Aanwijzing vestigingsplaatsen casino's Breda, Groningen, Nijmegen en Rotterdam

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 11-09-1985 t/m heden

Aanwijzing vestigingsplaatsen casino's Breda, Groningen, Nijmegen en Rotterdam

De minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen van 16 december 1983;

Gezien voorts de besluiten van de gemeenteraad van Breda dd. 20 september 1984 van de gemeenteraad van Groningen dd. 15 augustus 1984, van de gemeenteraad van Nijmegen dd. 16 mei 1984 en van de gemeenteraad van Rotterdam dd 16 augustus 1984;

Besluiten:

Artikel 1

De gemeenten Breda, Groningen, Nijmegen en Rotterdam worden aangewezen als gemeenten waarvoor ingevolge de Organisatiebeschikking Casinospelen (Stcrt. 1975, 252) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking

's-Gravenhage, 28 augustus 1985

De

minister

van Justitie,

F. Korthals Altes

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

P. H. van Zeil

Naar boven