Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Vogelziektenwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De invoer van entstoffen voor aanwending bij vogels alsmede smetstoffen, welke besmettelijke pluimveeziekten kunnen veroorzaken, is verboden.

  • 2 De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is bevoegd in individuele gevallen ontheffing te verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

  • 3 Aan een ontheffing, als bedoeld in het vorige lid, worden door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijmet het oog op de wering van besmettelijke pluimveeziekten voorwaarden verbonden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Beschikking invoer levende entstoffen (Stcrt. 1963, 71) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking kan worden aangehaald als:

Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage , 4 februari 1975

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Naar boven