Regeling samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de AAW en de WAO

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 23-02-2002 t/m 31-12-2010

Regeling samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de AAW en de WAO

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Gelet op artikel 32, vierde lid, van de Ziektewet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Indien de verzekerde ter zake van de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte zowel recht heeft op toekenning van ziekengeld krachtens de Ziektewet als op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge artikel 6 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan wel ingevolge artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan wel ingevolge deze beide artikelen, wordt het ziekengeld slechts uitbetaald voor zover het de arbeidsongeschiktheidsuitkering overtreft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Indien degene, die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering tevens recht heeft op ziekengeld krachtens artikel 29a, artikel 46, vijfde lid, dan wel artikel 69, tweede lid, van de Ziektewet, wordt het ziekengeld niet uitbetaald, indien en voor zover de som van het ziekengeld en de arbeidsongeschiktheidsuitkering overtreft het hoogste van de daglonen, welke aan het ziekengeld en de arbeidsongeschiktheidsuitkering ten grondslag liggen.

  Indien in het geval als bedoeld in de vorige volzin tevens recht bestaat op arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering in die volzin verstaan de arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voordat het bepaalde in artikel 46a van laatstgenoemde wet toepassing vond.

 • 2 het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd in bijzondere gevallen van het ziekengeld een hoger bedrag uit te betalen dan in het vorige lid is bepaald.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Indien degene, die na afloop van het tijdvak gedurende hetwelk

  • a. artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of

  • b. artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering op hem van toepassing is geweest, nog recht heeft op ziekengeld krachtens de Ziektewet, dat hem gedurende dat tijdvak is toegekend, wordt het ziekengeld slechts uitbetaald indien en voor zover het overtreft het verschil tussen het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering dat laatstelijk met toepassing van het onder a of b genoemde artikel aan hem werd uitbetaald. Indien de onder a en b genoemde artikelen gelijktijdig van toepassing zijn geweest, wordt het ziekengeld slechts uitbetaald indien en voor zover het overtreft het gezamenlijk bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dat na beëindiging van de toepassing van de onder a en b genoemde artikelen wordt uitbetaald.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 32 van de Ziektewet wordt de betrokkene geacht recht te hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering dan wel op een verhoging van een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens die wetten, indien door zijn toedoen die uitkering of het bedrag van die verhoging niet wordt uitbetaald.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Het bepaalde in artikel 32, tweede lid, van de Ziektewet en het bepaalde in de vorige artikelen blijft buiten toepassing ten aanzien van degene, op wie het bepaalde in artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidsverzekeringswet dan wel artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van toepassing is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Ingeval van samenloop van ziekengeld, bedoeld in artikel 35 van de Ziektewet, met uitsluitend arbeidsongeschiktheidsuitkering bedoeld in artikel 44 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en het bepaalde in artikel 32, tweede lid, van de Ziektewet direct voorafgaande aan het overlijden toepassing vond, wordt het ziekengeld slechts uitbetaald indien en voor zover het overtreft de arbeidsongeschiktheidsuitkering met dien verstande, dat aan ziekengeld in ieder geval wordt uitbetaald het bedrag aan ziekengeld, dat voor het tijdstip van overlijden betaalbaar werd gesteld.

 • 3 Indien bij samenloop van ziekengeld, bedoeld in artikel 35 van de Ziektewet, met arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 44 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet onderscheidenlijk met arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 53 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet onderscheidenlijk artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering op het tijdstip van overlijden toepassing vond, wordt het ziekengeld slechts uitbetaald voor zover het meer bedraagt dan het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 44 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, onderscheidenlijk de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 53 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge die wetten welke voor het overlijden werd uitbetaald. Bij samenloop van ziekengeld met beide in de eerste volzin bedoelde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de daarin bedoelde gevallen wordt het ziekengeld slechts uitbetaald voor zover het meer bedraagt dan het verschil tussen het bedrag van de gezamenlijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op het tijdstip van overlijden, na toepassing van artikel 36a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 46a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het gezamenlijke bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hetwelk werd uitbetaald voor het overlijden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 januari 1968, nr. 61256, (Stcrt. 1968, 19) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1976.

's-Gravenhage, 30 september 1976

De

Staatssecretaris

voornoemd,

P. J. J. Mertens

Naar boven