Overdracht kwaliteitsbeheer rijkswateren Waterschap West-Brabant

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 23-10-1975 t/m 21-12-2009

Overdracht kwaliteitsbeheer rijkswateren Waterschap West-Brabant

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 30 mei 1973, afd. I. G. nr. 133.820;

Gelet op het ingekomen ambtsbericht;

Gelet op art. 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en art. 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Vervallen per 22-12-2009]

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in art. 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

het Markkanaal;

het Wilhelminakanaal, met uitzondering van het buitenpand;

het Oude Maasje, vanaf de geprojecteerde afsluitdam nabij de Bergsche Maas en het aansluitende Zuiderkanaal tot het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen;

de bermsloten langs de rijkswegen en de rijkswateren,

voor zover deze wateren zijn gelegen binnen het gebied van het waterschap ‘West-Brabant’ en in beheer zijn bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1975.

's-Gravenhage, 16 oktober 1975

De

Minister

voornoemd,

T. Westerterp

Terug naar begin van de pagina