Instelling Stuurgroep Mavo-Project

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 11-06-1975 t/m 22-01-2014

Instelling Stuurgroep Mavo-Project

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

I.

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

 • 1. in te stellen de Stuurgroep Mavo-Project, die tot taak zal hebben:

  • a. het coördineren van de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, die moeten worden verricht ter realisering en begeleiding van de experimenten als bedoeld in de nota ‘Mavo-Project’, onder meer door:

   het uitbrengen van adviezen aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake:

   • -

    de te formuleren beleidslijnen voor het project;

   • -

    de te formuleren doelstellingen en het bijstellen daarvan, naarmate het project vordert;

   • -

    het toetsen van de maatschappelijke relevantie van voorgestelde project-in-houden;

  • b. het leiden en bewaken van de voortgang van het project, onder meer door:

   • -

    op grond van tussentijdse, eveneens aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen uit te brengen, rapporten te beoordelen of de fasering van het project goed verloopt;

   • -

    de communicatie van de verschillende participanten te bevorderen;

   • -

    het opstellen van vervolg-subsidieaanvragen;

   • -

    het toezien op een doelmatig gebruik van mankracht, geldmiddelen en taakeenheden ten behoeve van het project;

   • -

    het doen van voorstellen inzake doorstromingsgaranties voor de leerlingen van experimenterende scholen;

  • c. Het ontwerpen en ter beslissing aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen voorleggen van een meerjarenplan met betrekking tot de verspreiding van het experiment over alle mavo-scholen, alsmede van een meerjarenraming van de daaraan verbonden kosten;

 • 2. in deze stuurgroep te benoemen:

  • a. tot lid en voorzitter: drs. J. G. L. Ackermans;

  • b. tot lid: Frater M. Gerlach Versteeg, H. Bouma en C. J. Willemse, namens het mavo-verband;

   • J. A. Stroet, namens de Algemene Vereniging van schoolleiders bij het v.w.o. en a.v.o.;

   • mr. J. M. van de Ven, namens de Contactcommissie Besturenbonden Bijzondere v.w.o.-a.v.o.-scholen en VNG;

   • mevr. drs. F. A. Eggink, dr. J. H. Meesters en drs. A. C. J. Stekelenburg, namens de samenwerkende landelijke pedagogische centra;

   • ten hoogste vier nog nader aan te wijzen vertegenwoordigers van de aan het experiment Mavo-Project deelnemende scholen;

  • c. tot waarnemer: A. Petersen en H. Wijk, inspecteurs van het algemeen voortgezet onderwijs; W. Verdonck, chef van de afdeling AVO/MAVO van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;

II.

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

te bepalen, dat aan de leden van de commissie vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1971.

12 mei 1975.

Naar boven