Aanwijzing autoriteiten met betrekking tot disciplinaire straffen en beklag

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 14-07-1981 t/m heden

Aanwijzing autoriteiten met betrekking tot disciplinaire straffen en beklag

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op hoofdstuk V van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1962, 370)1)Laatstelijk gewijzigd bij Wet van 23 december 1974 (Stb. 781).

Besluit:

Artikel 2

Ten aanzien van de erkende gewetensbezwaarden die zijn tewerkgesteld elders dan bij een overheidsdienst uitsluitend of in hoofdzaak voor tewerkstelling van erkende gewetensbezwaarden bestemd, wordt als autoriteit bevoegd tot het opleggen van disciplinaire straffen, genoemd in artikel 33 van de wet, aangewezen: het hoofd van de Afdeling tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden militaire dienst van het ministerie van Sociale Zaken, bij diens afwezigheid of ontstentenis het plaatsvervangend hoofd van genoemde afdeling en bij hun beider afwezigheid of ontstentenis, de eerste medewerker van het Bureau Straf-, tucht-en beroepszaken van genoemde afdeling.’

Artikel 3

  • 1 De gestrafte, die zich over de hem opgelegde disciplinaire straf, over de omschrijving van de strafreden of over beide bezwaard acht, is bevoegd schriftelijk zijn beklag te doen. Het beklag wordt door tussenkomst van de strafoplegger ingediend.

  • 2 Als autoriteit, door wie het beklag wordt behandeld, wordt aangewezen: het hoofd van de Stafafdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken, en bij diens afwezigheid of ontstentenis het plaatsvervangend hoofd van genoemde stafafdeling.

Artikel 4

De beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 30 december 1974, no. 142. 179 (Stcrt. 1974, 253), wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 januari 1975

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

:
De

secretaris-generaal

,

W. A. van den Berg

Naar boven