Textielartikelenbesluit (Warenwet)

[Regeling vervallen per 08-05-2012.]
Geldend van 30-06-2010 t/m 07-05-2012

Besluit van 19 juli 1974, houdende vaststelling van het Textielartikelenbesluit (Warenwet)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 maart 1974, DG Vgz/VA, no. 33436, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Overwegende, dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake textielbenamingen, nr. 71/307/EEG (Pb.E.G. L 185), zoals deze richtlijn is aangepast bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen, met Bijlagen, gevoegd bij het op 22 januari 1972 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, Het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (laatstelijk Trb. 1973, 63);

Gelet op de artikelen 14, 14a en 16a van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Gezien het advies van de commissie, bedoeld in artikel 17, zevende lid, van de Warenwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22), van 10 januari 1974, nr. J 6770;

De Raad van State gehoord (advies van 1 mei 1974, no. 12);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 3 juli 1974, DG Vgz/VA, no. 34029, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. textielvezel:

   • 1°. de door zijn soepelheid, fijnheid en in verhouding tot de maximale dwarsdoorsnede grote lengte gekenmerkte zelfstandigheid,

   • 2°. de soepele strook of buis, waarvan de schijnbare breedte niet meer dan 5 millimeter bedraagt - met inbegrip van een uit een bredere strook of uit folie geknipte strook -, vervaardigd op basis van de materialen die dienen voor de fabricage van de textielvezels, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, of genoemd in bijlage I van richtlijn 2008/121/EG, onder een der nummers 19 tot en met 47,

    een en ander voor zover geschikt of bestemd om al dan niet na behandeling, bewerking of verwerking te dienen als grondstof voor de vervaardiging van textiel;

  • b. schijnbare breedte van een soepele strook of buis:

   de breedte dan wel, in geval van een niet uniforme breedte, de gemiddelde breedte van een soepele strook of buis in gevouwen, platgemaakte, samengedrukte of verwrongen vorm;

  • c. textielartikel: het voor de handel bestemde of in de handel gebrachte artikel, dat is samengesteld uit door enigerlei bewerking met elkaar verbonden textielvezels, van welke vezels tezamen het omgerekende gewicht tenminste 80 procent van het gewicht van dat artikel bedraagt, en dat bestemd of geschikt is om als textiel te worden gebruikt;

  • d. omgerekend gewicht van een soort textielvezels: het gewicht, verkregen door het gewicht, in watervrije toestand, van een soort textielvezels eerst te verminderen met het gewicht van daarin of daarop aanwezige vetten, bindmiddelen, vulstoffen, appreteermiddelen, impregneermiddelen, hulpstoffen voor het verven en het drukken alsmede andere stoffen voor de behandeling van textielartikelen en vervolgens te vermeerderen met het voor die soort textielvezels in bijlage V van richtlijn 2008/121/EG aangegeven reprisepercentage;

  • e. kenmerkende textielvezel, van een textielartikel van een onderdeel of van een afzonderlijk deel van een textielartikel:

   de door enigerlei bewerking met elkaar verbonden textielvezels, waaruit een textielartikel, een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel is samengesteld, met uitzondering van de textielvezels waaruit zijn samengesteld de volgende bestanddelen van het textielartikel, het onderdeel of het afzonderlijke deel:

   • 1°. voor zover het betreft alle textielartikelen, alle onderdelen of alle afzonderlijke delen: zelfkanten, etiketten en insignes, biezen en garneringen die geen integrerend deel van dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijk deel uitmaken, met stof beklede knopen en gespen, toebehoren, versieringen, niet-elastisch band, elastische draad en band die op specifieke en beperkte plaatsen van dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijk deel zijn toegevoegd,

   • 2°. voor zover het betreft uit verschillende lagen bestaande vloerbedekkingen en tapijten: andere bestanddelen dan de gebruikslaag,

   • 3°. voor zover het betreft meubelbekledingsstoffen: bindkettingen, bindinslagen, vulkettingen en vulinslagen die geen deel uitmaken van de gebruikslaag,

   • 4°. voor zover het betreft overgordijnstoffen: bindkettingen, bindinslagen, vulkettingen en vulinslagen die geen deel uitmaken van de rechte zijde van de stof,

