Instelling Begeleidingscommissie voor opleidingen voor het inrichtingswerk

Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 10-05-1976 t/m heden

Instelling Begeleidingscommissie voor opleidingen voor het inrichtingswerk

De Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen

Gelet op de aanbeveling, gedaan in het door de Commissie Opleiding Justitieel Inrichtingswerk uitgebrachte eindrapport,

Besluiten:

 • 1 in te stellen een commissie, die tot taak zal hebben

  • -

   de realisering en coördinatie van beroepsopleidingen voor de (semi-) residentiële hulpverlening in al haar facetten, te bevorderen onder meer door middel van het nader uitwerken van de aanbevelingen, welke zijn gedaan in het hiervoor genoemde rapport;

  • -

   het begeleiden, het adviseren en het scheppen van voorwaarden voor de optimale ontwikkeling van de opleidingen voor het inrichtingswerk tegen de achtergrond van de behoefte van cursisten, opleiding en praktijk;

  • -

   hen gevraagd en ongevraagd van advies te dienen inzake de ontwikkeling van de opleidingen voor het inrichtingswerk;

 • 2 de commissie te machtigen tot het indienen van rapporten en voorstellen, die zij in verband met een juiste uitvoering van haar taak noodzakelijk acht;

 • 3 de commissie te machtigen, indien zij dat nodig acht, deskundigen te raadplegen;

 • 4 in de commissie te benoemen de leden:

  • dr. P.A. de Ruijter, tevens voorzitter, te Uithoorn;

  • mevr. mr. L. I. Wagenbuur-van Gils, tevens secretaris, namens de Minister van Justitie, te 's-Gravenhage;

  • A. Atter, namens de landelijke Werkgroep Middelbare Beroepsopleiding inrichtingswerk, te Hoofddorp;

  • drs. A. van Bemmel, namens het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid, te Oisterwijk;

  • J.J.E. van Dooremaal, namens de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, te 's-Gravenhage;

  • drs. B. van der Haer, namens de Nationale Federatie voor kinderbescherming, te Bunnik;

  • A.F.L. Harmsen, namens de Minister van Justitie, te Wassenaar;

  • drs. J.A.J.M. van Huijgevoort, coördinerend inspecteur van het sociaal pedagogisch onderwijs, te Loosdrecht;

  • drs. J.J.R. Kleinen, namens de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, te Lochem;

  • K. Manten, namens de Interakademiale Werkgroep Hogere Beroepsopleiding Inrichtingswerk, te Amersfoort;

  • mevr. A. van Wielink Bolding, namens het bestuur van de Vereniging K. en O. en namens de begeleidingscommissie van het project K. en O., te Leiderdorp:

 • 5 aan de commissie toe te voegen als adjunct-secretaris: mevr. C.A. Kieft, te Haarlem;

 • 6 de leden van de commissie en de ad hoe aan te trekken deskundigen reis-en verblijfkosten te vergoeden overeenkomstig de voorschriften, die ingevolge het Reisbesluit 1971 gelden voor degenen, die daarbij zijn ingedeeld in categorie A;

 • 7 de commissie aan te duiden als: Begeleidingscommissie voor opleidingen voor het inrichtingswerk.

Naar boven