrijding van de houdbaarheidsdatum, verpakkingsfouten of verkeerde bewaring ongeschikt zijn geworden voor menselijke consumptie;

 • i. restproduct dat met behulp van water en fysische processen al dan niet als ingedikte vloeibare reststroom is vrijgekomen bij de scheiding van tarwebloem in tarwezetmeel en tarwe-eiwit (gluten) die bestemd zijn voor de levensmiddelenindustrie (tarwezetmeel);

 • j. mengsel van droge witte bonen of geweekte geblancheerde witte bonen die zijn vrijgekomen bij de productie van conserven en die ongeschikt zijn voor levensmiddelen (mengsel van witte bonen);

 • k. restproduct dat in de vorm van tarwe-indampconcentraat als een suikerrijke deelstroom is vrijgekomen bij de bewerking van tarwebloem tot gluten, zemelen en zetmeel, bestemd voor levensmiddelenindustrie (tarwe-indampconcentraat);

 • l. restproduct dat is vrijgekomen bij het mechanisch schillen van gewassen sinaasappelen ten behoeve van de productie van sinaasappelsap bestemd voor menselijke consumptie (schilresten van sinasappelen);

 • m. uitgepakte vloeibare zuivelproducten of mengsels daarvan die afkomstig zijn van groothandel, detailhandel of zuivelfabrieken en die wegens overschrijding van de houdbaarheidsdatum, verpakkingsfouten of verkeerde bewaring ongeschikt zijn geworden voor menselijke consumptie (uitgepakte vloeibare zuivelproducten en mengsels daarvan);

 • n. restproduct dat is vrijgekomen bij de fabrieksmatige bereiding van consumptie-ijs (ijsafval);

 • o. uitgepakte voedingsmiddelen waarvan de uiterste verkoopdatum is overschreden en die afkomstig zijn van groothandel, detailhandel of voedingsmiddelenfabrieken (uitgepakte voedingsmiddelen); of

 • p. vloeibaar restproduct dat is vrijgekomen bij de scheiding van lactose uit het permeaat dat is verkregen door ultrafiltratie van zoete kaaswei (delactosed permeate liquid);

 • q. restproduct dat is vrijgekomen bij het ontslijmen van olie uitsluitend afkomstig uit zaden van koolzaad, sojabonen en zonnebloemen (emulsie van plantaardig vet en water);

 • r. restproduct dat is vrijgekomen bij de scheiding(filtratie) van beslag- en aardappelresten uit de frituurolie, tijdens het voorbakken van patat frites in plantaardige olie (vetkruim);

 • s. restproduct dat is vrijgekomen bij de verwerking van onthulde sojabonen tot sojadrinks (mengsel van okara en kookvocht); of

 • t. restproduct dat is vrijgekomen bij de winning van biodiesel uit raapzaadolie door omestering met methanol en scheiding onder invloed van de zwaartekracht (glycerine).

Geen

Facultatief: Organische stof

Gier

Produkt dat bestaat uit vloeibare uitwerpselen van vee

   

Vers huisafval: zie onder vers stadafval

     

Gedroogde mest, met aanduiding van de naam van de diersoort of diersoorten waarvan de mest afkomstig is.

Gedroogde mest die uitsluitend afkomstig is van rundvee mag worden aangeduid met de benaming gedroogde stalmest. Indien turfmolm of houtzaagsel als strooisel is gebruikt moet de benaming worden voorafgegaan door het voorvoegsel ‘molm’ of ‘zaagsel’

Produkt dat bestaat uit de gedroogde vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren, eventueel gemengd met strooisel en wat landbouwbedrijfsafval

Ten minste 40% organische stof

Organische stof

Mest, met aanduiding van de naam van de diersoort of de diersoorten waarvan de mest afkomstig is.

Mest die uitsluitend afkomstig is van rundvee mag worden aangeduid met de benaming ‘stalmest’. Indien turfmolm of houtzaagsel als strooisel is gebruikt, moet de benaming worden voorafgegaan door het voorvoegsel ‘molm’ of ‘zaagsel’

Produkt dat bestaat uit vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren, eventueel gemengd met strooisel en wat landbouwbedrijfsafval

Ten minste 10% organische stof

Facultatief: Organische stof

Dunne mest, Schiedammer mest

Verpompbaar produkt, dat bestaat uit vloeibare en vaste uitwerpselen van dieren, eventueel gemengd met wat kort strooisel

Ten minste 3% organische stof

Facultatief: Organische stof

Gedroogde papaverbolkafafval

Bijprodukt dat verkregen is door het drogen van papaverbolkafafval, waaruit de morfine geëxtraheerd is

Ten minste 40% organische stof

Organische stof

Vers stadafval, vers huisafval

Produkt dat bestaat uit allerlei huis en/of straatafval, dat zonder te hebben gebroeid, geschikt is gemaakt voor gebruik als bodemverbeterend middel

Ten minste 10% organische stof

Facultatief: Organische stof

Toemaak, voorafgegaan door een van de volgende voorvoegsels: bagger, beer, klei, stadsafval, huisafval, stro, terpaarde, tuinturf, turfmolm, veen of zuiveringsslib.

