Regeling afgifte nader aan te vullen oorsprongsverklaringen 1976

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-07-2008

Regeling afgifte nader aan te vullen oorsprongsverklaringen 1976

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, vijfde en zesde lid, en 4 van het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976 (Stb. 605);

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De secretaris van een Kamer van Koophandel en Fabriek en kan een exporteur op diens schriftelijk verzoek toestemming verlenen om in bij zijn Kamer in te dienen aanvragen tot afgifte van een certificaat van oorsprong de gegevens betreffende de geadresseerde, de merken, de nummers, het aantal en de aard van de colli en de hoeveelheid van de goederen, waarop de aanvrage betrekking heef niet in te vullen.

 • 2 Deze toestemming wordt slechts verleend, indien naar het oordeel van de secretaris, tot wie het verzoek is gericht, de omstandigheden, waaronder de verzending van de door de verzoeker uit te voeren goederen plaatsvindt, zodanig zijn, dat de bedoelde gegevens eerst op het tijdstip van vertrek vaststaan en dit vertrek onverwijld dient te geschieden.

 • 3 In de toestemming wordt de soort van de goederen, waarop zij betrekking heeft, zoveel mogelijk omschreven.

 • 4 Aan de toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 5 In aanvragen als bedoeld in het eerste lid dient naar de toestemming te worden verwezen

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

De betrokken Kamer van Koophandel en Fabrieken is bevoegd aan degene aan wie een toestemming als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is verleend een certificaat van oorsprong af te geven, waarin geen gegevens zijn vermeld betreffende de geadresseerde, de merken, de nummers, het aantal en de aard van de colli en de hoeveelheid van de goederen, waarop het betrekking heeft.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

De toestemming is, behoudens intrekking, geldig voor de daarin vermelde tijd, dan wel voor onbepaalde tijd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, die de toestemming heeft verleend, trekt deze in, indien naar zijn oordeel de omstandigheden, bedoeld in artikel 1, tweede lid, zich niet meer voordoen.

 • 2 De secretaris, die de toestemming heeft verleend, kan deze intrekken:

  • a. in geval van gebleken misbruik:

  • b. indien aan de toestemming verbonden voorwaarden niet worden nageleefd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van verklaringen inzake de oorsprong als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976 (Stb. 605), die door een Kamer van Koophandel en Fabrieken worden afgegeven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling afgifte nader aan te vullen oorsprongsverklaringen 1976.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 30 november 1976

De

Minister

van Economische Zaken,

R. F. M. Lubbers

Terug naar begin van de pagina