   • 5°. voor zover het betreft andere dan de onder 2°, 3° of 4° bedoelde textielartikelen, dan wel onderdelen of delen van zodanige textielartikelen: steunstukken, versterkingen - waaronder worden verstaan garens of stoffen die op specifieke en beperkte plaatsen van een textielartikel, een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel worden toegevoegd ten einde deze te versterken dan wel stijver of dikker te maken -, voorts dubbele voeringen, voeringen, niet zijnde hoofdvoeringen, binddoek, naai- en rijggaren, met uitzondering van gevallen waarin dat garen de kettingen of inslagen van het textielartikel, het onderdeel of het afzonderlijke deel vervangt, en vullingen met een andere dan een isolerende functie;

  • f. textielgewicht van een textielartikel, van een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel: het omgerekende gewicht van alle soorten kenmerkende textielvezels tezamen van een textielartikel, van een onderdeel of van een afzonderlijk deel van een textielartikel;

  • g. richtlijn 2008/121/EG: richtlijn nr. 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 januari 2009 inzake textielbenamingen (PbEU L 19).

 • 2 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden onder textielartikelen mede verstaan:

  • a. de overtrekken van niet een textielartikel zijnde meubels, van zodanige paraplu’s en van zodanige parasols,

  • b. de delen of onderdelen van niet een textielartikel zijnde matrassen en van zodanige kampeerartikelen,

  • c. de koudewerende voering van niet een textielartikel zijnde schoeisel en van zodanige handschoenen,

  • d. de gebruiksoppervlakken van uit verschillende lagen bestaande vloerbedekkingen en tapijten, die niet een textielartikel zijn,

  • e. de delen of onderdelen van andere dan de onder a-d bedoelde goederen, die niet een textielartikel zijn, voor zover:

   • 1°. die delen of onderdelen van de onder a-e bedoelde goederen zijn samengesteld uit door enigerlei bewerking met elkaar verbonden textielvezels, van welke vezels tezamen het omgerekende gewicht tenminste 80 procent van het gewicht van die delen of onderdelen bedraagt, en

   • 2°. die goederen voor de handel bestemd of in de handel gebracht zijn en

   • 3°. - voor wat betreft de onder e bedoelde delen of onderelen - de samenstelling van die delen is aangegeven.

 • 3 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder steunstukken niet begrepen de basisstof of basisstoffen van een textielartikel, van een onderdeel of van een afzonderlijk deel van een textielartikel, die als grondlaag voor de gebruikslaag dient of dienen, zoals de basisstof of basisstoffen van dekens en van dubbelweefsels en het basismateriaal van fluweel of van pluche en van aanverwante textielartikelen.

 • 4 Dit besluit is niet van toepassing op textielartikelen die:

  • a. bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen;

  • b. binnen Nederlands grondgebied worden gebracht om onder douanetoezicht te worden doorgevoerd;

  • c. uit derde landen worden ingevoerd in het kader van het actieve-veredelingsverkeer;

  • d. ter bewerking aan huisarbeiders of aan zelfstandige loonondernemingen worden toevertrouwd, zonder dat overdracht onder bezwarende titel plaatsvindt.

Artikel 1a

[Vervallen per 08-05-2012]

Textielartikelen worden vóór verwerking, gedurende het productieproces en in de diverse stadia van distributie, slechts op de markt gebracht indien zij voldoen aan de eisen van dit besluit.

Artikel 1b

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Indien een textielartikel, een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel mede is samengesteld uit de volgende kenmerkende textielvezels:

  • a. zichtbare en isoleerbare textielvezels met een louter decoratieve functie, waarvan het omgerekende gewicht niet meer dan 7% van het textielgewicht van onderscheidenlijk dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijke deel bedraagt of

  • b. textielvezels die zijn verwerkt ter verkrijging van een anti-statisch effect, waarvan het omgerekend gewicht niet meer dan 2% van het textielgewicht van onderscheidenlijk dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijke deel bedraagt, mogen die textielvezels bij het bezigen van een aanduiding van de samenstelling van onderscheidenlijk het betrokken textielartikel, onderdeel of afzonderlijke deel buiten beschouwing worden gelaten.

 • 2 Indien aan het eerste lid toepassing is gegeven, worden in afwijking van artikel 1, eerste lid, onder e en f, de in het eerste lid bedoelde textielvezels niet langer als kenmerkende textielvezels aangemerkt en wordt voor zover in dit besluit niet anders is bepaald, als textielgewicht van het betrokken textielartikel, van het betrokken onderdeel of afzonderlijke deel van een textielartikel aangemerkt het gewicht, verkregen door het textielgewicht als omschreven in artikel 1, eerste lid, onder f, te verminderen met het omgerekende gewicht van de in het eerste lid bedoelde textielvezels.

