Eerstegraads onderwijsbevoegdheid d.m.v. m.o.-examen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 12-12-1975 t/m 31-07-2008

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid d.m.v. m.o.-examen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende, dat het gewenst is dat de bezitters van een akte van bekwaamheid van de tweede graad, behaald aan een krachtens de Experimentenwet onderwijs uit de openbare kas bekostigd instituut voor de opleiding van leraren, voor het vak waarin het examen op tweedegraads niveau is afgenomen, in staat worden gesteld door middel van het afleggen van een m.o.-examen in dat vak een eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen;

Gelet op artikel 6 van de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370).

De Onderwijsraad gehoord (advies van 6 oktober 1975, nr. OR 11/411 A.V.O.),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Voor wat betreft de uitreiking van de akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs, is de akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in de Duitse taal onderscheidenlijk de Engelse taal, de Franse taal, de Nederlandse taal, de wiskunde en het tekenen, gelijkgesteld met de akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in datzelfde vak, indien het examen in dat vak op tweedegraads niveau is afgenomen.

  • 2 Voor wat betreft de uitreiking van de akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde, is de akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in de natuurkunde gelijkgesteld met de akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde en de scheikunde, indien het examen in de natuurkunde op tweedegraads niveau is afgenomen.

  • 3 Voor wat betreft de uitreiking van de akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de scheikunde, is de akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in de scheikunde gelijkgesteld met de akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde en de scheikunde, indien het examen in de scheikunde op tweedegraads niveau is afgenomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Voor wat betreft de uitreiking van de akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de geschiedenis, is de akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in de geschiedenis gelijkgesteld met het bewijs van met gunstig gevolg afgelegd examen geschiedenis m.o. eerste gedeelte, bedoeld in de beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 16 augustus 1971, A.V.O. 460963, indien het examen in de geschiedenis op tweedegraads niveau is afgenomen.

  • 2 Voor wat betreft de uitreiking van de akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de aardrijkskunde, is de akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in de aardrijkskunde gelijkgesteld met het bewijs van met gunstig gevolg afgelegd examen aardrijkskunde m.o. eerste gedeelte, bedoeld in de beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 7 oktober 1971, A.V.O. 474918, indien het examen in de aardrijkskunde op tweedegraads niveau is afgelegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Onder de in de voorgaande artikelen genoemde akten van bekwaamheid van de tweede graad werden verstaan de akten van bekwaamheid van de tweede graad die behaald zijn aan de krachtens de Experimentenwet onderwijs uit de openbare kas bekostigde instituten voor de opleiding van leraren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze beschikking, welke zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de datum van die bekendmaking.

Naar boven