San José-schildluisbesluit 1977

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 24-02-2005

Besluit van 7 juni 1977, houdende voorschriften ter bestrijding van de San José-schildluis

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 14 april 1977, no. J 1098, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Plantenziektenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 mei 1977, no. 18);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 1 juni 1977, no. J 1469, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

"San José-schildluis": het insect, genaamd Quadraspidiotus perniciosus (Comst.);

"planten": levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van daaraan aanwezige vruchten en zaden;

"besmette planten of vruchten": planten of vruchten waarop zich één of meer San José-schildluizen bevinden waarvan niet vaststaat dat zij dood zijn;

"verdachte planten": planten waarop zich vermoedelijk één of meer San José-schildluizen bevinden waarvan niet vaststaat dat zij dood zijn;

"waardplanten": planten behorend tot een van de volgende geslachten:

Acacia Tourn. ex. L., Acer L., Amelanchier Med., Chaenomeles Ldl., Cotone-aster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Maclura Nutt., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Ptelea L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Symphoricarpos Duham., Syringa L., Tilia L., Ulmus L. en Vitis L..

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 In een gebied waarin de aanwezigheid van de San José-schildluis is aangetoond en dat uit dien hoofde door Onze Minister is aangewezen, is de gebruiksgerechtigde van een terrein verplicht, overeenkomstig de hem door Onze Minister gedane aanzegging en op de wijze en met inachtneming van de termijn of termijnen en de overige aanwijzingen in die aanzegging vermeld, de op dat terrein groeiende besmette en verdachte planten of groepen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat zich daarop bevindende San José-schildluizen worden vernietigd.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde aanzegging strekt:

  • a. indien het een terrein betreft waarop de boomkwekerij wordt uitgeoefend, tot vernietiging van in de aanzegging omschreven groepen planten welke bestaan uit één of meer besmette planten en voorts uit verdachte planten, alsmede tot de behandeling, bedoeld in het vorige lid, van in de aanzegging omschreven groepen planten welke uitsluitend bestaan uit verdachte planten;

  • b. indien het een ander terrein betreft dan bedoeld onder a, tot de behandeling, bedoeld in het vorige lid, van in de aanzegging omschreven besmette en verdachte planten of groepen daarvan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 Met ingang van de dag waarop een krachtens artikel 2 gedane aanwijzing van een gebied van kracht wordt is het verboden in dat gebied groeiende waardplanten en andere door Onze Minister aangewezen planten zonder toestemming van Onze Minister te verwijderen van de plaats waar zij zich bevinden.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde toestemming wordt slechts verleend:

  • a. indien de verwijdering nodig is voor de uitvoering van een krachtens artikel 2 gedane aanzegging tot vernietiging van de planten;

  • b. indien de planten ten genoege van een ambtenaar van de Plantenziektenkundige Dienst zodanig zijn behandeld dat zich daarop bevonden hebbende San José-schildluizen zijn vernietigd.

 • 3 Aan de in het eerste lid bedoelde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

In een krachtens artikel 2 aangewezen gebied alsmede in een gebied dat ten opzichte van het eerstbedoelde gebied zodanig is gelegen dat de San José-schildluis aldaar dreigt voor te komen en dat uit dien hoofde door Onze Minister is aangewezen, is het telen van waardplanten en andere door Onze Minister aangewezen planten slechts toegestaan onder de voorwaarde dat die planten overeenkomstig door Onze Minister gegeven voorschriften worden onderworpen aan een of meer behandelingen strekkende tot vernietiging van San José-schildluizen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 Degene die een partij planten buiten de plaats waar zij zijn gegroeid of een partij geoogste vruchten voorhanden of in voorraad heeft en aan wie door Onze Minister is medegedeeld dat zich in die partij een of meer besmette planten of vruchten bevinden, is verplicht, overeenkomstig de hem door Onze Minister gedane aanzegging en op de wijze en met inachtneming van de termijn of termijnen en de overige aanwijzingen in die aanzegging vermeld, die partij geheel te vernietigen dan wel het besmette gedeelte van die partij te vernietigen en het overige gedeelte zodanig te behandelen of te verwerken dat zich daarin bevindende San José-schildluizen worden vernietigd.

 • 2 Het is degene aan wie een aanzegging, bedoeld in het vorige lid, is gedaan, verboden zonder toestemming van Onze Minister de planten of vruchten waarop die aanzegging betrekking heeft, te vervoeren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Onze Minister kan, al dan niet onder voorwaarden, van het bij of krachtens de artikelen 2 tot en met 5 bepaalde, ontheffing verlenen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het San José-schildluisbesluit, Stb. 1951, 330, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "San José-schildluisbesluit 1977".

 • 2 Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 7 juni 1977

Juliana

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Uitgegeven de zevende juli 1977

De Minister van Justitie,

Van Agt

Naar boven