Aanwijzing controle-ambtenaren in speelcasino's

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-12-1976 t/m heden

De staatssecretarissen van Justitie en van Economische Zaken hebben met de navolgende beschikking (Publikatie overeenkomstig artikel, 7v, vierde lid, van de Wet op de kansspelen (Stb.1964, 483 zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1974, 441)) de ambtenaren van de Dienst van het IJkwezen aangewezen als controle-ambtenaren in de speelcasino's van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en hebben hun goedkeuring gehecht aan de door de Raad voor de Casinospelen vastgestelde Regelen betreffende de taakvervulling van bedoelde ambtenaren

De Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27v van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen van 15 september 1976 (Stcrt. 1976, nr. 197),

Besluiten:

Artikel 1

als ambtenaren, belast met de handhaving en de zorg voor de naleving van het bij of krachtens Titel IVb van de Wet op de kansspelen bepaalde, aan te wijzen de ambtenaren van de Dienst van het IJkwezen;

Artikel 2

te bepalen dat de in artikel 1 bedoelde ambtenaren slechts als zodanig optreden voorzover zij daartoe een schriftelijke opdracht hebben verkregen van de hoofddirecteur van de Dienst van het IJkwezen;

Artikel 3

goed te keuren de door de Raad voor de Casinospelen op 15 september 1976 vastgestelde regelen betreffende de taakvervulling van de in artikel 1 bedoelde ambtenaren;

Artikel 4

te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van 1 december 1976.

's-Gravenhage, 9 november 1976

De

Staatssecretaris

van Justitie,

H. J. Zeevalking

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven