Regelen inzake het rijkstoezicht op de controle-instellingen

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 30-01-1994 t/m 27-09-2007

Regelen inzake het rijkstoezicht op de controle-instellingen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 12, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het rijkstoezicht is gericht op:

  • a. de juiste uitvoering van de opgedragen taak door de controle-instelling;

  • b. het naar behoren functioneren van de controle-instelling en haar onderdelen;

  • c. een verantwoord administratief en financieel beheer;

  • d. het naar behoren functioneren van het tuchtrechtelijk stelsel.

 • 2 Het rijkstoezicht omvat mede het toezicht op de naleving door de controle-instelling van haar statuten en reglementen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Met de uitoefening van het rijkstoezicht op een controle-instelling zijn belast de ambtenaren, die de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij daartoe heeft aangewezen. De Minister kan hun nader omschreven bevoegdheden verlenen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De controle-instelling is verplicht ten behoeve van het welslagen van het rijkstoezicht:

 • a. aan de daarmede belaste ambtenaren, al dan niet op hun verzoek, alle mededelingen te doen of inlichtingen te verstrekken, het toezenden van uitgestuurde stukken daaronder begrepen, of hen anderszins op de hoogte te stellen omtrent, dan wel medewerking te verlenen aan al hetgeen van belang is of zou kunnen zijn voor de uitoefening van het rijkstoezicht;

 • b. aan de ambtenaren, aangewezen krachtens het bepaalde in artikel 12, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet, alle stukken, welke bestemd zijn voor het bestuur of het dagelijks bestuur van de controle-instelling tijdig toe te zenden;

 • c. jaarlijks een verslag te doen aan de de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij omtrent hetgeen de controle-instelling in het daaraan voorafgaande kalenderjaar heeft verricht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De ambtenaren, belast met het rijkstoezicht, kunnen, al dan niet op grond van de ingevolge artikel 3 verkregen wetenschap, verzoeken, dat de controle-instelling hun inzage geeft in uit te sturen stukken, dan wel overleg pleegt over zodanige stukken of andere te nemen besluiten.

 • 2 De ambtenaren, belast niet het rijkstoezicht, kunnen ten behoeve van het welslagen daarvan de medewerking inroepen van andere ambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij of bij de daaronder ressorterende diensten, instellingen of stichtingen. Voor het toezicht bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, kan de medewerking worden ingeroepen van het Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten te Wageningen. De ingeroepen medewerking wordt naar behoren verleend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Deze regeling wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 15 augustus 1977

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Naar boven