Regeling afgifte verklaringen inzake de oorsprong 1976

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-06-1996 t/m 31-07-2008

Regeling afgifte verklaringen inzake de oorsprong 1976

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onder c, en artikel 4, eerste lid, van het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976 (Stb. 605);

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Een verklaring betreffende de oorsprong van de goederen waarop de verklaring betrekking heeft, niet zijnde een certificaat van oorsprong of een certificaat inzake goederenverkeer, te bezigen in het internationale handelsverkeer:

 • a. in de gevallen waarin afgifte van een certificaat van oorsprong niet in aanmerking komt omdat zulks bezwaren ontmoet op grond van de omstandigheid, dat in het land van bestemming van de goederen een andere dan de voor een certificaat van oorsprong geldende vorm is vereist;

 • b. voor de aardolieprodukten omschreven in de bijlage van deze beschikking, voor zover deze van Nederlandse oorsprong zijn, is een verklaring inzake de oorsprong in de zin van artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976 (Stb. 605).

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 2 In afwijking van het eerste lid is in de gevallen bedoeld in artikel 1, onder a, de vorm van de af te geven verklaring overeenkomstig hetgeen te dien aanzien in het land van bestemming van de goederen is vereist.

 • 3 Ingeval voor goederen als bedoeld in artikel 1, onder b, in het land van bestemming van die goederen een andere dan de voor een certificaat van oorsprong geldende vorm is vereist, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

De verklaring wordt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voorzien van haar stempel en van de handtekening van de Secretaris van de Kamer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling afgifte verklaringen inzake de oorsprong 1976.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 30 november 1976

De

Minister

van Economische Zaken,

R. F. M. Lubbers

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

De in deze bijlage aangewezen goederen worden telkens aangeduid door middel van een of meer posten van het tarief, bedoeld in het Tariefbesluit 1960 (Stb. 30), alsmede door een daaraan toegevoegde omschrijving van de goederen. Elke aldus vermelde post omvat alle goederen, welke ingevolge de bepalingen van bedoeld besluit en tarief onder die post worden ingedeeld, met dien verstande dat posten, welke worden voorafgegaan door de aanduiding ‘ex’ geeen andere goederen omvatten dan die, welke tevens onder de daaraan toegevoegde omschrijving van goederen vallen.

Post van het tarief

Omschrijving van de goederen

ex 27.07

Soortgelijke aromatische oliën in de zin van Aantekening 2 op Hoofdstuk 27, welke voor meer dan 65% van hun volume overdistilleren bij 250°C. of lager (mengsels van benzol en van benzine daaronder begrepen), bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof

27.09 tot en met 27.16

Oliën uit mineralen en door distillatie daarvan verkregen produkten; bitumineuze stoffen; was uit mineralen

ex 29.01

Koolwaterstoffen

 • -

  acyclische,

 • -

  alicyclische en hydro-aromatische, met uitzondering van azulenen,

 • -

  benzeen, tolueen en xylenen,

bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof

ex 34.03

Smeermiddelen welke aardolie of bitumineuze mineralen bevatten, met uitzondering van die welke 70 gewichtspercenten of meer aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten

ex 34.04

Was op basis van paraffine, was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, paraffinehoudende residuen

ex 38.14

Preparaten voor smeermiddelen

Terug naar begin van de pagina