Artikel 2

[Vervallen per 08-05-2012]

Voor een textielartikel, dat uit één soort kenmerkende textielvezels of uit een mengsel van verschillende soorten kenmerkende textielvezels is samengesteld, moet een aanduiding worden gebezigd, welke inhoudt:

 • a. de benaming van elk der soorten kenmerkende textielvezels, telkens voorafgegaan of gevolgd door:

 • b. het omgerekende gewicht van die soorten kenmerkende textielvezels, uitgedrukt in een percentage van het textielgewicht van dat textielartikel in de vorm van "%",

een en ander in afdalende volgorde van het omgerekende gewicht.

Artikel 2a

[Vervallen per 08-05-2012]

Voor een textielartikel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, dat behoort tot de categorie vloerbedekkingen of tapijt, waarvan de grondlaag en de gebruikslaag uit ten opzichte van elkaar verschillende textielvezels is samengesteld, en voor een textielartikel als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder d, moet tevens de aanduiding "gebruikslaag", voorafgaande aan de in artikel 2 bedoelde aanduiding, worden gebezigd.

Artikel 3

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 De in artikel 2, onder a, bedoelde benamingen zijn:

  • a. voor zover het betreft een der soorten textielvezels, omschreven in bijlage I van richtlijn 2008/121/EG: de bij de in die bijlage voor de betreffende soort, genoemd in de rubriek «Vezelomschrijving», aangegeven benaming;

  • b. voor zover het betreft andere soorten textielvezels dan onder a bedoeld: hetzij de Nederlandse naam van de grondstof of grondstoffen waaruit die textielvezels zijn opgebouwd, hetzij die naam of een daarvan afgeleid bijvoeglijk naamwoord, gevolgd door "vezel".

 • 2 In afwijking van het eerste lid mag voor een mengsel van, enerzijds, de soort kenmerkende textielvezels, omschreven bij nummer 1 van bijlage I bij richtlijn 2008/121/EG, en, anderzijds, een of meer soorten kenmerkende textielvezels, omschreven bij nummer 2 van die bijlage, de gezamenlijke benaming "wol" worden gebezigd.

 • 3 Indien toepassing is gegeven aan het tweede lid, worden voor de toepassing van de artikelen 2, 5 tot en met 11, 12, 12a en 13 tot en met 18 de gezamenlijk met de benaming "wol" aangeduide soorten kenmerkende textielvezels aangemerkt als één soort kenmerkende textielvezels en wordt in afwijking van artikel 1, eerste lid, onder c, als omgerekend gewicht daarvan aangemerkt het totaal van het omgerekend gewicht van die soorten.

Artikel 4

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 In afwijking van de artikelen 2, onder a, en 3, eerste lid, onder a, en tweede lid is het toegestaan:

  • a. de benaming "scheerwol" te bezigen in de aanduiding van een textielartikel, waarvan de kenmerkende textielvezels uitsluitend zijn hetzij de textielvezels, omschreven bij nummer 1 van bijlage I van richtlijn 2008/121/EG, hetzij de textielvezels, die te zamen een mengsel vormen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, voor zover de betrokken vezels niet eerder zijn gebruikt voor de samenstelling van een eindprodukt, geen andere dan de voor de vervaardiging van dat textielartikel nodige verspinnings- of verviltingsbewerkingen hebben ondergaan en niet zodanig behandeld of gebruikt zijn, dat zij daardoor beschadigd zijn;

  • b. in de aanduiding van een textielartikel, dat is samengesteld uit een mengsel van, enerzijds, een of meer soorten kenmerkende textielvezels die voldoen aan het bepaalde onder a, en, anderzijds, een of meer andere soorten kenmerkende textielvezels waarvoor de benaming "wol" niet mag worden gebezigd, de benaming onderscheidenlijk de gezamenlijke benaming "scheerwol" te bezigen met betrekking tot eerstbedoelde soort onderscheidenlijk soorten kenmerkende textielvezels, indien het omgerekende gewicht van die soort onderscheidenlijk het totaal van het omgerekende gewicht van die soorten ten minste 25 procent van het textielgewicht van dat textielartikel uitmaakt en die soort of soorten vezels, in geval van fijne menging, slechts met een andere soort kenmerkende textielvezels zijn gemengd.

