Goedkeuring regelen t.a.v. de pachtprijs in Noord-Brabant

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 12-03-1977 t/m 23-01-2004

Goedkeuring regelen t.a.v. de pachtprijs in Noord-Brabant

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Noord-Brabant genomen besluit,

De grondkamer voor Noord-Brabant,

Gelet op artikel 4 van de Pachtwet en op artikel 1, lid 2, van het Pachtnormenbesluit 1967;

Stelt voor haar gebied ten aanzien van de pachtprijs de volgende nadere regelen vast;

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land of voor land zonder de daarbij behorende woningen of andere opstallen wordt het land onderscheiden naar grondsoort en kwaliteitsklasse, zoals aangegeven in onderstaande tabel, waarvan kolom I betrekking heeft op land in de hoogste kwaliteitsklasse, kolom II op land in de gemiddelde kwaliteitsklasse en kolom III op land in de laagste kwaliteitsklasse.

  • 2 Als grondslag voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs als bedoeld in het eerste lid, gelden de in onderstaande tabel vermelde bedragen, waarvan het hoogste bedrag in iedere kolom aangeeft de maximale pachtwaarde in guldens per hectare per jaar.

Grondsoort

Kwaliteitsklasse

Toeslag of aftrek

 

I

II

III

 

Bouw-en grasland

       

1. Jonge zeekleigronden

315

260

220

110

2. a. Jonge rivierkleigronden; uiterwaard

270

220

170

110

b. Jonge rivierkleigronden; stroomgronden op komklei

220

180

120

90

3. Oude rivierkleigronden (komklei)

160

120

90

80

4. Veengronden (veenweide)

220

180

120

80

5. Zandgronden

       

a. slib- en humusrijke zandgronden

275

220

150

100

b. normale zandgronden

180

140

110

70

c. humusarme zandgronden

120

100

80

50

6. Dalgronden

275

230

180

100

Tuinland

       

1. Bloembollen en boomkwekerijgronden

1225

950

175

2. Fruitteeltgronden

315

270

110

3. Overige tuinbouwgronden

945

650

175

5 Voor niet-specifiek tuinland gelden de bedragen voor bouw- en weiland, vermeerderd met een toeslag van ten hoogste 80% van de basispacht.

  • 3 De in de tabel vermelde maxima voor iedere kwaliteitsklasse gelden voor het land van de hoogste kwaliteit in die klasse, bij gemiddelde externe produktie-omstandigheden van het land.

  • 4 Ingeval de externe produktie-omstandigheden afwijken van het gemiddelde, wordt voor de vaststelling van de pachtwaarde een aftrek of een toeslag toegepast, waarvan het maximum in bovenstaande tabel is aangegeven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus vastgesteld door de grondkamer voor Noordbrant in haar vergadering van vrijdag 14 januari 1977.

J. H. L. Jochems, voorzitter,

A. G. M. Vermulst, secretaris.

's-Gravenhage, 8 maart 1977

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven