Instelling Stuurgroep herstructurering mhno/mspo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-08-1975 t/m 30-12-2004

Instelling Stuurgroep herstructurering mhno/mspo

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Ingesteld wordt een Stuurgroep voor de herstructurering van het middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en van het middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs.

 • 2 De plaats van de Stuurgroep wordt mede bepaald door de ontwikkeling van het vervolgonderwijs voor 16–19-jarigen in het algemeen, hetgeen aanpassing van deze beschikking tot gevolg kan hebben.

 • 3 De stuurgroep wordt aangeduid als de Stuurgroep herstructurering mhno/mspo.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De stuurgroep heeft, binnen de door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan te geven lijnen, tot taak hem voorstellen te doen omtrent de ontwikkeling van het mhno/ mspo nieuwe stijl. Meer in het bijzonder spitst deze taak zich toe op:

 • a. het doen van voorstellen met het oog op de op korte termijn te starten projecten ten aanzien van

  • -

   het soort projecten;

  • -

   de opzet van de projecten;

  • -

   het aantal projecten;

  • -

   de situering van de projecten;

 • b. het doen van voorstellen omtrent de wijze van uitvoering van de projecten;

 • c. het doen van voorstellen met betrekking tot de begeleiding van de projecten;

 • d. het doen van voorstellen met betrekking tot de evaluatie van de projecten;

 • e. het adviseren ten aanzien van de wijze waarop de integrale invoering dient te geschieden;

 • f. het doen van voorstellen met betrekking tot alle overige van belang zijnde aangelegenheden, zoals voorzieningen met betrekking tot de docenten en noodzakelijke onderwijsfaciliteiten;

 • g. het adviseren inzake de coördinatie van in gang zijnde ontwikkelingen in relatie tot de herstructurering;

 • h. het gevraagd of ongevraagd adviseren over specifieke, de herstructurering betreffende, aangelegenheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De stuurgroep houdt tijdens haar werkzaamheden vooortdurend contact met de departementale werkgroep herstructurering mhno/mspo

 • 2 De voorzitter is bevoegd indien en voor zover hij dit in het belang van de uitvoering van de opdracht nodig acht:

  • a. commissies, instanties en personen te raadplegen;

  • b. uit de stuurgroep sub-groepen of werkgroepen aan te wijzen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De vergaderingen van de stuurgroep worden begewoond [tekstcorrectie :"begewoond" moet zijn 'bijgewoond'] door twee door de minister aan te wijzen ambtenaren.

 • 2 Ten minste eenmaal in de twee maanden wordt een vergadering gehouden, waartoe worden uitgenodigd:

  • a. vertegenwoordigers van de scholen, die deelnemen aan een project;

  • b. vertegenwoordigers van de begeleidingsgroepen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Minister benoemt de voorzitter en de leden van de stuurgroep voor een termijn van ten hoogste drie jaren. Zij kunnen opnieuw worden benoemd.

 • 2 Door de zorg van de Minister zal worden voorzien in het secretariaat van de stuurgroep.

 • 3 Bij opheffing van de stuurgroep wordt het archief overgedragen aan de Centrale Archiefbewaarplaats van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst. Zij treedt in werking op 1 augustus 1975.

Naar boven