 • 2 Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, is ten aanzien van de gezamenlijk met "scheerwol" aangeduide soorten kenmerkende textielvezels het bepaalde in artikel 3, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 In afwijking van artikel 2 is het toegestaan voor een textielartikel, dat is samengesteld uit een mengsel van twee of meer soorten kenmerkende textielvezels, waarvan het omgerekende gewicht van één soort tenminste 85 procent van het textielgewicht van dat textielartikel bedraagt, een aanduiding te bezigen, welke slechts de benaming van laatstbedoelde soort kenmerkende textielvezels inhoudt, hetzij gevolgd of voorafgegaan door het in artikel 2, onder b, bedoelde percentage van het omgerekende gewicht daarvan, hetzij voorafgegaan door hetzij: "minimum 85%" hetzij: "tenminste 85%"

 • 2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van een textielartikel, aangeduid of mede aangeduid met "scheerwol".

Artikel 6

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 In afwijking van artikel 2, onder b, is het toegestaan voor een textielartikel, samengesteld uit een mengsel van drie of meer soorten kenmerkende textielvezels, waarvan het omgerekende gewicht van elke soort afzonderlijk minder dan 85% van het textielgewicht van dat textielartikel bedraagt, een aanduiding te bezigen, die:

  • a. met betrekking tot ten minste de twee soorten kenmerkende textielvezels met het ten opzichte van de overige soort of soorten textielvezels hoogste of een na hoogste omgerekende gewicht voldoet aan artikel 2 en

  • b. met betrekking tot de overige soort of soorten kenmerkende textielvezels slechts hun benaming inhoudt, een en ander in afdalende volgorde van het omgerekende gewicht.

Artikel 7

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 In afwijking van de artikelen 2, 3, eerste lid, onder a, en 6, eerste lid, onder b, is het toegestaan voor een textielartikel als in artikel 6, eerste lid, bedoeld een aanduiding te bezigen, die achtereenvolgens inhoudt de gezamenlijke benaming "andere vezels" voor alle soorten kenmerkende textielvezels, waarvan het omgerekende gewicht per soort minder dan 10% van het textielgewicht van dat textielartikel bedraagt, en het totale gewicht, verkregen door optelling van het omgerekende gewicht van elk van die soorten kenmerkende textielvezels en uitgedrukt in een percentage van het textielgewicht van het betrokken textielartikel.

Artikel 8

[Vervallen per 08-05-2012]

In afwijking van de artikelen 2 en 3, eerste lid, is het toegestaan voor een textielartikel, waarvan de soorten kenmerkende textielvezels op het ogenblik van vervaardiging moeilijk kunnen worden aangeduid, de gezamenlijke benaming "diverse vezels" of "textiel van onbepaalde samenstelling" te bezigen, met weglating van het omgerekende gewicht van de betrokken soorten kenmerkende textielvezels.

Artikel 9

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 In afwijking van de artikelen 2, 3, eerste lid, onder a, en 5, is het toegestaan voor een textielartikel met een ketting van zuiver katoen en een inslag van zuiver vlas, voor zover het omgerekende gewicht van dat vlas tenminste 40 procent van het textielgewicht van dat textielartikel bedraagt, de aanduiding: "halflinnen, ketting zuiver katoen", gevolg door hetzij: "inslag zuiver vlas", hetzij: "inslag zuiver linnen" te bezigen.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 1a, eerste lid, onder a en b, worden de aldaar bedoelde percentages van 7% en 2% ten aanzien van een textielartikel waarvoor een aanduiding als in het eerste lid van het onderhavige artikel bedoeld is gebezigd, afzonderlijk berekend van het totaal van het omgerekende gewicht van de soorten kenmerkende textielvezels die deel uitmaken van de ketting en van het totaal van het omgerekende gewicht van de soort kenmerkende textielvezels die deel uitmaken van de inslag.

Artikel 10

[Vervallen per 08-05-2012]

In afwijking van artikel 2 is het toegestaan voor een textielartikel, dat is samengesteld uit één soort kenmerkende textielvezels, een aanduiding te bezigen, die - voorafgegaan door "puur" of "zuiver" - de benaming van die soort kenmerkende textielvezels inhoudt.

