Beschikking C.C.O.O.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 22-12-1979 t/m 30-12-2004

Beschikking C.C.O.O.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Overwegende dat het wenselijk is om in afwachting van een wettelijke regeling inzake het overleg omtrent het onderwijsbeleid een voorlopige voorziening te treffen;

De Onderwijsraad gehoord (advies van 17 mei 1977, nr. 290 Alg.),

Besluit:

Instelling en taak C.C.O.O.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Er is een Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg (C.C.O.O.) voor overleg inzake het onderwijsbeleid.

 • 2 Het overleg omvat in ieder geval de beleidsvoornemens op het gebied van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het algemeen voortgezet onderwijs, het lager- en middelbaar beroepsonderwijs met uitzondering van het lager- en middelbaar landbouwonderwijs, het vormingswerk voor jeugdigen, het leerlingwezen, de niet-universitaire opleidingen voor en de nascholing van onderwijzend personeel, het schriftelijk onderwijs, de open school, experimenten die een of meer van de vorengenoemde onderwijssoorten aangaan, en de verzorging ten behoeve van het onderwijs, met name op het terrein van de onderwijsresearch, de leerplanontwikkeling en de onderwijsbegeleiding.

 • 3 Van het overleg zijn uitgesloten:

  • a. beleidsvoornemens op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, waaronder begrepen het kunstonderwijs, tenzij voor zover zij raakvlakken hebben met de in het vorige lid genoemde onderwerpen;

  • b. aangelegenheden van voornamelijk regelgevende aard, die onderworpen zijn aan een schriftelijke adviesprocedure, tenzij zij tevens voornamelijk beleidsmatig van aard zijn en vanuit dat aspect nog geen onderwerp van overleg zijn geweest:

  • c. aangelegenheden die behoren tot de taak en bevoegdheid van de Bijzondere Commissie, bedoeld in het Besluit G.O.-onderwijs 1975.

Samenstelling C.C.O.O.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het overleg in de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg wordt gevoerd door de Minister of de door hem aan te wijzen plaatsvervanger met:

  • a. de Nederlandse Algemene Bijzondere Schoolraad (NABS) die 12 leden aanwijst;

  • b. de Stichting Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die te zamen 12 leden aanwijzen;

  • c. de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) die 12 leden aanwijst;

  • d. de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS), die 12 leden aanwijst;

  • e. organisaties op het terrein van het onderwijs, die elk 1 lid aanwijzen, indien zij naar het oordeel van de Minister na overleg met de C.C.O.O. voor deelneming aan het overleg in aanmerking komen op grond van

  • 1. redelijke omvang, en

  • 2. vertegenwoordiging van een deel van het onderwijsveld dat niet als zodanig door een andere organisatie in de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg is vertegenwoordigd, en

  • 3. vertegenwoordiging van ten minste twee onderwijsgeledingen, waaronder te verstaan: besturen, personeel en ouders.

 • 2 Elk van de in het vorige lid onder a tot en met d genoemde organisaties neemt met 6 leden deel aan het overleg.

 • 3 De organisaties, bedoeld in het eerste lid, delen de Minister schriftelijk mede wie zij als leden aanwijzen. Van een wijziging in de aanwijzing doen zij eveneens mededeling.

Voorzitter en secretaris C.C.O.O.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het overleg in de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg wordt voorgezeten door de Minister of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

 • 2 Indien ten minste, een kwart van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde leden de wens te kennen geeft, dat het overleg over een bepaalde aangelegenheid door een van de leden wordt voorgezeten dan wel dat het overleg bij toerbeurt wordt voorgezeten door de Minister en een van de leden, wordt aan die wens gevolg gegeven.

 • 3 Het secretariaat van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg wordt uitgeoefend door de hiertoe door de Minister aangewezen ambtenaren.

Adviseurs en deskundigen C.C.O.O.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Minister kan ter vergadering terzijde worden gestaan door adviseurs.

 • 2 De leden van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg kunnen zich na overleg met de Minister ter vergadering door deskundigen doen bijstaan.

 • 3 Indien de aard van het onderwerp daartoe aanleiding geeft, kunnen op voorstel of met toestemming van de Minister speciale deskundigen ter vergadering worden uitgenodigd.

