Besluit zwavelgehalte brandstoffen

[Regeling vervallen per 28-04-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 27-04-2011

Besluit van 27 september 1974, houdende vaststelling van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 28 mei 1974, DG MH/SL, no. 135152, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat;

Overwegende dat het wenselijk is ter beperking van de emissie van zwaveldioxyde grenzen te stellen aan het zwavelgehalte van brandstoffen;

Gelet op de artikelen 13, 73, eerste lid, en 89 van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 580);

Gezien het advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging van 18 juli 1973;

De Raad van State gehoord (advies van 19 juni 1974, no. 15);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 september 1974, DG MH/SL, no. 138624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2011]

 • 1 Het is verboden als brandstof te gebruiken:

  • a. gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 0,20%, en met ingang van 1 januari 2008 gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 0,10%;

  • b. zware stookolie met een zwavelgehalte van meer dan 1%,

  • c. aan boord van een binnenschip met ingang van 1 januari 2010 scheepsbrandstof met een zwavelgehalte van meer dan 0,1%, en

  • d. andere brandstoffen, vast, vloeibaar of gasvormig, met uitzondering van dieselolie voor de scheepvaart en gasolie voor de scheepvaart, met een zwavelgehalte van meer dan 1,2%.

 • 2 Het is voorts verboden stoffen als bedoeld in het eerste lid in te voeren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of af te leveren tenzij dit geschiedt aan een persoon of met een bestemming voor een persoon,

  • a. die de stoffen, naar redelijkerwijs moet worden aangenomen, anders dan als brandstof of niet in Nederland gebruikt;

  • b. die op grond van een krachtens artikel 3 verleende ontheffing bevoegd is de stoffen als brandstof te gebruiken;

  • c. die op grond van artikel 2, derde tot en met zesde lid, bevoegd is de stoffen als brandstof te gebruiken.

 • 3 Het is voorts verboden in de handel te brengen:

  • a. dieselolie voor de scheepvaart met een zwavelgehalte van meer dan 1,5%, en

  • b. gasolie voor de scheepvaart met een zwavelgehalte van meer dan 0,1%.

 • 4 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. Verdrag: het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1975, 147), en met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen Protocol bij dat Verdrag met Bijlage en Aanhangsels (Trb. 1978, 188);

  • b. richtlijn 1999/32/EG: richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG (PbEG L 121), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2005/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 (PbEU L 191);

  • c. zware stookolie: zware stookolie als bedoeld in artikel 2, onder 1, van richtlijn 1999/32/EG;

  • d. gasolie: gasolie als bedoeld in artikel 2, onder 2, van richtlijn 1999/32/EG;

  • e. scheepsbrandstof: scheepsbrandstof als bedoeld in artikel 2, onder 3, van richtlijn 1999/32/EG;

  • f. dieselolie voor de scheepvaart: dieselolie voor de scheepvaart als bedoeld in artikel 2, onder 3a, van richtlijn 1999/32/EG;

  • g. gasolie voor de scheepvaart: gasolie voor de scheepvaart als bedoeld in artikel 2, onder 3b, van richtlijn 1999/32/EG;

  • h. binnenschip: binnenschip als bedoeld in artikel 2, onder 3j, van richtlijn 1999/32/EG;

  • i. in de handel brengen: in de handel brengen als bedoeld in artikel 2, onder 3k, van richtlijn 1999/32/EG;

  • j. brandstofleveringsnota: document als bedoeld in artikel 4 bis, zesde lid, tweede gedachtestreepje, van richtlijn 1999/32/EG in samenhang met voorschrift 18, derde lid, van Bijlage VI van het Verdrag;

  • k. emissiereductietechnologie: emissiereductietechnologie als bedoeld in artikel 2, onder 3m, van richtlijn 1999/32/EG.

 • 6 Een wijziging van de artikelen genoemd in het vierde lid, onderdelen b tot en met k, gaat voor de toepassing van die onderdelen gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

 • 7 Een wijziging van het Verdrag, genoemd in het vierde lid, onderdeel a, en van het Verdrag, genoemd in artikel 2, vijfde lid, gaat voor de toepassing van dat onderdeel, respectievelijk dat artikellid, gelden met ingang van de dag waarop de wijziging internationaal in werking treedt, tenzij bij besluit van Onze Minister anders wordt bepaald.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2011]

 • 1 Artikel 1, eerste lid, geldt niet voor het gebruik van brandstoffen:

  • a. dat noodzakelijk is geworden ten gevolge van schade aan een schip of aan de uitrusting daarvan, mits na het ontstaan van de schade alle redelijke voorzorgen zijn getroffen om te hoge emissies te beperken, en mits er zo spoedig mogelijk maatregelen worden genomen om de schade te herstellen. Dit artikellid is niet van toepassing wanneer de eigenaar van het schip of de kapitein handelde met de bedoeling schade te veroorzaken of roekeloos handelde;

  • b. in een schip specifiek om de veiligheid van een schip zeker te stellen of om mensenlevens op zee te redden.

