Vaststelling model opzeggingsbrief

[Regeling vervallen per 13-06-2014.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-04-2010 t/m 12-06-2014

Vaststelling model opzeggingsbrief

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 1, onder b, van het Besluit inhoud en dagtekening akten van colportageovereenkomsten (Stb. 1975, 397).

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-06-2014]

Het in artikel 1 onder b. van het Besluit inhoud en dagtekening akten van colportageovereenkomsten )Stb. 1975, 397) bedoelde model wordt als volgt vastgesteld:

Deze overeenkomst kan door U ongedaan worden gemaakt binnen acht dagen nadat U een schriftelijke bevestiging vandeze overeenkomst heeft ontvangen.

Zolang behoeft U nog niet te betalen.

Als U wilt opzeggen kunt U dat het beste doen bij aangetekende brief of briefkaart uiterlijk zes dagen nadat U zelft de overeenkomst hebt ondertekend. Uw brief of briefkaart komt dan op tijd aan. Opzegging moet worden gedaan aan het volgende adres

Hieronder vindt U een formulier, dat U als opzeggingsbrief kunt gebruiken, nadat het is ingevuld.

OPZEGGINGSBRIEF:

Aan (hier invullen naam en adres van de onderneming – zie hierboven);

Hierbij laat ik U weten, dat ik afzie van het hierna omschreven contract, Omschrijving van het gekochte goed/de opgedragen dienst (hier moet U omschrijven, wat U hebt gekocht of welk ander contract – bijvoorbeeld reparatie, cursus – U hebt gesloten):

Datum waarop het contract is gesloten:

Naam van de contractant (hier vult U Uw eigen naam in):

Handtekening van de contractant (hier Uw handtekening plaatsen):

plaats: datum:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-06-2014]

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Zij treedt in werking op het in artikel 35, eerste lid, van de Colportagewet (Stb. 1973, 438) bedoelde tijdstip.

's-Gravenhage, 24 juli 1975

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

De

Minister

van Justitie, a.i.,

W. I. de Gaay Fortman

Naar boven