Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geraadpleegd op 12-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 2
BW2
Niet officiële titel Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 2
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0003045
Rechtsgebied Ondernemingspraktijk
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit actuele waarde
 2. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
 3. Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid
 4. Besluit bekendmaking niet-financiële informatie
 5. Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 6. Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 7. Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
 8. Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)
 9. Besluit inhoud bestuursverslag
 10. Besluit intrekking Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars
 11. Besluit jaarrekening banken
 12. Besluit modellen jaarrekening
 13. Besluit rapportage van betalingen aan overheden
 14. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
 15. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijnen kapitaalvereisten en prudentieel toezicht beleggingsondernemingen
 16. Besluit verhoging grensbedragen ex artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 Boek 2 BW (uitvoering richtlijn 2006/46/EG)
 17. Garantstellingsregeling curatoren 2012
 18. Intrekkingsbesluit Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag banken
 19. Wijzigingsbesluit artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging grensbedragen)
 20. Wijzigingsbesluit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging van de grensbedragen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.2
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 4. Bankwet 1998
  Artikel: 11
 5. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: B
 6. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 7. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: B
 9. Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021)
  Bijlage: behorend bij artikel 1
 10. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 11. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 14. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 15. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 16. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 30
  Bijlage: 1
 17. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 18. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 334ii
 20. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 670a, 670b, 671
 21. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 22. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 25
 23. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 24. Internationaal Belastingrecht, verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)
  Tekst: tekst
 25. Intrekkingswet van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen
  Artikel: VI
 26. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 94
 27. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 6
 28. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
 29. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 30. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 3
 31. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Artikel: 5
 32. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 33. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 34. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  Artikel: 5
  Paragraaf: 4
 35. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Bijlage: bij artikel 16, eerste lid, van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 36. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 37. Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening
 38. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 39. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 7
 40. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikelen: 1e, 1f
 41. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
  Artikel: I
 42. Wet controle op rechtspersonen
 43. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 1
 44. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 45. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 66
 46. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:126
 47. Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (invoering regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen en intrekking van de Effectenvernieuwingswet)
 48. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2 (evenwichtiger maken verhouding aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)
 49. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2 (inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap)
 50. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2 (uitvoering Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening)
 51. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)
 52. Wijzigingswet Wet toezicht accountantsorganisaties, enz. (wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen)
