Beschikking onderzoekingsmethoden textielartikelen

[Regeling vervallen per 08-05-2012.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 08-07-2010 t/m 07-05-2012

Beschikking onderzoekingsmethoden textielartikelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene en de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Overwegende, dat ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1972 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels, nr. 72/276/EEG (Pb. EG L 173) en van de richtlijn van die Raad van 26 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van textielvezels, nr. 73/44/EEG (Pb. EG L 83) overeenkomstig die richtlijnen onderzoekingsmethoden dienen te worden vastgesteld voor de beoordeling van de vraag of een textielartikel voldoet aan het Textielartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1974, 512);

Gelet op artikel 18, eerste lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-05-2012]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

  • a. textielartikel: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onderc, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1974, 512);

  • b. kenmerkende textielvezels: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet);

  • c. richtlijn 96/73/EG: richtlijn nr. 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels (PbEG L 32);

  • d. richtlijn 73/44/EEG: richtlijn nr. 73/44/EEG van de Raad van 26 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van textielvezels (PbEG L 83).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-05-2012]

  • 1 Ten aanzien van een textielartikel geldt de onderzoekingsmethode, omschreven in bijlage I van richtlijn 96/73/EG.

  • 2 Ten aanzien van een textielartikel, dat is samengesteld uit twee soorten kenmerkende textielvezels, gelden tevens de onderzoekingsmethoden omschreven in bijlage II van richtlijn 96/73/EG.

  • 3 Ten aanzien van een textielartikel, dat is samengesteld uit drie soorten kenmerkende textielvezels, gelden tevens de onderzoekingsmethoden, omschreven in de bijlagen I, II en III van richtlijn 73/44/EEG.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-05-2012]

Ten aanzien van een onderdeel, afzonderlijk deel of onderdeel van een afzonderlijk deel van een textielartikel als in artikel 12, eerste lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet) bedoeld, is artikel 2 van deze beschikking van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 08-05-2012]

  • 1 Een wijziging van de bijlagen I of II van richtlijn 96/73/EG gaat voor de toepassing van deze beschikking gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministeriële regeling een ander tijdstip wordt vastgesteld.

  • 2 Een wijziging van de bijlagen I, II of III van richtlijn 73/44/EEG gaat voor de toepassing van deze beschikking gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministeriële regeling een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 08-05-2012]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

Leidschendam, 9 oktober 1974

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Hendriks

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th.M. Hazekamp

Bijlage II

[Vervallen per 08-07-2010]

Kwantitatieve analysemethoden voor bepaalde binaire mengsels van kenmerkende textielvezels

Bijlage III

[Vervallen per 08-07-2010]

Kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van kenmerkende textielvezels
Naar boven