Artikel 11

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Voor een textielartikel, dat is samengesteld of mede is samengesteld uit soorten kenmerkende textielvezels als in artikel 3, onder b, bedoeld, mag niet een aanduiding worden gebezigd, waarin die soorten zijn aangegeven met een der benamingen, vastgesteld bij artikel 3, onder a, of met daarop gelijkende benamingen.

 • 2 Voor een textielartikel mag niet worden gebezigd een aanduiding, die met betrekking tot de speciale vorm of opmaak van textielvezels als filamentgaren een woordsamenstelling inhoudt, waarvan het woord "zijde" deel uitmaakt.

 • 3 Voor een textielartikel mogen geen aanduidingen worden gebezigd, die misleidende of onjuiste benamingen van textielvezels inhouden.

Artikel 12

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Voor een textielartikel, dat bestaat uit twee of meer onderdelen - niet zijnde onderdelen als in artikel 1, eerste lid, onder e, bedoeld - of afzonderlijke delen, welke onderdelen of delen ten opzichte van elkaar voor wat betreft de kenmerkende textielvezels een verschillende vezelsamenstelling hebben, dan wel bestaat uit twee of meer afzonderlijke delen, waarvan tenminste één uit twee of meer onderdelen als bovenbedoeld bestaat, moet een aanduiding worden gebezigd, welke duidelijk met betrekking tot elk van die onderdelen, afzonderlijke delen of onderdelen van die afzonderlijke delen inhoudt:

  • a. de bij artikel 3, eerste lid, vastgestelde of bij artikel 3, tweede lid, toegelaten benaming van elk der soorten kenmerkende textielvezels van het desbetreffende onderdeel of afzonderlijke deel, telkens voorafgegaan of gevolgd door:

  • b. het omgerekende gewicht van die soorten kenmerkende textielvezels, uitgedrukt in een percentage van het textielgewicht van het betrokken onderdeel of afzonderlijke deel in de vorm van "%",

  een en ander in afdalende volgorde van het omgerekende gewicht.

 • 2 De aanduiding, bedoeld in het eerste lid, moet, voor zover het betreft een textielartikel, behorende tot een categorie, genoemd onder de nummers 1 tot en met 4 van de bijlage van dit besluit, tevens inhouden de benaming van de betrokken onderdelen zoals in die bijlage achter de betrokken categorie is aangegeven.

 • 3 In afwijking van het eerste lid mag in de aanduiding van een textielartikel, behorende tot een der hierna bedoelde categorieën, de benaming en het omgerekende gewicht van soorten kenmerkende textielvezels van de achter die categorie aangegeven onderdelen achterwege worden gelaten:

  Categorie van textielartikelen

  Onderdeel of afzonderlijk deel

  a. genoemd bij nummer 2 van de bijlage van dit besluit

  borduursel dat minder dan 10% van het oppervlak van het textielartikel beslaat

  b. corsetterieartikelen, niet behorende tot een categorie als genoemd bij de nummers 5, 6 of 7 van de bijlage van dit besluit

  onderdeel, waarvan het textielgewicht minder dan 10% van het textielgewicht van het textielartikel bedraagt

  c. andere categorieën dan die hiervoor onder b of in de bijlage van dit besluit genoemd

  onderdeel of afzonderlijk deel, waarvan het textielgewicht minder dan 30% van het textielgewicht van het betrokken textielartikel of van het betrokken afzonderlijke deel van het textielartikel bedraagt, met uitzondering van hoofdvoeringen

 • 4 Ten aanzien van een textielartikel als in het eerste lid bedoeld zijn de artikelen 4-10, en 11, eerste en tweede lid, van toepassing met dien verstande dat in die artikelen in plaats van "textielartikel" wordt gelezen: "onderdeel, afzonderlijk deel of onderdeel van een afzonderlijk deel van een textielartikel".

Artikel 12a

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 In afwijking van artikel 12, eerste lid, mag voor een textielartikel als in dat lid bedoeld, dat behoort tot een categorie, genoemd onder de nummers 1 tot en met 4 van de bijlage van dit besluit, een aanduiding worden gebezigd overeenkomstig het ten aanzien van een textielartikel, samengesteld uit een mengsel van verschillende soorten kenmerkende textielvezels, bepaalde in de artikelen 2 tot en met 8 en artikel 10.

