Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Zeeland)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-1975 t/m 21-12-2009

Uitoefening bevoegdheid t.a.v. oppervlaktewateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de adviezen van Gedeputeerde Staten van Zeeland, dd. 12 april 1972. nr. 271/126/72/126, 2e afdeling, en dd. 1 juni 1973, nr. 2683/72/184/73/132, 2e afdeling;

Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland:

  • -

    de oostelijke en westelijke rijkswaterleiding in Oost-Zeeuws-Vlaanderen;

  • -

    de langs de rijkswegen in Zeeland gelegen bermsloten, een en ander voorzover genoemde wateren in beheer zijn bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1975.

Naar boven