§ 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Vergaderfrequentie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg vergadert ten minste 4 maal per jaar en zoveel meer als de Minister dan wel ten minste een derde van het aantal leden dit nodig oordeelt.

Agenda, stukken en notulen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Zowel de Minister als de leden zijn bevoegd een onderwerp ter plaatsing op de agenda op te geven.

 • 2 De agenda wordt vastgesteld door de Minister na overleg met een vertegenwoordiger van elk van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde organisaties.

 • 3 De voor het overleg benodigde stukken worden de Minister en de leden van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg ten minste 10 dagen tevoren toegezonden, met dien verstande dat deze periode twee weekeinden zal omvatten. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan.

 • 4 De in het vorige lid bedoelde stukken zijn zo mogelijk vergezeld van een mededeling omtrent het terzake door de Minister ingenomen voorlopig standpunt.

  leder lid is bevoegd binnen een door de Minister te bepalen termijn schriftelijk zijn opmerkingen omtrent de te bespreken onderwerpen in te dienen. Het secretariaat zorgt zo nodig voor de toezending van die opmerkingen aan de overige leden van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg.

 • 5 Van het overleg in de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg worden door de secretaris notulen gemaakt, die aan de Minister en de leden van die commissie worden toegezonden. De notulen worden vastgesteld door de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg.

 • 6

 • 7 Deskundigen en speciale deskundigen ontvangen de voor hen van belang zijnde stukken, indien hun aanwezigheid ter vergadering tijdig wordt gemeld.

Informatieverstrekking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1

 • 2

 • 3 Adviezen met betrekking tot het onderwijsbeleid, aan de Minister door de door hem ingestelde adviescommissies verstrekt ten behoeve van de voorbereiding van zijn beleid, worden aan de leden van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg ter kennisneming toegezonden.

 • 4 Van alle stukken die ingevolge het vorige lid of ingevolge artikel 16, derde en vijfde lid aan de Minister en de leden van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg worden toegezonden, worden vijf kopieën toegezonden aan de secretariaten van de organisaties, bedoeld in artikel 4.

Openbaarheid overleg

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De vergaderingen van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg zijn openbaar behoudens in de gevallen, bedoeld in artikel 20.

 • 2

 • 3 De voorzitter kan in het belang van de orde een openbare vergadering schorsen of haar sluiten.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Tijdig voor de datum, waarop een openbare vergadering zal plaatsvinden worden plaats, datum en aanvangsuur bekend gemaakt.

 • 2 De agenda en de op een openbare vergadering betrekking hebbende stukken worden enkele dagen voor de vergadering ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze nederlegging wordt mededeling gedaan in de Uitleg-krant. Hetzelfde geldt voor de notulen van een openbare vergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering. Van de notulen en de stukken kan volgens een door de Minister vast te stellen tarief afschrift worden verkregen.

 • 3 De notulen van het overleg in de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg worden aan de vaste Commissies voor Onderwijs en Wetenschappen van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede aan de Onderwijsraad ter kennisneming toegezonden.

 • 4 Een samenvatting van de notulen wordt openbaar gemaakt in het departementale weekblad Uitleg-Krant.

Besloten vergaderingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De vergaderingen worden door de voorzitter besloten verklaard ten aanzien van onderwerpen, waarbij naar het oordeel van de Minister dan wel van ten minste een vijfde van het aantal leden:

  • a. de voorbereiding van de standpuntbepaling nog te zeer in een onvoltooid stadium verkeert;

  • b. persoonlijke belangen dit vorderen.

 • 2 Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg of en in hoeverre ten aanzien van het daarin behandelde en van de daarop betrekking hebbende stukken vertrouwelijkheid in acht zal worden genomen,

Persbericht

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Na afloop van een vergadering van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg wordt door een adviseur van de Minister en een vertegenwoordiger van elk van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde organisaties een persbericht opgesteld. Het persbericht wordt door of vanwege de Minister en onder diens verantwoordelijkheid gepubliceerd.

Tegemoetkoming in de kosten van het overleg

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De Minister stelt regels vast omtrent een tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het overleg.

Citeertitel en inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • a. Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking C.C.O.O.

 • 2. Zij treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Naar boven