Besluit premiebetaling ziekenfondsverzekering dienstplichtige kostwinners

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 22-07-2001 t/m 31-12-2005

Besluit premiebetaling ziekenfondsverzekering dienstplichtige kostwinners

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en de Staatssecrecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 11 van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1965, 638)1Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 augustus 1976 (Stb. 474).;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 24 april 1975 (Verz./3720) en het nadere advies van 26 mei 1976 (SVV/Verz./16198),

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De premiebetaling voor de verzekering van degenen, bedoeld in artikel 1, onder o van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw geschiedt door betaling ineens van een bedrag dat jaarlijks door de Minister van Defensie wordt gestort in de Algemene Kas, bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet.

Genoemd bedrag wordt jaarlijks door de Ministers, bedoeld in artikel 11 van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, gehoord het College zorgverzekeringen, vastgesteld en wordt bepaald door vermenigvuldiging van het gemiddelde aantal medeverzekerden van degenen, bedoeld in artikel 1, onder o van eerdergenoemd besluit, in het jaar waarover de premiebetaling geschiedt, met het bedrag van de gemiddelde kosten per verzekerde ingevolge de verzekering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Op de betaling van het bedrag, bedoeld in artikel 1, kunnen voorschotten worden verleend, die door de Ministers bedoeld in artikel 11 van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, gehoord het College zorgverzekeringen, worden vastgesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking.

Leidschendam, 23 mei 1977

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

J. P. M. Hendriks

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken,

P. J. J. Mertens

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. L. J. van Lent

Naar boven