Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 eisenbesluit Vleeskeuringswet

[Regeling vervallen per 17-03-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-03-1977 t/m 16-03-2004

Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 eisenbesluit Vleeskeuringswet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 1, sub h, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) (Stb. 1960, 71), zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juni 1975 (Stb. 363),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Als doelmatig functionerend systeem van luchtoverdruk tussen de bedrijfsruimten van vleeswinkels, bedoeld in hoofdstuk IV van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet), van vleeswarenfabrieken, van voorverpakkingsinrichtingen en van de overige inrichtingen, bedoeld in hoofdstuk VIII van genoemd besluit, enerzijds en andere ruimten, welke niet behoeven te voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk II van het eerdergenoemde besluit anderzijds wordt beschouwd het systeem dat voldoet aan de volgende voorschriften:

  • a. de druk van de lucht moet steeds het hoogst zijn in de bedrijfsruimten, welke behoren te voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk II van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet);

  • b. de luchtsnelheid in de verbindingsopening moet, indien de inhoud van de ruimte met de hoogste druk niet meer dan 150 m³ bedraagt, tenminste 0,05 m/sec, bij een inhoud van tussen 150 en 300 m³ tenminste 0,10 m/sec en bij een inhoud van 300 m³ en meer tenminste 0,15 m/sec bedragen;

  • c. de luchtverdeling in de ruimten met de hoogste druk moet zodanig zijn, dat in alle verbindingsopeningen de lucht steeds naar buiten stroomt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Als doelmatig functionerend systeem van lucht-circulatie tussen de bedrijfsruimten van bewaarplaatsen van vlees, waar vlees onder koeling wordt bewaard, en de andere bedrijfsruimten, welke dienen te voldoen aan de bepalingen van Hoofdstuk II van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) wordt beschouwd een systeem van verticale luchtcirculatie dat voldoet aan de volgende voorschriften:

  • a. het luchtcirculatiesysteem dient te worden aangebracht in de ruimte met de hoogste temperatuur;

  • b. de menging van warme en koude lucht dient gering te zijn;

  • c. er mag slechts een luchtstroming vlak boven de vloer van niet meer dan 1 m/sec in de richting van de ruimte met de laagste temperatuur zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Het in bedrijf zijn van de systemen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, dient door duidelijk zichtbare rode signaallampen te worden aangegeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1977.

Leidschendam, 25 januari 1977

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de Staatssecretaris,
Het

Hoofd van de Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden

,

W. de Bruijn

Naar boven