Beschikking afgifte certificaten inzake goederenverkeer 1976

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-07-2008

Beschikking afgifte certificaten inzake goederenverkeer 1976

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 3 van het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976 (Stb. 605);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In deze Ministeriële regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976;

 • b. Minister: Minister van Financiën;

 • c. inspecteur: hetgeen daaronder voor de toepassing van de Douanewet wordt verstaan;

 • d. ambtenaar: ambtenaar van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane;

 • e. GN-post: de post of onderverdeling daarvan van de gecombineerde nomenclatuur welke deel uitmaakt van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Een certificaat inzake goederenverkeer als is bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het besluit wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 3 van het besluit, slechts afgegeven indien de voorwaarden en bepalingen van deze ministeriële regeling in acht zijn genomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer wordt, onverminderd het daarbij behorende formulier dat bestemd is om na visering door de douane als certificaat inzake goederenverkeer te dienen, in tweevoud ingediend.

 • 2 Op het eerste exemplaar van de aanvraag is aan de linkerzijde onderaan verticaal gedrukt de aanduiding ‘EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE DOUANE’. Het tweede exemplaar bevat op dezelfde wijze de aanduiding ‘EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN’. Op beide exemplaren is op de achterzijde in de ruimte naast de ondertekening een vak gedrukt waarvan de afmetingen en de tekst overeenkomen met het in de bijlage opgenomen model.

 • 3 Indien overeenkomstig artikel 6 de in artikel 3, derde lid van het besluit bedoelde vereenvoudigde procedure voor de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer is toegestaan, kan volstaan worden met een aanvraag in enkelvoud.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Ingeval door de Minister van Financiën vergunning wordt verleend aan een drukker om certificaten inzake goederenverkeer te drukken, wordt in de vergunning omschreven:

 • a. welke serienummers op de aanvragen en de certificaten gebruikt moeten worden;

 • b. indien de drukkerij in plaats van naam en adres een teken ter identificatie op de certificaten wil drukken, welk teken het betreft.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Nadat de aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer is voorzien van de in artikel 3, tweede lid, van het besluit bedoelde bevinding, wordt hij in handen gesteld van de ambtenaar bij wie de aangifte ten uitvoer wordt gedaan dan wel, indien er sprake is van een vereenvoudigde procedure waarbij de belanghebbende zelf de uitvoerformaliteiten vervult, van de inspecteur onder wie de belanghebbende ressorteert.

 • 2 De ambtenaar beslist, indien hij van oordeel is dat op de aanvraag een certificaat inzake goederenverkeer kan worden afgegeven.

 • 3 Indien de ambtenaar van oordeel is, dat op de aanvraag geen certificaat inzake goederenverkeer kan worden afgegeven, legt hij de aanvraag voor aan de inspecteur. De inspecteur beslist op de aanvraag.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer voor goederen die reeds zijn uitgevoerd, wordt in handen gesteld van de inspecteur die de aanvraag zou hebben behandeld indien de uitvoer nog niet zou hebben plaatsgevonden.

 • 2 De aanvrager deelt de inspecteur schriftelijk mede, welke omstandigheden zijns inziens kunnen rechtvaardigen, dat alsnog een certificaat inzake goederenverkeer wordt afgegeven.

 • 3 De inspecteur beslist op de aanvraag.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Verzoeken om gebruik te mogen maken van de in artikel 3, derde lid van het besluit bedoelde vereenvoudigde procedure voor de afgifte van de certificaten inzake goederenverkeer worden ingediend bij de inspecteur onder wie de plaats waar de administratie van de verzoeker wordt gevoerd, ressorteert.

 • 2 Toestemming om gebruik te mogen maken van de vereenvoudigde procedure voor de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer wordt slechts verleend indien de administratie voldoet aan het in artikel 3, vierde lid van het besluit genoemde vereiste en voorts daaruit ten minste kan worden afgeleid:

  • -

   soort, dan wel GN-post, hoeveelheid en oorsprong van de gebruikte goederen

  • -

   soort, dan wel GN-post, hoeveelheid en land van bestemming van de uitgevoerde goederen.

   Indien de noodzaak daartoe uit internationale afspraken voortvloeit, dient uit de administratie eveneens de waarde van de gebruikte en van de uitgevoerde goederen, alsmede de onderlinge verhouding van deze waarden te blijken.

 • 3 Op een verzoek wordt door de inspecteur beslist.

 • 4 De toestemmingen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze ministeriële regeling worden, zolang zij niet door andere zijn vervangen, geacht te zijn verleend krachtens het besluit.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Een certificaat inzake goederenverkeer voor goederen, waar op de in de internationale afspraken, bedoeld in artikel I, eerste lid, letter b, van het besluit opgenomen regelingen betreffende de oorsprong van goederen niet van toepassing zijn, wordt slechts afgegeven indien wordt voldaan aan het bepaalde in de ade artikelen 23 tot en met 25 van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302).

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als ‘Beschikking afgifte certificaten inzake goederenverkeer 1976’.

's-Gravenhage, 1 december 1976

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. van Rooijen

Voor deze,

De plv. directeur-generaal voor fiscale zaken,

Van Lawick

Bijlage Model als bedoeld in artikel 3, tweede lid

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

BEVINDING

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

te .....................................................................................................................................................................

Bovenstaaande verklaring juist bevonden.

 
 

.........................., .............................. 19.......

 

De Kamer van Koophandel en

 

Fabrieken

   
 

te .......................................................................

 

(Handtekening bevoegde functionaris)

   

Stempelafdruk

 

van de kamer

 
Naar boven