Het gebruikte voorvoegsel dient in overeenstemming te zijn met de aard van de toegevoegde waar

Produkt dat bestaat uit een al dan niet gecomposteerd mengsel van stalmest met bagger, beer, klei, stadsafval, huisafval, stro, terpaarde, tuinturf, turfmolm, veen of zuiveringsslib

   

Tuinturf

Produkt dat afkomstig is van sterk verteerd veen uit voedselarm milieu en dat overwegend is ontstaan uit sphagnumsoorten vermengd met wollegras (‘zwartveen’) en dat in nog natte toestand bevroren is geweest en/of een andere structuurverbeterende behandeling heeft ondergaan

Ten minste 20% droge stof die voor ten minste 90% uit organische stof moet bestaan. ‘Verteringsgraad’ van de organische stof: ten minste 57%.

pH-water: tussen 3,2 en 4,4. Gloeirest van het waterextract in de droge stof: ten hoogste 0,50% van de droge stof.

Chloor in de droge stof: ten hoogste 0,05% van de droge stof. Watercapaciteit na drogen: ten minste 4 maal het gehalte aan organische stof van de droge stof

Facultatief: Droge stof. Organische stof in de droge stof.

Watercapaciteit na drogen. Chloor in de droge stof. Gehalte aan deeltjes na drogen kleiner dan 0,2 mm. Gehalte aan deeltjes na drogen groter dan 16 mm

Turfstrooisel, Turfmolm

Produkt dat afkomstig is van weinig verteerd veenmosveen (‘bolster’) uit voedselarm milieu en waarvan de droge stof vrijwel geheel bestaat uit blader- en stengeldelen van diverse sphagnumsoorten

Ten minste 30% droge stof die voor ten minste 90% uit organische stof moet bestaan. ‘Verteringsgraad’ van de organische stof: ten hoogste 56%.

pH-water: tussen 3,2 en 4,4. Gloeirest van het waterextract in de droge stof: ten hoogste 0,80% van de droge stof.

Chloor in de droge stof: ten hoogste 0,08% van de droge stof.

Watercapaciteit na drogen: ten minste 800 gram per 100 gram droge stof

Facultatief: Droge stof. Organische stof in de droge stof.

Watercapaciteit na drogen. Chloor in de droge stof. Gehalte aan deeltjes na drogen kleiner dan 0,2 mm. Gehalte aan deeltjes na drogen groter dan 16 mm

Veen,

De benaming mag worden voorafgegaan door een van de volgende, herkomstaanduidende voorvoegsels: berkenzegge, bos, veenmos, zegge en zeggeriet.

Aan de benaming mag tevens worden, toegevoegd de aanduiding ‘chloorarm’ mits het produkt voldoet aan de daaraan gestelde eis

Produkt dat afkomstig is van overwegend plantaardig materiaal, dat bij de geogenese in waterrijk milieu is ontstaan

Ten minste 12% droge stof die voor ten minste 45% uit organische stof moet bestaan.

Gloeirest van het waterextract in de droge stof: ten hoogste 2% van het gehalte aan organische stof in de droge stof.

Chloor in de droge stof: ten hoogste 0,25% van het gehalte aan organische stof in de droge stof. Indien het produkt als ‘chloorarm’ wordt aangeduid mag het gehalte aan chloor in de droge stof ten hoogste 0,15% van het gehalte aan organische stof in de droge stof bedragen

Facultatief: Droge stof. Organische stof in de droge stof. Watercapaciteit na drogen. ‘Verteringsgraad’ van de organische stof.

pH

Gloeirest van het waterextract in de droge stof. Chloor in de droge stof. Gehalte aan deeltjes na drogen kleiner dan 0,2 mm. Gehalte aan deeltjes na drogen groter dan 16 mm

Zuiveringsslib

Produkt dat verkregen is uit rioolslijk in installaties voor de zuivering van afvalwater

Ten minste 5% organische stof

Facultatief: Organische stof

Gemengd organisch bodemverbeterend middel, met aanduiding van de naam van de in het mengsel opgenoemde produkten in afdalende volgorde naar de hoeveelheid waarin deze in het mengsel voorkomen.

