Vrijstellingsbeschikking textielartikelen

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 31-12-1986 t/m heden

Vrijstellingsbeschikking textielartikelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14, vierde lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 793),

Besluiten:

Artikel 1

Vrijstelling van artikel 13, eerste lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1974, 512) wordt verleend ten aanzien van:

 • a. een om een rol, plank of ander voorwerp gewikkeld textielartikel, dat in een winkel, op een markt of in enige andere voor het publiek toegankelijke verkoopplaats voor aflevering krachtens verkoop aan het publiek voorhanden wordt gehouden en slechts in gedeelten van door de onderscheidene kopers te bepalen lengten pleegt te worden verkocht, voor zover de voor dot textielartikel bij het Textielartikelenbesluit (Warenwet) vastgestelde of toegelaten aanduiding is aangebracht op of aan die rol, die plank of dat voorwerp en de vorm van die aanduiding voldoet aan het bepaalde in artikel 13, derde en vierde lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet);

 • b. een textielartikel, dat in een winkel, op een markt of in enige andere voor het publiek toegankelijke verkoopplaats krachtens verkoop aan de koper wordt afgeleverd en aldaar in diens tegenwoordigheid met het oog op die aflevering is afgemeten of gemeten, voor zover:

  • 1º. dat textielartikel direct vóór die aflevering hetzij deel uitmaakte van een op die plaats aanwezig textielartikel waarvoor de onder a, bedoelde vrijstelling geldt, hetzij zelf een zodanig textielartikel was, en

  • 2º. de aanduiding die voor het textielartikel bij het Textielartikelenbesluit (Warenwet) is vastgesteld of toegelaten, is aangebracht op of aan de rol, plank of een ander voorwerp, om hetwelk dat textielartikel voor die aflevering gewikkeld was, en de vorm van die aanduiding voldoet aan het bepaalde in artikel 13, derde en vierde lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet).

 • c. een textielartikel als bedoeld in de aanhef van onderdeel b, voor zover dat textielartikel direct voor zijn aflevering deel uitmaakte van een op de betrokken verkoopplaats aanwezig textielartikel dat bij de meter pleegt te worden verkocht en dat is voorzien van de daarvoor bij het Textielartikelenbesluit (Warenwet) vastgestelde of toegelaten aanduiding die voldoet aan artikel 13, derde en vierde lid, van voornoemd besluit.

Artikel 2

 • 1 Vrijstelling van het bepaalde bij of krachtens artikel 2, juncto artikel 3, en de artikelen 4 tot en met 12a, 13, eerste lid, en 15, eerste lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet) wordt verleend ten aanzien van om rolletjes, pijpjes of klosjes gewikkelde naai-, en borduurgarens of kluwen, strengen of andere kleine eenheden van die garens, een en ander in kleinhandelsopmaak, die in winkels, op markten of in enige andere voor het publiek toegankelijke verkoopplaats krachtens verkoop aan het publiek worden afgeleverd of voor zodanige aflevering voorhanden worden gehouden, voor zover:

  • a. die textielartikelen of de voorwerpen waarom zij zijn gewikkeld, zijn voorzien van een volledig in één vreemde taal gestelde vertaling of, voor zover meer talen zijn gebruikt, van volledig in elk van de talen gestelde vertalingen van de bij het Textielartikelenbesluit vastgestelde of toegelaten aanduiding van de desbetreffende garens;

  • b. die vertaling of vertalingen beantwoorden aan hetgeen ter zake van de aanduiding van textielartikelen in de officiële talen van de andere Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap door of vanwege de Raad van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als Vrijstellingsbeschikking textielartikelen.

Artikel 4

 • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Leidschendam, 9 oktober 1974

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Hendriks.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th.M. Hazekamp

Naar boven