Instelling Begeleidingscommissie Ontwikkeling Hoger Economisch en Administratief Onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 29-06-1976 t/m 30-12-2004

Instelling Begeleidingscommissie Ontwikkeling Hoger Economisch en Administratief Onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen

Besluit:

Met ingang van de datum van deze beschikking:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I In te stellen de Begeleidingscommissie Ontwikkeling Hoger Economisch en Administratief onderwijs.

  • Taak

   De begeleidingscommissie is belast met:

   • 1. het uitwerken van een aantal voorstellen gedaan door de projectgroep ‘uitbouw heao’ op zowel onderwijskundig, rechtspositioneel als financieel en organisatorisch terrein, die moeten leiden tot verdieping en vernieuwing van het hoger economisch en administratief onderwijs;

   • 2. het op basis van de uitgewerkte en goedgekeurde voorstellen laten aanvangen van een aantal experimenten aan daartoe aan te wijzen scholen voor h.e.a.o. en wel met ingang van 1 augustus 1977;

   • 3. het gedurende de uitvoerende fase begeleiden, coördineren en evalueren van deze experimenten.

  • Samenstelling

   • 1. drs. P.A.M. Reynders, lid tevens voorzitter; J.E.A.M. Lelyveld, secretaris; drs. P. Berkouwer, lid; drs. J.B.L.M. Bouwman, lid; W. van Duin, lid; A.C. van Wickeren, lid;

   • 2. Door de sectie h.e.a.o. van de HBO-Raad voorgedragen: drs. P. Folkers, lid; drs. W. Nijs, lid; mvr. B.J. Pruyt-Kosters, lid; drs. E.L.G. Nieboer, lid; C.J. Goeyers, lid;

   • 3. Als adviserend lid een nog te benoemen projectleider, mede ter voorbereiding, begeleiding en coördinatie van de experimenten.

  • Bevoegdheden

   • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd alle van de commissie uitgaande stukken te paraferen en de daarop uitgaande stukken te ondertekenen.

   • 2. De voorzitter kan ten behoeve van de bestudering van bepaalde specifieke onderwerpen subcommissies in het leven roepen, waarvoor deskundigen kunnen worden ingeschakeld.

  • Verantwoording

   De begeleidingscommissie ontwikkeling h.e.a.o. is verantwoording verschuldigd aan mij, Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen.

 • II te bepalen dat, aan de commissieleden en aan derden/deskundigen, die aan de commissie zijn of worden toegevoegd uit 's Rijks kas een vergoeding voor reis- en eventuele verblijfkosten wordt verleend volgens de bepalingen van het Reisbesluit 1971.

  Voor de niet ambtelijke leden is ter zake van toepassing categorie A.

  De instelling van deze commissie geschiedt onder opheffing van de projectgroep ‘uitbouw heao’ en de intrekking van de beschikking van 14 februari 1975, kenmerk ORG/EFF/2 75020.

Naar boven