 • 2 In afwijking van artikel 12, eerste lid, mag voor een textielartikel als in dat lid bedoeld, dat behoort tot een categorie, genoemd onder een der nummers 5 tot en met 7 van de bijlage van dit besluit, een der volgende aanduidingen worden gebezigd:

  • a. een aanduiding die duidelijk en uitsluitend betrekking heeft op elk der afzonderlijke onderdelen die in die bijlage achter de betrokken categorie textielmiddelen zijn genoemd, en welke, voor zover het die onderdelen betreft, in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 12, eerste lid, dan wel

  • b. voor zover de onder a bedoelde onderdelen dezelfde vezelsamenstelling hebben, een aanduiding, die duidelijk uitsluitend betrekking heeft op die onderdelen gezamenlijk.

 • 3 Indien toepassing is gegeven aan het tweede lid, onder b, moet de aanduiding, voor zover de betrokken onderdelen gezamenlijk betreft, overeenstemmen met het ten aanzien van een textielartikel bepaalde in de artikelen 2 tot en met 10, en 11, eerste en tweede lid, met dien verstande, dat alsdan, onverminderd het bepaalde in artikel 1a, als textielgewicht wordt aangemerkt het totaal van het omgerekende gewicht van alle soorten kenmerkende textielvezels van de betrokken onderdelen te zamen.

Artikel 13

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Een textielartikel, dat krachtens verkoop wordt afgeleverd of voor zodanige aflevering voorhanden wordt gehouden, moet zijn voorzien van de daarvoor bij dit besluit vastgestelde of toegelaten aanduiding door een daarop aangebracht etiket of door het weven, stempelen of op andere wijze aanbrengen van die aanduiding in, op of aan dat textielartikel.

 • 2 Indien een textielartikel zich bevindt in een verpakking, bestemd of geschikt om met de inhoud te worden afgeleverd, behoeft ten aanzien van dat textielartikel niet aan het eerste lid te worden voldaan, indien die verpakking is voorzien van de voor dat textielartikel bij dit besluit vastgestelde of toegelaten aanduiding.

 • 3 Een aanduiding als in het eerste of tweede lid bedoeld moet in uniforme letters en cijfers zijn aangebracht en voor de koper duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar zijn; de benamingen en percentages die zodanige aanduiding vormen, moeten onmiddellijk achter of onder elkaar geplaatst worden op zodanige wijze, dat zij geen aanleiding kunnen geven tot verwarring of misvatting omtrent de samenstelling van het textielartikel.

 • 4 Een aanduiding als in het eerste of tweede lid bedoeld moet onderscheidenlijk in, op of aan het textielartikel of op de verpakking:

  • a. duidelijk gescheiden zijn van andere in, op of aan dat textielartikel of op die verpakking aangebrachte aanduidingen, met uitzondering van handelsnamen of merken;

  • b. in de onmiddellijke nabijheid zijn aangebracht van in, op of aan dat textielartikel of op die verpakking aangebrachte handelsnamen of merken, waarin een bij dit besluit vastgestelde of toegelaten aanduiding voorkomt, of handelsnamen of merken die met een zodanige aanduiding kunnen worden verward.

 • 5 Indien een textielartikel krachtens verkoop aan anderen dan het publiek wordt afgeleverd of voor zodanige aflevering voorhanden wordt gehouden, behoeft ten aanzien van dat textielartikel niet aan het eerste lid te worden voldaan, indien dat textielartikel vergezeld gaat van onderscheidenlijk ter plaatse aanwezig zijn op dat textielartikel betrekking hebbende bescheiden, waarin de voor dat textielartikel bij dit besluit vastgestelde of toegelaten aanduiding wordt gebezigd, en die aanduiding voldoet aan het derde lid.

 • 6 Voor de toepassing van het vijfde lid wordt onder een aanduiding als in dat lid bedoeld mede begrepen een in code gestelde aanduiding, voor zover in hetzelfde bescheid waarin laatstbedoelde aanduiding is gebezigd, tevens is opgenomen een duidelijke verklaring van die code en die verklaring geen aanleiding kan geven tot verwarring of misvatting omtrent de samenstelling van het textielartikel.

 • 7 Indien een textielartikel met een of meer andere textielartikelen van gelijke samenstelling een eenheid vormt, die in de handel gebruikelijk is, behoeft ten aanzien van dat textielartikel niet aan het eerste lid te worden voldaan, indien ten aanzien van een van die andere textielartikelen aan die bepaling wordt voldaan.