 53. Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 29757
Aanhangig 34001
Aanhangig 34218
Aanhangig 34465
Aanhangig 35079
Aanhangig 35498
Aanhangig 35672
Aanhangig 36003
Aanhangig 36085
Aanhangig 36105
Aanhangig 36131
Aanhangig 36157
Wijziging 11-06-2021
samen met
11-11-2020
Stb. 2021, 284
samen met
Stb. 2020, 507
34491
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 18-06-2012
samen met
18-06-2012
Stb. 2012, 300
samen met
Stb. 2012, 299
32426
samen met
31058
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 370 28179
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429
01-01-2030 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 495 35628 04-11-2021 Stb. 2021, 537
01-07-2026 Wijziging 13-02-2019 Stb. 2019, 107 34930 13-02-2019 Stb. 2019, 107
Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 495 35628 04-11-2021 Stb. 2021, 537
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 310 35366 12-07-2021 Stb. 2021, 346
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 507 34491 01-12-2020 Stb. 2020, 508
Wijziging 24-03-2021 Stb. 2021, 185 35367 20-04-2021 Stb. 2021, 210
Wijziging 06-11-2019 Stb. 2019, 423 35058 25-11-2019 Stb. 2019, 436
Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 231 35179 03-07-2020 Stb. 2020, 232
Wijziging 26-06-2019 Stb. 2019, 280 34687 21-11-2019 Stb. 2019, 450
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 68 34435 10-02-2017 Stb. 2017, 68
Wijziging 06-11-2019 Stb. 2019, 423 35058 25-11-2019 Stb. 2019, 436
Wijziging 13-02-2019 Stb. 2019, 107 34930 05-04-2019 Stb. 2019, 149
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 408 34859 27-11-2018 Stb. 2018, 486
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 139 34677 19-06-2018 Stb. 2018, 186
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 512 34583 20-12-2017 Stb. 2017, 514
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 563 32512 11-12-2013 Stb. 2013, 563
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 235 34634 15-06-2017 Stb. 2017, 276
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 68 34435 16-03-2017 Stb. 2017, 118
Wijziging 12-10-2016 Stb. 2016, 398 34469 08-12-2016 Stb. 2016, 507
Wijziging 28-09-2016 Stb. 2016, 352 34383 18-11-2016 Stb. 2016, 451
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 505 34262 14-04-2016 Stb. 2016, 150
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2016, 31 34232 20-01-2016 Stb. 2016, 41
Wijziging 24-06-2015
samen met
13-12-2012
Stb. 2015, 278
samen met
Stb. 2012, 679
34100
samen met
33273
10-07-2015 Stb. 2015, 309
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 275 31763 06-06-2011 Stb. 2011, 275
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351
Wijziging 11-02-2015 Stb. 2015, 84 34012 10-03-2015 Stb. 2015, 115
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 04-05-2015 Stb. 2015, 184 34049 21-05-2015 Stb. 2015, 205
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 02-06-2014 Stb. 2014, 202 33569 19-06-2014 Stb. 2014, 224
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 302 33182 30-07-2013 Stb. 2013, 330
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 563 32512 18-12-2013 Stb. 2013, 589
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 302 33182 30-07-2013 Stb. 2013, 330
Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 229
samen met
Stb. 2013, 228
Wijziging 15-11-2012 Stb. 2012, 588 32014 13-12-2012 Stb. 2012, 693
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 680 33025 13-12-2012 Stb. 2012, 681
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 440 32873 04-10-2012 Stb. 2012, 456
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 274 32887 29-06-2012 Stb. 2012, 305
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 470 32250 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 18-06-2012
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 300
samen met
Stb. 2011, 275
32426
samen met
31763
04-10-2012 Stb. 2012, 455
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
Wijziging 18-06-2012
samen met
18-06-2012
samen met
07-07-2010
Stb. 2012, 300
samen met
Stb. 2012, 299
samen met
Stb. 2010, 280
32426
samen met
31058
samen met
31948
29-06-2012 Stb. 2012, 301
t/m 30-04-2011 1) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 575 32454 15-12-2011 Stb. 2011, 627
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
Wijziging 26-11-2010 Stb. 2010, 789 30520 26-11-2010 Stb. 2010, 789
Wijziging 08-07-2011 Stb. 2011, 357 32622 08-07-2011 Stb. 2011, 357
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 255 32021 27-06-2011 Stb. 2011, 324
Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 248 32036 15-06-2011 Stb. 2011, 306
Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 234 32458 14-06-2011 Stb. 2011, 294
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 205 32038 14-06-2011 Stb. 2011, 294
Wijziging 30-06-2010 Stb. 2010, 257 31746 30-06-2010 Stb. 2010, 258
Wijziging 30-06-2010 Stb. 2010, 250 31877 30-06-2010 Stb. 2010, 251
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 436 31892 15-10-2009 Stb. 2009, 436
