Besluit tariefstelling certificaat verplichte verzekering of andere financiële zekerheid voor zeeschepen

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Besluit van 28 februari 1976, ter uitvoering van artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 1975, 321)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, gedaan na overleg met Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Financiën, van 30 januari 1976, no. J/S 20383, Directoraat-Generaal van Scheepvaart;

Gelet op artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 1975, 321);

De Raad van State gehoord (advies van 11 februari 1976, nr. 9);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, uitgebracht na overleg met Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Financiën, van 24 februari 1976, no. J/S 20.662, Directoraat-Generaal van Scheepvaart;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in artikel 15 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen, kan op verzoek van de eigenaar van het schip worden verlengd, doch ten hoogste viermaal achtereenvolgend.

Artikel 2

  • 2 De tarieven ter vergoeding van de kosten worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

  • 3 In de regeling, bedoeld in het tweede lid, kan worden bepaald dat de vergoeding van kosten voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag en de afgifte, waarmerking of verlenging van de geldigheidsduur van certificaten of bewijs van financiële zekerheid wordt betaald.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot 8 december 1975.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tariefstelling certificaat verplichte verzekering of andere financiële zekerheid voor zeeschepen.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Lech, 28 februari 1976

Juliana

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. M. van Hulten

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 1976

De Minister van Justitie,

Van Agt

Naar boven