Indien aan het mengsel mest is toegevoegd, moet de naam van de diersoort of diersoorten worden vermeld, waarvan de mest afkomstig is

Produkt dat verkregen is

 • -

  hetzij door het mengen van twee of meer van de in dit hoofdstuk vermelde produkten, waaraan eventueel luzerne- en/of grasmeel is toegevoegd.

 • -

  hetzij door het mengen van een van de in dit hoofdstuk vermelde produkten met luzerne- en/of grasmeel

Ten minste 10% organische stof

Organische stof

Gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof, met aanduiding van de naam van de in het mengsel opgenomen produkten in afdalende volgorde naar de hoeveelheid waarin deze in het mengsel voorkomen.

Indien aan het mengsel mest is toegevoegd, moet de naam van de diersoort of diersoorten worden vermeld, waarvan de mest afkomstig is

Produkt dat verkregen is

 • -

  hetzij door het mengen van twee of meer van de in dit hoofdstuk vermelde produkten, waaraan eventueel luzerne- en/of grasmeel is toegevoegd,

 • -

  hetzij door het mengen van een van de in dit hoofdstuk vermelde produkten met luzerne- en/of grasmeel

Ten minste 22% organische stof

Organische stof

Onder de omschrijvingen vermeld in kolom b van dit hoofdstuk zijn mede begrepen de hierin genoemde produkten waaraan een of meer van de in hoofdstuk I onder A, B, C, D of E genoemde meststoffen zijn toegevoegd met uitzondering van natuurfosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en aluminiumcalciumfosfaat.

Bijlage II. Spelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

A. De volgende tekorten zijn toegestaan op de gegarandeerde gehalten of getallen en de bij de analyse vastgestelde gehalten of getallen, terwijl de overschrijding van die gehalten of getallen niet beperkt is:

1e. Voor de produkten genoemd in hoofdstuk 1, onder A, B, C en G:

voor het gehalte aan stikstof bij

ammoniumsulfaat

0,3% absoluut

kalksalpeter, kalkmagnesiasalpeter, natronsalpeter, chilisalpeter en ureum

0,4% absoluut

ammoniumnitraat (met een gehalte van meer dan 32% stikstof)

0,6% absoluut

ammoniumnitraat (met een gehalte van niet meer dan 32% stikstof), kalkammonsalpeter, ammonsulfaatsalpeter, stikstofmagnesiumsulfaat en stikstofmagnesia

0,8% absoluut

kalkstikstof en nitraathoudende kalkstikstof

1,0% absoluut

vloeibare ammoniak

2,5% absoluut

oplossing van stikstofmeststoffen

0,6% absoluut

Calciumnitraatsuspensie

0,4% absoluut

Oplossing van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde

0,4% absoluut

Suspensie van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde

0,4% absoluut

ammoniumnitraat/ureumoplossing

0,6% absoluut

Ureumammoniumsulfaat

0,5% absoluut

overige stikstofmeststoffen en ontlijmd beendermeel:

 

– bij een garantie van niet meer dan 2%

25% van de garantie

– bij een garantie van meer dan 2%, doch niet meer dan 17%

0,5% absoluut

– bij een garantie van meer dan 17%

3% van de garantie

voor het gehalte aan fosforzuuranhydride bij

thomasmeel

geen speling op het laagste getal

superfosfaat en geconcentreerd superfosfaat:

 

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

0,9% absoluut

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

0,8% absoluut

tripel superfosfaat:

 

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

1,3% absoluut

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

0,8% absoluut

overige fosforzuurmeststoffen:

 

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

0,9% absoluut

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat

0,8% absoluut

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in 2% mierenzuur

0,8% absoluut

– fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraalzuur

0,8% absoluut

produkten van dierlijke of plantaardige oorsprong (zie kolom b van de lijst);

 

– bij een garantie van niet meer dan 3%

25 % van de garantie

– bij een garantie van meer dan 3%

0,8% absoluut

voor het gehalte aan kaliumoxyde bij

ruw kalizout

1,5% absoluut

ruw kalinatriumzout

1,5% absoluut

verrijkt ruw kalizout

1,0% absoluut

kaliumchloride met een gehalte van niet meer dan 55% kaliumoxyde

1,0% absoluut

kaliumchloride met een gehalte van meer dan 55% kaliumoxyde

0,5% absoluut

kaliumchloride met magnesium

1,5% absoluut

kaliumsulfaat

0,5% absoluut

patentkali

1,5% absoluut

Produkten van dierlijke of plantaardige oorsprong (zie kolom b van de lijst):