Wijziging 20-11-2008 Stb. 2008, 545 31468 18-12-2008 Stb. 2008, 582
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 476 31093 16-12-2008 Stb. 2008, 579
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2008, 550 31508 11-12-2008 Stb. 2008, 550
Wijziging 06-11-2008 Stb. 2008, 469 31334 18-11-2008 Stb. 2008, 470
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 333 31131 07-08-2008 Stb. 2008, 335
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 260 30929 03-07-2008 Stb. 2008, 261
Wijziging 22-03-2007 Stb. 2007, 153 30656 18-06-2008 Stb. 2008, 242
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 243 31270 23-06-2008 Stb. 2008, 244
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 217 31136 12-06-2008 Stb. 2008, 217
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 195 31220 29-05-2008 Stb. 2008, 195
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 202 30419 16-10-2007 Stb. 2007, 390
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 600 28764 20-11-2006 Stb. 2006, 600
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 20-10-2006 Stb. 2006, 525 30019 01-11-2006 Stb. 2006, 546
Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 569 30336 31-10-2006 Stb. 2006, 571
Wijziging 11-10-2006 Stb. 2006, 474 11-10-2006 Stb. 2006, 474
Wijziging 14-09-2006 Stb. 2006, 425 30382 26-09-2006 Stb. 2006, 465
Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 355 28985 25-08-2006 Stb. 2006, 399
Wijziging 22-03-2006 Stb. 2006, 180 28799 02-05-2006 Stb. 2006, 234
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 455 28863 29-09-2005 Stb. 2005, 484
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 401 28998 23-07-2005 Stb. 2005, 403
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 377 29737 16-07-2005 Stb. 2005, 378
Wijziging 17-03-2005 Stb. 2005, 150 29309 17-03-2005 Stb. 2005, 151
Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 203 28217 06-12-2004 Stb. 2004, 636
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 370
rectificatie in
Stb. 2004, 370
28179 09-08-2004 Stb. 2004, 405
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 210 28197 18-06-2004 Stb. 2004, 285
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
t/m 01-01-2004 2) Wijziging 07-02-2004 Stb. 2004, 54 07-02-2004 Stb. 2004, 54
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 225 27900 05-08-2002 Stb. 2002, 422
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 330 28189 25-06-2002 Stb. 2002, 336
Wijziging 07-03-2002 Stb. 2002, 142 27670 07-03-2002 Stb. 2002, 142
01-02-2002 Wijziging 22-11-2001 Stb. 2001, 574 27647 22-11-2001 Stb. 2001, 574
01-01-2002 Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 664 28075 12-12-2001 Stb. 2001, 664
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-12-2001 Wijziging 04-10-2001 Stb. 2001, 467 27483 04-10-2001 Stb. 2001, 467
01-09-2001 Wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 283 26277 04-08-2001 Stb. 2001, 368
17-01-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 21 27251 13-12-2000 Stb. 2001, 21
01-09-2000 Wijziging 08-06-2000 Stb. 2000, 267 26823 04-07-2000 Stb. 2000, 289
15-12-1999 Wijziging 02-12-1999 Stb. 1999, 518 26668 02-12-1999 Stb. 1999, 518
Wijziging 01-12-1999 Stb. 1999, 515 01-12-1999 Stb. 1999, 515
01-11-1999 Wijziging 16-09-1999 Stb. 1999, 408 26133 16-09-1999 Stb. 1999, 408
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 19-10-1998 Stb. 1998, 605 25881 09-11-1998 Stb. 1998, 624
01-06-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 184 25753 26-03-1998 Stb. 1998, 184
01-02-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 776 24702 24-12-1997 Stb. 1997, 776
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 699 24141 18-12-1997 Stb. 1997, 743
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
01-10-1997 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 181 23970 18-09-1997 Stb. 1997, 416
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
14-02-1997 Wijziging 30-01-1997 Stb. 1997, 53 24255 30-01-1997 Stb. 1997, 53
01-01-1996 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 368 23688 25-10-1995 Stb. 1995, 532
31-12-1995 Wijziging 16-11-1995 Stb. 1995, 574 23874 14-12-1995 Stb. 1995, 646
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
Wijziging 30-01-1995 Stb. 1995, 207 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
16-02-1995 Wijziging 25-01-1995 Stb. 1995, 50 25-01-1995 Stb. 1995, 50
01-10-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 22-09-1994 Stb. 1994, 707
01-09-1994 Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 506 22482 29-07-1994 Stb. 1994, 588
01-07-1994 Wijziging 09-03-1994 Stb. 1994, 252 23199 09-03-1994 Stb. 1994, 252
01-01-1994 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 598 23024 08-11-1993 Stb. 1993, 598
Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 597 22400 08-11-1993 Stb. 1993, 597
Wijziging 01-11-1993 Stb. 1993, 573 20291 01-11-1993 Stb. 1993, 573
15-10-1993 Wijziging 16-09-1993 Stb. 1993, 517 22896 16-09-1993 Stb. 1993, 517
10-09-1993 Wijziging 06-08-1993 Stb. 1993, 465 22313 06-08-1993 Stb. 1993, 465
