Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel (1976)

[Regeling vervallen per 01-04-2024.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-01-1976 t/m 31-03-2024

Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
  • 1. Bij de aanschrijving van 21 maart 1969, nr. D68/8974 (OB-BTW 93) zijn aanwijzingen gegeven met betrekking tot de heffing van omzetbelasting ten aanzien van de termijnhandel. Deze aanwijzingen hebben met name betrekking op de termijnmarkten welke hier te lande door de NV Nederlandse Liquidatiekas te Amsterdam worden georganiseerd, doch blijkens het vermelde in onderdeel 5 van genoemde aanschrijving kan een overeenkomstige gedragslijn worden gevolgd met betrekking tot door anderen te organiseren termijnmarkten, mits de transacties niet buiten een zgn. liquidatiekas of dergelijk instituut om plaatsvinden. Hoewel zulks niet uitdrukkelijk is vermeld, zien meerbedoelde aanwijzingen slechts op hier te lande te organiseren termijnmarkten.

  • 2. Naar onlangs onder mijn aandacht werd gebracht, bevinden zich hier te lande ook goederen welke over buitenlandse termijnmarkten worden verhandeld. Dit betreft met name termijnaffaires van de Coffee Terminal Market Association of London (CTMAL), welke transacties mede partijen koffie omvatten welke hier te lande zijn opgeslagen bij de in de bijlage vermelde veembedrijven.

    Voorzover deze transacties partijen koffie betreffen welke zich nog onder douaneverband bevinden, kan ter zake post a1, a van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II toepassing vinden. In verband met de omstandigheid dat voor meerbedoelde termijnaffaires slechts partijen koffie in aanmerking kunnen komen waarvoor in een lid-staat van de Europese Gemeenschappen invoerrechten zijn voldaan komt het voor, dat partijen welke rechtstreeks uit derde landen afkomstig zijn hier te lande nog ten invoer moeten worden aangegeven alvorens zij worden verhandeld, waardoor genoemde post geen toepassing meer kan vinden.

  • 3. Gelet op de omstandigheid dat aan de onder 2 bedoelde termijnaffaires voor het merendeel door buitenlanders wordt deelgenomen, stuit heffing van omzetbelasting ten aanzien van de aan het slot van genoemd onderdeel bedoelde partijen op praktische moeilijkheden. In verband daarmede keur ik tot nader order goed, dat met inachtneming van het hiernavolgende het nultarief eveneens wordt toegepast ten aanzien van transacties met betrekking tot bij de in de bijlage genoemde veembedrijven opgeslagen partijen koffie welke zich niet meer onder douaneverband bevinden. Uiteraard zal ook in deze gevallen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 de toepasselijkheid van het nultarief dienen te blijken uit boeken en bescheiden, hetgeen inhoudt dat op enigerlei wijze aannemelijk moet kunnen worden gemaakt dat de toepassing van genoemd tarief termijntransacties betreft in partijen koffie welke in opslag zijn bij de in de bijlage genoemde veembedrijven.

  • 4. De ter zake van de invoer van de onder 3 bedoelde partijen koffie verschuldigde omzetbelasting kan in beginsel op de voet van artikel 15 van de wet als zgn. voorbelasting voor aftrek in aanmerking komen. Aanspraak op deze aftrek kan worden gemaakt door de ondernemer die bedoelde partijen heeft ingevoerd of in wiens opdracht de invoer van die partijen heeft plaatsgevonden. Indien de desbetreffende ondernemer niet hier te lande woont of is gevestigd en alhier evenmin over een vaste inrichting beschikt, kan deze de exploitant van het veembedrijf waar de desbetreffende partij koffie is opgeslagen machtigen een aangifte c.q. verzoek ter zake in te dienen bij de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te ’s-Gravenhage.