 

– bij een garantie van niet meer dan 4%

25 % van de garantie

– bij een garantie van meer dan 4%

1,0% absoluut

2e. Voor de proukten genoemd in hoofdstuk I, onder D, E, F en G, met uitzondering van de produkten oplossing van stikstofmeststoffen en ammoniumnitraat/ureumoplossing:

voor de waardegevende bestanddelen stikstof, fosforzuuranhydride en kaliumoxyde

bij een garantie van niet meer dan 4,0% voor elk waardegevend bestanddeel

25 % van de garantie

bij een garantie van meer dan 4,0% voor elk waardegevend bestanddeel

1,1% absoluut

met dien verstande dat de som van de tekorten op de gegarandeerde gehalten aan stikstof, fosforzuuranhydride en kaliumoxyde niet hoger mag zijn dan

 

– bij meststoffen met 2 waardegevende bestanddelen

1,5% absoluut

– bij meststoffen met 3 waardegevende bestanddelen

1,9% absoluut

3e. Voor alle produkten genoemd in hoofdstuk I:

Wanneer voor stikstof verschillende bindingsvormen onderscheidenlijk voor fosforzuuranhydride verschillende oplosbaarheden gegarandeerd worden, mag het tekort op deze vormen onderscheidenlijk oplosbaarheden niet hoger zijn dan 1/10 van het totaal gegarandeerde gehalte aan stikstof onderscheidenlijk fosforzuuranhydride met een maximum van 2 gewichtsprocenten, voor zover het totale gehalte van het waardegevende bestanddeel blijft binnen de vastgestelde grenzen en binnen de grenzen van de hiervoor vermelde spelingen.

voor het gehalte aan calciumoxyde magnesiumoxyde, natriumoxyde en zwavelzuuranhydride

25% van de garantie met een maximum van 0,9%

voor het gehalte aan calcium en/of magnesium in zuurbindende vorm, uitgedrukt als

10% van de garantie

calciumcarbonaat voor de fijnheid

3% absoluut

voor het gehalte aan organische stof

10% van de garantie

voor de garanties voor andere bestanddelen of hoedanigheden, voor zover niet genoemd onder B of C

 

– bij een garantie van niet meer dan 2%

25% van de garantie

– bij een garantie van meer dan 2%, doch niet meer dan 17%

0,5% absoluut

– bij een garantie van meer dan 17%

3% van de garantie

voor het gehalte aan spoorelementen:

 

bij een garantie van meer dan 2%

0,4% absoluut

bij een garantie van niet meer dan 2%

20% van de garantie

4e. Voor de produkten genoemd in de hoofdstukken II en III:

voor het gehalte aan magnesiumoxyde

0,9% absoluut

voor de neutraliserende waarde

10 % van de garantie

voor het gehalte aan organische stof

10 % van de garantie

voor de watercapaciteit na drogen

10 % van de garantie

voor de fijnheid

3,0% absoluut

voor de garanties voor andere bestanddelen of hoedanigheden, voor zover niet genoemd onder B of C

 

– bij een garantie van niet meer dan 2%

25 % van de garantie

– bij een garantie van meer dan 2%, doch niet meer dan 17%

0,5% absoluut

– bij een garantie van meer dan 17%

3 % van de garantie

B. De volgende overschrijdingen zijn toegestaan op de gegarandeerde gehalten en de bij de analyse vastgestelde gehalten, terwijl de tekorten op die gehalten niet beperkt zijn:

voor het gehalte aan chloor

0,2% absoluut

voor het gehalte aan vocht

0,5% absoluut

C. De volgende afwijkingen naar boven en naar beneden zijn toegestaan op de gegarandeerde getallen en de bij de analyse vastgestelde getallen

voor het basenequivalent:

– met zure of basische werking

10 % van de garantie

– met neutrale werking

0,5 eenheid

voor de pH

0,3 eenheid

Bijlage III. Minimumwaarden als bedoeld in artikel 4, onderdeel 9, van de Meststoffenbeschikking

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Element

Bestemd voor toevoeging aan de bodem

Bestemd voor verstuiving op bladeren

 

voor veldgewassen en weidegras

voor gebruik in de tuinbouw

Boor(B)

0,01

0,01

0,01

Kobalt(Co)

0,002

0,002

Koper(Cu)

0,01

0,002

0,002

IJzer(Fe)

0,5

0,02

0,02

Mangaan(Mn)

0,1

0,01

0,01

Molybdeen(Mo)

0,001

0,001

0,001

Zink(Zn)

0,01

0,002

0,002

 1. Geldt niet in Benelux-verkeer. ^ [1]
Naar boven