 • 4 Artikel 1, eerste tot en met derde lid, geldt niet voor:

  • a. brandstoffen die bestemd zijn voor onderzoek en testen;

  • b. brandstoffen die vóór hun definitieve verbranding nog een processtap ondergaan;

  • c. brandstoffen die in de raffinage-industrie worden verwerkt;

  • d. brandstoffen bestemd voor het gebruik door oorlogsschepen en andere vaartuigen die in militair verband worden gebruikt.

 • 5 Artikel 1, eerste lid, onder c, is niet van toepassing op binnenschepen met een certificaat waaruit blijkt dat zij voldoen aan de voorschriften van het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag inzake de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen, wanneer deze schepen op zee zijn.

 • 6 Voor zover bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 8.40, onderscheidenlijk artikel 8.44 van de Wet milieubeheer gestelde eisen met betrekking tot de uitworp van zwaveloxiden als gevolg van het gebruik van een brandstof op een stookinstallatie van toepassing zijn, geldt het in artikel 1, eerste lid, gestelde verbod niet voor die brandstof.

 • 8 Bij ministeriële regeling kan Onze Minister bepalen dat artikel 1, eerste lid, onder c, niet geldt, indien gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde emissiereductietechnologie. In de ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de keuring van een emissiereductietechnologie.

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2011]

 • 3 Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 4 Van een beschikking, strekkende tot het verlenen van ontheffing, wordt op de dag waarop zij aan de aanvrager wordt toegezonden mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 28-04-2011]

 • 1 Overeenkomstig voorschrift 18, zesde lid, van Bijlage VI bij het Verdrag wordt door de leverancier van alle scheepsbrandstoffen, bestemd voor het gebruik door schepen als bedoeld in voorschrift 5, eerste lid, aanhef, van Bijlage VI bij het Verdrag:

  • a. op de brandstofleveringsnota ten minste de informatie vermeld die is opgenomen in Aanhangsel V van Bijlage VI van het Verdrag;

  • b. een door de vertegenwoordiger van de leverancier ondertekend, verzegeld representatief monster van de scheepsbrandstof bijgeleverd;

  • c. een afschrift van de brandstofleveringsnota gedurende drie jaar bewaard.

 • 2 Het is verboden andere scheepsbrandstoffen te leveren dan vermeld op de brandstofleveringsnota.

 • 3 Het handelen in strijd met het bepaalde in het eerste lid is een strafbaar feit.

Artikel 5

[Vervallen per 28-04-2011]

De methode voor de bepaling van het zwavelgehalte van brandstoffen wordt vastgesteld:

Artikel 5a

[Vervallen per 28-04-2011]

 • 1 Indien door een plotselinge verandering in de voorziening van ruwe aardolie, olieproducten of andere koolwaterstoffen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat aan de grenswaarden voor het zwavelgehalte, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a of b, wordt voldaan, kan Onze Minister na van de Commissie van de Europese Gemeenschappen verkregen toestemming als bedoeld in artikel 5 van richtlijn 1999/32/EG, een hogere grenswaarde vaststellen van het zwavelgehalte, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a of b.

 • 2 Nadat het besluit van de Commissie is bekendgemaakt, beslist Onze Minister onverwijld overeenkomstig het besluit van de Commissie. Indien de Raad in het kader van artikel 5 van richtlijn 1999/32/EG een andersluidend besluit neemt, beslist Onze Minister nadat het besluit van de Raad is bekendgemaakt onverwijld overeenkomstig dat besluit, onder gelijktijdige intrekking van het besluit dat hij in eerste instantie heeft genomen.

Artikel 5b

[Vervallen per 28-04-2011]

De aan een vergunning verbonden voorschriften met betrekking tot het zwavelgehalte van een brandstof blijven van kracht, voor zover zij niet in strijd zijn met het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

Artikel 6

[Vervallen per 28-04-2011]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit zwavelgehalte brandstoffen.

 • 2 Het treedt in werking een maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 27 september 1974

JULIANA.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

I. VORRINK.

Uitgegeven de eerste oktober 1974.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Terug naar begin van de pagina