 • 8 Indien een textielartikel, als in bijlage IV bij richtlijn 2008/121/EG bedoeld, met andere textielartikelen van gelijke soort en samenstelling aanwezig is in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte, behoeft ten aanzien van dat textielartikel niet aan het eerste lid te worden voldaan, indien in de onmiddellijke nabijheid van die textielartikelen aanwezig is de daarvoor bij dit besluit vastgestelde of toegelaten aanduiding, die aan het derde lid voldoet.

 • 9 Indien een textielartikel, als in bijlage IV bij richtlijn 2008/121/EG bedoeld, in een andere dan voor het publiek toegankelijke verkoopruimte voor aflevering aan het publiek voorhanden wordt gehouden, is ten aanzien van dat textielartikel het vijfde lid van overeenkomstige toepassing.

 • 10 Het vijfde, zevende, achtste en negende lid gelden niet ten aanzien van een textielartikel, waarin, waarop of waaraan is aangebracht een aanduiding, die gegevens met betrekking tot de samenstelling van dat textielartikel uit textielvezels bevat, of een aanduiding, welke de indruk kan wekken zodanige gegevens te bevatten.

Artikel 14

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Voor de toepassing van de artikelen 2 tot en met 12a zijn overeenkomstig de volgende leden van dit artikel toleranties toegestaan.

 • 2 Ten aanzien van een textielartikel waarvoor ingevolge een der artikelen 2 tot en met 10 een aanduiding is gebezigd als hieronder omschreven, is de aanwezigheid van een of meer niet in de aanduiding aangegeven soorten kenmerkende textielvezels toegestaan tot ten hoogste het hieronder aangegeven percentage van het textielgewicht van dat textielartikel:

  Bijlage 4914.png

  een en ander voor zover de aanwezigheid van die niet in de aanduiding aangegeven soort of soorten kenmerkende textielvezels op technische gronden is gerechtvaardigd en niet is veroorzaakt door stelselmatige toevoeging.

 • 3 Ten aanzien van een textielartikel, dat is samengesteld uit twee of meer soorten kenmerkende textielvezels en waarvoor overeenkomstig artikel 2, 3, 4, eerste lid, onder b, 5, 6, 7 of 8 een aanduiding is gebezigd, inhoudende de benaming van een of meer soorten vezels alsmede hun percentage of het woord "puur" of "zuiver", is tussen het in die aanduiding aangegeven omgerekende gewicht van elk der in die aanduiding genoemde soorten kenmerkende textielvezels en het werkelijke omgerekende gewicht daarvan een afwijking toegestaan van ten hoogste 3 procent van het gewicht, omschreven in het zesde en zevende lid.

 • 4 Het bepaalde in het derde lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een textielartikel, waarvoor een aanduiding is gebezigd, inhoudende de benaming van soorten kenmerkende textielvezels in afdalende volgorde van hun omgerekende gewicht zonder het percentage daarvan, met dien verstande dat het in het derde lid toegelaten verschil alsdan betreft de in de volgorde ingenomen plaats van de benaming van een soort kenmerkende textielvezels in die aanduiding, en de plaats die de benaming van die soort in die aanduiding op grond van het werkelijke omgerekende gewicht daarvan had moeten innemen.

 • 5 Ten aanzien van een textielartikel waarvoor een aanduiding als in artikel 9 bedoeld is gebezigd, is een afwijking met betrekking tot het omgerekende gewicht van het vlas en het omgerekende gewicht van de katoen toegestaan met dien verstande dat het werkelijk omgerekende gewicht van het vlas minder mag zijn dan 40 procent en het werkelijke omgerekende gewicht van de katoen meer mag zijn dan 60 procent van het textielgewicht van dat textielartikel doch deze verschillen elk voor zich niet meer mogen bedragen dan 3 procent van het gewicht, omschreven in het zesde en zevende lid.

 • 6 De toleranties, bedoeld in het tweede lid, enerzijds, en de toleranties bedoeld in het derde en vierde en vijfde lid, anderzijds, worden afzonderlijk berekend, met dien verstande dat het percentage, dat als tolerantie ingevolge het derde, vierde of vijfde lid is toegestaan, wordt berekend van een totaal gewicht, verkregen door het textielgewicht van het textielartikel te verminderen met het omgerekende gewicht van de niet in de aanduiding aangegeven soort of soorten kenmerkende textielvezels die binnen de ingevolge het tweede lid toegestane tolerantie in het textielartikel aanwezig zijn.

