Instelling Commissie Vooronderzoeken Beleidsproblemen Hoger Onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 28-10-1976 t/m 30-12-2004

Instelling Commissie Vooronderzoeken Beleidsproblemen Hoger Onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende dat meer doelgericht onderzoek wenselijk is dat kan bijdragen tot de oplossing van de beleidsproblemen inzake het hoger onderwijs,

Besluit:

met ingang van 28 oktober 1976:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I in te stellen de Commissie Vooronderzoeken Beleidsproblemen Hoger Onderwijs.

  • Taak:

   • 1. na te gaan welke prioriteiten van het hoger onderwijsbeleid met vrucht aan een vooronderzoek kunnen worden onderworpen;

   • 2. voorstellen te doen ter zake van een aantal te verrichten vooronderzoeken;

   • 3. te adviseren over de wijze waarop de vooronderzoeken kunnen worden uitbesteed en uitgevoerd;

   • 4. te adviseren over de wijze waarop de verschillende met de uitvoering van de vooronderzoeken samenhangende problemen, zoals met name die van rechtspositie, begroting, omvang, fasering en rapportage dienen te worden opgelost;

   • 5. de vooronderzoeken te begeleiden of te doen begeleiden;

   • 6. periodiek verslag uit te brengen over het proces van totstandkoming en uitvoering van de onderzoekactiviteiten.

  • Samenstelling:

   • 1. drs. P. Buis, directeur Centraal Bureau voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs, lid tevens voorzitter;

   • 2. drs. H. van der Esch. beleidsmedewerker Directie Onderwijsstructuur, lid, tevens secretaris,

   • 3. drs. C. W. van Seventer, directeur-secretaris van de Stichting voor onderzoek van het Onderwijs, lid;

   • 4. dr. D. W. Vaags, hoofd Groep Onderwijsresearch Technische Hogeschool Eindhoven, lid;

   • 5. dr. H. W. te Winkel, plaatsvervangend directeur Directie Onderwijsstructuur, lid;

   • 6. dr. W. H. F. W. Wijnen, hoofd Afdeling Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch Rijksuniversiteit te Limburg, lid;

  • Bevoegdheden:

   • 1. de commissie is bevoegd ter voorbereiding van de onderzoekactiviteiten rechtstreeks in contact te treden met personen en instellingen die voor verlening van een opdracht tot vooronderzoek in aanmerking komen;

   • 2. de commissie kan ten behoeve van de bestudering van specifieke onderwerpen deskundigen inschakelen;

   • 3. de voorzitter is bevoegd alle van de commissie uitgaande stukken te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid geheel of voor bepaalde stukken delegeren aan de secretaris of aan een ander lid.

  • Verantwoording:

   De commissie vooronderzoeken beleidsproblemen hoger onderwijs is verantwoording schuldig aan de Minister c.q. de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen.

 • II te bepalen dat aan de commissieleden en aan derden/deskundigen, die aan de commissie zijn of worden toegevoegd, uit 's Rijks kas een vergoeding voor reis- en eventuele verblijfkosten kan worden verleend volgens de bepalingen van het Reisbesluit 1971.

  Voor de niet-ambtelijke leden is van toepassing categorie A.

Naar boven