Gewijzigde toepassing Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten in het agrarisch gedeelte van Midden-Delfland

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 28-08-1976 t/m 22-12-2004

Gewijzigde toepassing Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten in het agrarisch gedeelte van Midden-Delfland

De Minister van Landbouw en Visserij,

overwegende, dat het gewenst is in het agrarische gedeelte van het landinrichtingsgebied Midden-Delfland de verkoop dan wel het verpachten van de in dat gebied gelegen landbouwgrond aan de Stichting Beheer Landbouwgronden in bijzondere mate te bevorderen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze beschikking neemt over de begripsomschrijvingen van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten (Stcrt. 1970, 123) en verstaat voorts onder Midden-Delfland: het gebied Midden-Delfland zoals dat is aangegeven op de bij het ontwerp van wet houdende regelen met betrekking tot de reconstructie van Midden-Delfland, Tweede Kamer, zitting 1971–1972, 11740 nrs. 1 en 2, behorende kaart met uitzondering van het blijkens die kaart voor onteigening aan te wijzen gebied.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten worden de tegemoetkomingen ter zake van de verkoop dan wel het verpachten van grond behorend tot een bedrijf, waarvan op het tijdstip van de aanvrage tenminste 50% van de oppervlakte is gelegen in het landinrichtingsgebied Midden-Delfland, vastgesteld op de wijze als in artikel 3 omschreven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 De tegemoetkoming aan de gebruiker, die op het tijdstip van de aanvrage om een tegemoetkoming de 65-jarige leeftijd niet heeft bereikt, bedraagt:

    • a. vijftien maal de pachtwaarde, indien de gebruiker zijn gehele bedrijf beëindigt uiterlijk aan het einde van het jaar, waarin de grond aan de stichting in eigendom overgedragen of verpacht wordt:

    • b. tien en een half maal de pachtwaarde, indien de gebruiker krachtens artikel 6, tweede lid, van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten zijn gehele bedrijf beëindigt na het onder a. bedoelde tijdstip;

    • c. negen maal de pachtwaarde, indien de gebruiker niet zijn gehele bedrijf beëindigt.

  • 2 De tegemoetkoming aan de gebruiker, die op het tijdstip van de aanvrage om een tegemoetkoming de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, bedraagt de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming, verminderd met 10% daarvan voor elk jaar of gedeelte van een jaar, dat is verstreken sinds het bereiken van de 65-jarige leeftijd, doch in totaal verminderd met ten hoogste 70% van die tegemoetkoming.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 24 augustus 1976

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Naar boven