Landbouwkwaliteitsbesluit netto-gewichten suiker

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 12-05-1977 t/m 24-02-2005

Besluit van 6 april 1977, houdende regelen betreffende de gewichten, waarin suiker in de handel mag worden gebracht

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 7 februari 1977, no. J. 247, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gehoord de Stichting Nederlandse Suiker Raad, de Adviescommissie Warenwet, de Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt;

Overwegende, dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van artikel 8 van de Richtlijn no. 73/437/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake bepaalde voor menselijke consumptie bestemde suikers (Pb. E.G. 1973, no. L 356);

Gelet op artikel 2 van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371);

De Raad van State gehoord (advies van 9 maart 1977, no. 19);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 23 maart 1977, no. J. 809, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

"verhandelen": bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen, afleveren of in voorraad hebben met het oog op de verkoop.

"Richtlijn": Richtlijn no. 73/437/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake bepaalde voor menselijke consumptie bestemde suikers (Pb. E.G. 1973, no. L 356).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Halfwitte suiker, (witte) suiker en geraffineerde (witte) suiker, als bedoeld in artikel 1, punt 1, onderscheidenlijk de punten 2 en 3 van de Richtlijn, mogen, indien de afzonderlijke verpakkingen een netto-gewicht hebben dat meer dan 100 g en niet meer dan 5 kg per afzonderlijke verpakking bedraagt, slechts in de volgende netto-gewichten verhandeld worden: 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg en 5 kg.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: "Landbouwkwaliteitsbesluit netto-gewichten suiker".

  • 2 Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 6 april 1977

Juliana

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

De Minister van Economische Zaken,

R.F.M. Lubbers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Hendriks

Uitgegeven de tiende mei 1977

De Minister van Justitie,

Van Agt

Naar boven