Beschikking vaststelling examenprogramma

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 17-07-1974 t/m heden

Beschikking vaststelling examenprogramma

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Veerman,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304),

Besluit:

Artikel 1

Het examen omvat het volgende programma:

 • I. Mondeling gedeelte

  • A. kennis van beroep en functie:

   • 1. het beroep van accountant-administratieconsulent;

   • 2. uitoefening van de functie;

  • B. kennis van het midden- en kleinbedrijf in de onderscheiden sectoren van het maatschappelijk bestel:

   • 1. omschrijving en betekenis van het midden- en kleinbedrijf;

   • 2. ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf;

   • 3. produktie- en afzetbevordering;

   • 4. persoonlijke relaties in het midden- en kleinbedrijf;

   • 5. wetgeving;

   • 6. instellingen ten behoeve van het midden en kleinbedrijf.

 • II. Schriftelijk gedeelte

  • A. kennis van de hoofdzaken van de administratieve organisatie en van de administratieve techniek (waaronder de controlemogelijkheden), in het bijzonder ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf:

   • 1. administratieve organisatie;

   • 2. informatieverstrekking en -verwerking;

   • 3. hulpmiddelen ten dienste van de administratieve organisatie;

   • 4. controlemogelijkheden;

   • 5. speciale onderzoekingen;

  • B. kennis van de toepassing der fiscale wetgeving;

  • C. kennis van het sociaal recht;

  • D. kennis van het privaatrecht,

   een en ander zoals deze laatste drie onderdelen nader zijn omschreven in het Programma, Eerste gedeelte, onder E, en Tweede gedeelte, onder D, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 25 augustus 1949 (Stb. 407) tot instelling van een Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie, overeenkomstig de op 30 april 1974 geldende tekst van dat besluit.

Artikel 2

Bij de voorbereiding van het in 1974 af te nemen examen dient als leidraad te worden gebezigd de bij deze beschikking als bijlage behorende litteratuurlijst.

Artikel 3

 • 1 Deze beschikking wordt met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 4 juli 1974

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Bijlage

Litteratuurlijst

(de hieronder vermelde onderdelen van het programma zijn de onderdelen van het programma, zoals opgenomen in artikel 1 van de beschikking)

voor wat onderdeel I, onder A, van het programma betreft:

 • a. Hoofdzaken van de navolgende wetten

 • b. Beroep en beroepsregels, opgenomen in het Handboek voor de accountant-administratieconsulent deel I, onderdeel I (uitgave Kluwer, Deventer);

 • c. Organisatie en administratie van accountants- en administratiekantoren, door F. Kuipers, bewerkt door P. Huizenga;

 • d. Onderneming en jaarverslag, door J. M. Vecht.

Voor wat onderdeel I, onder B, van het programma betreft:

 • a. Marketing en Midden- en Kleinbedrijf, door dr. J. P. I. van der Wilde, hoofdstukken I, III en IV;

 • b. Organisatie en Leiding, door prof. dr. H. Thierry, afdeling I, hoofdstukken I t/m V en afdeling II, hoofdstuk VII;

 • c. Elementaire Bedrijfseconomie, door prof. dr. R. Slot, afdelingen IV en V (hoofdstukken 19 t/m 26);

 • d. Elementaire economie, door dr. A. Heertje, onderdelen 1.5, 1.6, 2.1 t/m 2.4;

 • e. Calculaties in de detailhandel, door A. Knaapen en prof. dr. J. A. Geertman, hoofdstukken 2, 3, 4 en 6;

 • f. Bepalingen over boekhouding en administratie, door prof. mr. J. Valkhoff;

 • g. Handboek voor de accountant-administratieconsulent, onderdelen 4, 5 en 7.

Voor wat onderdeel II, onder A, van het programma betreft:

 • a. De grondslagen van de administratieve organisatie, door J. van Nimwegen;

 • b. Informatietechniek, door A. Meeuwis, deel I;

 • c. Inleiding tot het gebruik van administratief-technische hulpmiddelen en systeemanalyse, door J. M. van Oorschot, deel I;

 • d. Handboek voor de accountant-administratieconsulent, onderdeel 2;

 • e. Kennisneming van de typologie van bepaalde bedrijfstakken, ter keuze van de kandidaat, bijvoorbeeld:

  • -

   Boekhouden voor het bakkersbedrijf, door P. Buyze en J. Verbruggen (uitgave Stichting van vakopleiding en examens in het Bakkersbedrijf, Den Haag);

  • -

   Standaardadministratie voor het cafébedrijf en/of Voorraad- en omzetadministratie voor het hotel-restaurantbedrijf (uitgaven van het Productiviteitscentrum voor het Horecabedrijf, Den Haag);

  • -

   Uniform rekeningschema voor de textielhandel en de woninginrichting en andere publikaties over de administratie van midden- en kleinbedrijven (uitgaven van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Den Haag);

  • -

   Rapport m.b.t. de invoering van een uniform rekeningschema voor wegvervoerbedrijven (uitgebracht door het Economisch Bureau voor het weg- en watervervoer, Den Haag);

  • -

   De administratie van verzorgingshuizen voor bejaarden (uitgave Stichting Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, Den Haag);

  • -

   Bedrijfseconomie voor de landbouw, door ir. A. J. Lenselink, J. J. van Ierssel en H. C. Schmitz, onderdeel II: Administratie A en B;

 • f. De onderwerpen: investigations, kredietonderzoek, waardebepaling van aandelen en fusieonderzoek, zoals behandeld in het Handboek voor de accountant-administratieconsulent, resp. in de Encyclopedie voor de bedrijfseconomie, deel V (uitgave Kluwer, Deventer).

Voor wat onderdeel II, onder B, van het programma betreft:

Eenvoudig belastingrecht voor examens in de administratieve en bedrijfseconomische sector, door mr. Th. J. G. Leerssen en mr. J. A. M. Weusten, of Gids voor belastingstudie, door J. A. Rouwenhorst en J. Meulenbeld.

Voor wat onderdeel II, onder C, van het programma betreft:

 • a. Sociale wetgeving voor examens in de administratieve en bedrijfseconomische sector, door J. Chr. v. d. Berg en J. M. G. Kuin, of

  Sociale Wetgeving, door A. Wempe, dan wel

  Praktische behandeling van Sociale Verzekeringswetten, door F. Blaas, J. Cotnel en R. H. Staal;

 • b. De kleine gids voor de Nederlandse sociale verzekering, uitgegeven door de Vereniging van Raden van Arbeid.

Voor wat onderdeel II, onder D, van het programma betreft:

Inleiding tot het Nederlands Privaatrecht door prof. N. E. Algra (uitgave Wolters/Noordhoff, Groningen).

Behoort bij de beschikking van 4 juli 1974, nr. 674/459, houdende vaststelling van het examenprogramma, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten.

Mij bekend,

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp.

Naar boven