Uitoefening bevoegdheid t.a.v. oppervlaktewateren (Zuid-Holland)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 15-08-1975 t/m 21-12-2009

Uitoefening bevoegdheid t.a.v. oppervlaktewateren (Zuid-Holland)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 27 juni 1973, kenmerk B. nr. 10840 (le afd.), G.S. nr. 763/1;

Gelet op het ingekomen ambtsbericht;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland:

de bermsloten langs de rijkswegen voor zover deze zijn gelegen binnen de provincie Zuid-Holland en in beheer zijn bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1975.

Naar boven