Beschikking Melkstandaardisatie 1975

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 23-01-2004

Beschikking Melkstandaardisatie 1975

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 19 van de Landbouwwet;

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Bedrijfsschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking verstaat onder:

minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

rauwe melk en gestandaardiseerde melk:

hetgeen hieronder in het in artikel 1 van het Melkbesluit (Warenwet) 1974, onder b en c gestelde, wordt verstaan;

halfvolle melk:

het in artikel 5 van het Melkbesluit (Warenwet) 1974 bedoelde produkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het is verboden rauwe melk of de kennelijk als rauwe melk aanwezige waar voor al dan niet rechtstreekse verkoop aan consumenten voorhanden te hebben, aan consumenten te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren, dan wel naar consumenten te vervoeren.

  • 2 Het in het eerste lid opgenomen verbod geldt niet ten aanzien van de hoeveelheden melk, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, c en d, van de Zuivelverordening 1958, Levering van melk door veehouders aan fabrieken (Verordeningenblad bedrijfsorganisatie nr. Z 114/1958 ).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het is verboden andere gestandaardiseerde melk dan gestandaardiseerde halfvolle melk voorhanden te hebben, te verkopen, te vervoeren of af te leveren, waarvan het vetgehalte niet in overeenstemming is met het door de minister in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne vastgestelde vetgehalte.

  • 2 Het in het eerste lid opgenomen verbod geldt niet voor zover de waar als zodanig kennelijk bestemd is voor anderen dan consumenten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De Minister kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bij deze beschikking bepaalde.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De Beschikking Melkstandaardisatie 1959 wordt ingetrokken.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Beschikking Melkstandaardisatie 1975’; zij treedt in werking met ingang van 1 juni 1975.

's-Gravenhage, 22 mei 1975

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

.
Naar boven