Samenstelling en taakomschrijving secretariaat van de commissie voor de inschrijving

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 07-11-1982 t/m 31-12-2012

Samenstelling en taakomschrijving secretariaat van de commissie voor de inschrijving

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748);

De Raad voor Accountants-administratieconsulenten gehoord (advies van 4 april 1975),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De betrekkingen van secretaris en adjunct-secretaris worden vervuld door personen die daartoe door de Minister van Economische Zaken worden aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De secretaris heeft de leiding van het secretariaat. Hij verricht de voorbereidende en uitvoerende arbeid, verbonden aan de taken, waarmee de commissie is belast. Hij draagt onder meer zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de vergaderingen.

  • 2 De secretaris wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de adjunct-secretaris.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor de inschrijving en voor de juistheid van de hierbij te vermelden gegevens en van de wijzigingen daarvan.

  • 2 De secretaris draagt ervoor zorg, dat aan ieder, die door de commissie als accountant-administratieconsulent is ingeschreven, bij aangetekend schrijven een bewijs van inschrijving wordt toegezonden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 16 april 1975

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Terug naar begin van de pagina