  • 5. Uitslag van bij vorenbedoelde veembedrijven al dan niet onder douaneverband opgeslagen partijen koffie vindt plaats indien een koper over de door hem gekochte partij wenst te beschikken. Alsdan zal een dergelijke partij veelal weer worden uitgevoerd. Was die partij opgeslagen onder douaneverband, dan doet zich voor de omzetbelasting geen belastbaar feit voor. Was de partij reeds ten invoer aangegeven, dan kan met betrekking tot een eventuele levering naar het buitenland het nultarief van post a2 van meerbedoelde tabel II toepassing vinden. Daarnaast is het nog mogelijk, dat partijen koffie worden uitgeslagen om hier te lande door ondernemers verder te worden verwerkt c.q. verhandeld. Partijen koffie die zich onder douaneverband bevinden zullen alsdan ten invoer dienen te worden aangegeven waarbij uiteraard omzetbelasting verschuldigd zal zijn. Met betrekking tot reeds eerder ten invoer aangegeven partijen ontstaat eerst weer verschuldigdheid van omzetbelasting bij verdere doorverkoop, eventueel nadat verdere verwerking heeft plaatsgevonden.

  • 6. Uitslag van reeds ten invoer aangegeven partijen koffie voor andere doeleinden dan uitvoer, handel en verwerking zou naar mij werd medegedeeld niet te verwachten zijn. Mocht zulks zich niettemin voordoen, dan vervalt met betrekking tot die partijen de in onderdeel 3 bedoelde toepasselijkheid van het nultarief.

  • 7. De exploitanten van de in de bijlage vermelde veembedrijven houden aantekening van de opslag van de hiervoor bedoelde partijen koffie, onder vermelding van naam en adres van degene die opdracht tot bedoelde opslag heeft gegeven, alsmede van de uitslag van die partijen, dit laatste zowel onder vermelding van naam en adres van degene die opdracht tot de uitslag geeft als van degene – zo dit een ander is – voor wie de goederen bestemd zijn. Zij stellen deze gegevens op eerste vordering ter beschikking van de te hunnen aanzien met betrekking tot de omzetbelasting bevoegde inspecteur alsmede in voorkomend geval van de in onderdeel 4 genoemde inspecteur.

  • 8. Met het vorenstaande kan rekening worden gehouden van 1 januari 1976 af.

1. Bijlage

[Regeling vervallen per 01-04-2024]

Amsterdam

NV ‘Het Nederlandsche Veem’ (Nedveem) BV

 

Coenhavenweg 7, Postbus 3201, Amsterdam-1003

   
 

Wm.H. Müller & Co. Amsterdam BV

 

Havengebouw, de Ruyterkade 7, Amsterdam-C

   
 

BV Amsterdamsch Havenbedrijf

 

Vlothavenweg 10, Postbus 337

 

Amsterdam

   
 

Amsterdam Veem- en Controlebedrijf NV (AVCB)

 

Cruquiusweg 25D, Amsterdam-C

   
 

Copex BV Int. Exp.

 

Vlothavenweg 10, Amsterdam

   
 

Univeem BV, Nieuwe Herengracht 119

 

Postbus 609, Amsterdam-1001

   
 

Vrachtmail BV, Levantkade

 

Postbus 1791, Amsterdam

 

Cornelders Controle- en Veembedrijf BV

 

Sumatrakade 15, Postbus 651, Amsterdam

   
 

H.D. Cotterell

 

Groenburgwal 41/43, Amsterdam

   
 

Internationale Controle Maatschappij (ICM) BV

 

N.Z. Voorburgwal 158, Postbus 3209, Amsterdam

   
 

Mc. Gregor Cory Cargo Services Meyer & Co's Scheepvaart Mij BV

 

Prins Hendrikkade 159, Amsterdam

   

Rotterdam

H.D. Cotterell

 

Zeemansstraat 10, Rotterdam-Z

   
 

Heinrich Hanno & Co. NV

 

Zomerhofstraat 80-86, Postbus 434, Rotterdam

   
 

Pakhoed Rotterdam BV, Pannerdenstraat 50,

 

Postbus 5242, Rotterdam

   
 

Handelsveem BV, Willemskade 20

 

Postbus 1068, Rotterdam

   
 

Van Bennekum's Havenbedrijf NV

 

Keilestraat 9c, Postbus 6048, Rotterdam

   
 

Müller Batavier BV, Pieter de Hoochweg 108,

 

Postbus 6222, Rotterdam-Z

   
 

Mc Gregor Cory Cargo Services Meyer & Co's Scheepvaart Mij BV

 

Scheepmakershaven 25, Rotterdam

Naar boven