Instelling begeleidingscommissie voor functie F2

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 02-05-1975 t/m 27-08-2004

Instelling begeleidingscommissie voor functie F2

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Overwegende, dat het wenselijk is een nader inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de functie F2 als bedoeld in de richtlijnen voor de subsidiëring van kaders ter vervulling van de kernfunctie; ‘bijdragen tot de doeleinden van de samenlevingsopbouw vanuit levens- en/of wereldbeschouwelijke groepen’:

Mede gelet op de adviezen van de commissie voor aangelegenheden inzake de organen van samenwerking, neergelegd in haar eindrapport,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ingesteld wordt een begeleidingscommissie voor de functie F2, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak:

 • a. Het volgen van de ontwikkelingen van de F2-functie in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw.

 • b. Het vaststellen van de procedure met betrekking tot onderzoek, rapportage (vaststelling rapportageformulieren) en evaluatie (opstellen evaluatiecriteria) van de F2-functie in overleg met het N.I.M.O.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De commissie bestaat uit 13 leden, te weten een voorzitter en de volgende overige leden:

  • a. een lid op voordracht van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

  • b. een lid op voordracht van de Vereniging van Nederlandse gemeenten;

  • c. twee leden op voordracht van het Interprovinciaal Overleg;

  • d. vijf leden op voordracht van de landelijke samenwerkingsorganen;

  • e. een lid aangewezen door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

  • f. twee leden-deskundigen.

 • 2 De voorzitter en de overige leden worden door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk benoemd.

  De commissie kan uit haar midden een ondervoorzitter benoemen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk voegt aan de commissie toe:

 • a. een secretaris;

 • b. twee adviseurs.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De voorstellen, nota's en rapporten van de commissie worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en schriftelijk aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aangeboden. Ieder lid is bevoegd een afwijkende mening daarin te doen opnemen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de voorzitter en de niet-ambtelijke leden wordt uit 's Rijks kas vergoeding voor reis- en verblijfkosten verleend volgens de regelen, welke voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijksdienst gelden voor categorie A.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie 1950 (Stb. K-425), op overeenkomstige wijze als ten departemente van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het archief van het departement van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk opgenomen.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 oktober 1974.

Afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de belanghebbenden.

Rijswijk (Z.-H.), 23 april 1975

De

Staatssecretaris

voornoemd,

W. Meijer

Naar boven