 • 7 In afwijking van het zesde lid worden de toleranties, bedoeld in het tweede lid, samengevoegd met de toleranties, bedoeld in het derde, vierde of vijfde lid, en worden zij alle berekend van het textielgewicht van het textielartikel, indien de niet in de aanduiding aangegeven soort of soorten kenmerkende textielvezels van dezelfde chemische aard zijn als een of meer soorten kenmerkende textielvezels, die wèl in de aanduiding van dat textielartikel zijn vermeld.

 • 8 Het bepaalde in het tweede tot en met zevende lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van:

  • a. een textielartikel, waarvoor ingevolge artikel 12, eerste lid, of artikel 12a, tweede lid, onder a, een aanduiding is gebezigd met dien verstande, dat de toleranties alsdan gelden voor elk onderdeel of afzonderlijk deel van dat textielartikel op zichzelf en voor de berekening van de toleranties in plaats van het textielgewicht van het textielartikel het textielgewicht van het betrokken onderdeel of afzonderlijk deel als uitgangspunt dient;

  • b. een textielartikel waarvoor ingevolge artikel 12a, eerste lid, een aanduiding is gebezigd;

  • c. een textielartikel, waarvoor ingevolge artikel 12a, tweede lid, onder b, een aanduiding is gebezigd, met dien verstande dat alsdan voor de berekening van de toleranties in plaats van het textielgewicht van het textielartikel het gewicht, bedoeld in artikel 12a, derde lid, als uitgangspunt dient.

Artikel 15

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Het is toegestaan naast of - in de handel met anderen dan het publiek - in plaats van de bij dit besluit vastgestelde of toegelaten in de Nederlandse taal gestelde aanduidingen voor textielartikelen de door of vanwege de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgestelde en bekendgemaakte vertalingen daarvan te bezigen, indien de aanduidingen volledig in dezelfde taal of, bij gebruikmaking van meer talen, volledig in elk van die talen zijn gesteld.

 • 2 Het bij dit besluit bepaalde met betrekking tot in de Nederlandse taal gestelde aanduidingen of gedeelten van aanduidingen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde vertalingen daarvan.

Artikel 16

[Vervallen per 08-05-2012]

Ten aanzien van een textielartikel, als in bijlage III bij richtlijn 2008/121/EG bedoeld, gelden de artikelen 2, 2a, 3 tot en met 10, 11, eerste en tweede lid, 12, 12a en 13 tot en met 15 niet, tenzij voor dat textielartikel wordt gebezigd een aanduiding betreffende zijn samenstelling of een aanduiding, die met een bij dit besluit vastgestelde of toegelaten aanduiding of gedeelte daarvan kan worden verward.

Artikel 17

[Vervallen per 08-05-2012]

In afwijking van artikel 3, onder a, is het tot 29 juli 1976 toegestaan voor een textielartikel een aanduiding te bezigen welke voor de soort kenmerkende textielvezels, omschreven in bijlage 1 van dit besluit in rubriek III, onder nummer 23, inhoudt de benaming "rayon" of "viscose rayon", voor zover die kenmerkende textielvezels in dat textielartikel in de vorm van filament voorkomen, en de benaming "spun-rayon", "rayon-vezels", "viscose spun-rayon" of "viscose rayon-vezels", voor zover die kenmerkende textielvezels in dat textielartikel in de vorm van stapelvezels voorkomen.

Artikel 18

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Voor de beoordeling of een textielartikel voldoet aan dit besluit moet worden gebruik gemaakt van de ter zake door Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken vastgestelde onderzoekingsmethoden.

 • 2 Onze genoemde Ministers maken de door hen vastgestelde onderzoekingsmethoden in de Staatscourant bekend.

Artikel 18a

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Een wijziging van de bijlagen I, III, IV of V van richtlijn 2008/121/EG gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministeriële regeling, die in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

 • 2 Een wijziging van richtlijn 2008/121/EG wordt door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 19

[Vervallen per 08-05-2012]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Textielartikelenbesluit (Warenwet).

 • 2 Het treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 19 juli 1974

JULIANA.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

HENDRIKS.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Th. M. HAZEKAMP.

Uitgegeven de twaalfde september 1974.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Bijlage III. Textielartikelen, bedoeld in artikel 13, achtste en negende lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet)

[Vervallen per 01-03-2005]

Bijlage IV. Textielartikelen, bedoeld in artikel 16 van het Textielartikelenbesluit (Warenwet)

[Vervallen per 01-03-2005]

Terug naar begin van de pagina