01-07-1993 Wijziging 17-03-1993 Stb. 1993, 261 22526 10-06-1993 Stb. 1993, 303
Wijziging 17-03-1993 Stb. 1993, 261 22526 10-06-1933 Stb. 1933, 303
28-05-1993 Wijziging 17-03-1993
samen met
23-12-1992
Stb. 1993, 258
samen met
Stb. 1992, 722
22169
samen met
22665
17-03-1993 Stb. 1993, 258
01-03-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1993, 33 21551 23-12-1992 Stb. 1993, 33
01-01-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 722 22665 23-12-1992 Stb. 1992, 723
Wijziging 14-11-1992 Stb. 1992, 602 14-11-1992 Stb. 1992, 602
Wijziging 03-09-1992 Stb. 1992, 458 21155 14-10-1993 Stb. 1993, 543
Wijziging 03-09-1992 Stb. 1992, 458 21155 09-10-1992 Stb. 1992, 543
Wijziging 03-09-1992
samen met
16-05-1986
Stb. 1992, 458
samen met
Stb. 1986, 275
21155
samen met
16631
09-10-1992 Stb. 1992, 543
16-03-1992 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 710 21959 24-01-1992 Stb. 1992, 52
01-01-1992 Wijziging 11-06-1992 Stb. 1992, 286 11-06-1992 Stb. 1992, 286
Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 630 22109 14-11-1991 Stb. 1991, 630
Wijziging 04-12-1991
samen met
04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 650
samen met
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
17725 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 650
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
17725 17-04-1991 Stb. 1991, 200
Wijziging 04-12-1991
samen met
04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 650
samen met
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
17725 14-11-1991 Stb. 1991, 630
Wijziging 02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
17725 11-06-1992 Stb. 1992, 286
30-12-1991 Wijziging 14-11-1991
samen met
31-01-1991
Stb. 1991, 630
samen met
Stb. 1991, 50
22109
samen met
19976
28-05-1991 Stb. 1991, 234
21-09-1991 Wijziging 06-09-1991 Stb. 1991, 456 06-09-1991 Stb. 1991, 456
15-10-1990 Wijziging 27-06-1990 Stb. 1990, 380 21127 25-09-1990 Stb. 1990, 505
01-03-1990 Wijziging 13-12-1989 Stb. 1990, 1 20556 03-02-1990 Stb. 1990, 63
01-01-1989 Wijziging 10-11-1988 Stb. 1988, 516 18905 10-11-1988 Stb. 1988, 516
Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 13-01-1988 Stb. 1988, 54
25-11-1988 Wijziging 10-11-1988 Stb. 1988, 517 19813 10-11-1988 Stb. 1988, 517
01-05-1988 Wijziging 17-03-1988 Stb. 1988, 104 17476 17-03-1988 Stb. 1988, 104
Wijziging 03-03-1988 Stb. 1988, 85 18904 03-03-1988 Stb. 1988, 85
01-01-1988 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 656 16551 16-12-1987 Stb. 1987, 576
14-11-1987 Wijziging 14-10-1987 Stb. 1987, 495 19782 14-10-1987 Stb. 1987, 495
01-08-1987 Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 336 18860 01-07-1987 Stb. 1987, 336
08-06-1987 Wijziging 21-04-1987 Stb. 1987, 209 18285 21-04-1987 Stb. 1987, 209
01-06-1987 Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 637 19329 12-05-1987 Stb. 1987, 219
16-04-1987 Wijziging 03-04-1987 Stb. 1987, 145 03-04-1987 Stb. 1987, 145
01-04-1987 Wijziging 25-03-1987 Stb. 1987, 112 17845 25-03-1987 Stb. 1987, 112
01-01-1987 Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 677 18-12-1986 Stb. 1986, 677
Wijziging 03-09-1992
samen met
16-05-1986
Stb. 1992, 458
samen met
Stb. 1986, 275
21155
samen met
16631
24-11-1986 Stb. 1986, 585
20-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 656 16551 01-01-1986 Stb. 1986, 3
01-01-1986 Wijziging 18-12-1985 Stb. 1985, 705 15612 21-12-1985 Stb. 1985, 710
Wijziging 11-09-1985 Stb. 1985, 510 18346 29-12-1986 Stb. 1986, 686
Wijziging 11-09-1985 Stb. 1985, 510 18346 18-12-1985 Stb. 1985, 686
08-06-1985 Wijziging 24-05-1985 Stb. 1985, 284 24-05-1985 Stb. 1985, 284
01-01-1985 Wijziging 20-06-1984 Stb. 1984, 352 16143 18-12-1985 Stb. 1985, 671
Wijziging 20-06-1984 Stb. 1984, 352 16143 20-12-1984 Stb. 1984, 671
25-04-1984 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 97 17620 10-03-1984 Stb. 1984, 97
01-01-1984 Wijziging 07-12-1983 Stb. 1983, 663 16326 07-12-1984 Stb. 1984, 664
Wijziging 07-12-1983 Stb. 1983, 663 16326 21-12-1983 Stb. 1983, 664
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 59 16453 07-12-1984 Stb. 1984, 664
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 59 16453 21-12-1983 Stb. 1983, 664
01-08-1983 Wijziging 20-04-1983 Stb. 1983, 182 17615 21-06-1983 Stb. 1983, 292
01-09-1981 Wijziging 15-05-1981 Stb. 1981, 332 15304 09-06-1981 Stb. 1981, 333
01-09-1979 Wijziging 05-07-1979 Stb. 1979, 448 13954 05-07-1979 Stb. 1979, 448
01-01-1979 Wijziging 13-04-1978 Stb. 1978, 255 11068 21-12-1978 Stb. 1978, 667
01-06-1978 Wijziging 25-05-1978 Stb. 1978, 269 13483 25-05-1978 Stb. 1978, 269
01-01-1978 Wijziging 19-10-1977 Stb. 1977, 578 14320 23-11-1977 Stb. 1977, 628
26-07-1976 Nieuwe-regeling 22-07-1976 Stb. 1976, 395 3769 18-06-1976 Stb. 1976, 339
Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-07-1976 Nieuwe-regeling 22-07-1976 Stb. 1976, 395 3769 18-06-1976 Stb. 1976, 339

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 360 , Artikel 375 , Artikel 415 , Artikel 4501)
 2. Heeft betrekking op Artikel 396 , Artikel 3972)
Naar boven