Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Boek 2 Burgerlijk Wetboek

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 14-10-1976 t/m 01-01-2005

Aanwijzing ambtenaren Economische Controledienst als opsporingsambtenaren economische delicten

De Minister van Justitie,

Overwegende dat de Wet op de economische delicten bij de Wet van 8 april 1976 tot vaststelling van de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de Invoeringswet Boek 2 nieuw B.W., (S. 229), hoofdstuk 4, artikel XIII, onder A gewijzigd is;

Gelet op de artikelen 1, onder 4° en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken

  • 1. de ambtenaren van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;

  • 2. in te trekken de beschikking van 26 februari 1974, nr. 126/274 (Stcrt. 48);

  • 3. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.

, 13 september 1976

De

Minister

voornoemd.

A. A. M. van Agt

Naar boven